ประกาศข่าวการสอบราคาจังหวัดกาญจนบุรี
รายการ
วงเงิน(บาท)
หน่วยดำเนินการ+
เบอร์โทร.
กำหนดขอรับเอกสาร
กำหนดยื่นซอง

ผู้ได้รับคัดเลือก
จ้างผลิตแผ่นป้ายจราจร - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 3 กค.- 14 ก.ค.52 3-14 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานฐานเสาไฟฟ้า - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 3 กค.- 14 ก.ค.52 3-14 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานติดตั้งราวอันตราย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 3 กค.- 14 ก.ค.52 3-14 ก.ค.52  
จ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ 719,200 สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-511587 1 กค.- 15 ก.ค.52 1-15 ก.ค.52  
ซื้ออุปกรณ์ถาวรสายแพทย์ 1 ราการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 3 กค.- 13 ก.ค.52 3-13 ก.ค.52  
ซื้อเครื่องกวนน้ำเสีย - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 13 กค.- 23 ก.ค.52 13-23 ก.ค.52  
ซื้ออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของน้ำเสีย - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 13 กค.- 23 ก.ค.52 13-23 ก.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ชุดวิชาชีพพื้นฐาน 22 รายการ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 034-552106 14 กค.- 27 ก.ค.52 14-27 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 14 รายการ - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 13 กค.- 27 ก.ค.52 13-27 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353-5ต่อ214 3 กค.- 20 ก.ค.52 3-20 ก.ค.52  
จ้างเหมาทัศนศึกษาดูงานจ.ชลบุรี 1,200,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 9 กค.- 20 ก.ค.52 9-20 ก.ค.52  
จ้างจัดทำหนังสือ 372,000 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ 034-520335 1 กค.- 21 ก.ค.52 1-21 ก.ค.52  
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 293,400 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 13 กค.- 23 ก.ค.52 13-23 ก.ค.52  
ซื้อรถขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน - สนง.สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี 034-564420ต่อ113 9 กค.- 17 ก.ค.52 23 ก.ค.52  
จ้างทำแผนที่พิสูจน์สิทธิครอบครอง - สนง.ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 034-564428 3 กค.- 21 ก.ค.52 21 ก.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลไทรโยคน้อย 034-634055 25 มิ.ย.- 4 ก.ค.52 4 ก.ค.52  
จ้างเหมาบริการจัดนำเที่ยว 979,700 สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 034-564330ต่อ252 3 กค.- 17 ก.ค.52 3-17 ก.ค.52  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 295,836.16 สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-511587 1 กค.- 15 ก.ค.52 1-15 ก.ค.52  
ก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก 752,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 2 กค.- 22 ก.ค.52 2-22 ก.ค.52  
เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 1 กค.- 17 ก.ค.52 1-20 ก.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45 242,000 รร.บ้านหนองกลางพง 081-9423274 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 10-14 ก.ค.52  
จ้างเหมารถปรับอากาศ - สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 4 034-581588 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 9 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุการศึกษา 75รายการ 121,800 เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643121ต่อ120 25 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 774,000 อบต.ไล่โว่ 034-595496 24 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง Concrete Paving block 2,960,00 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 26 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ - วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 034-520586ต่อ1120 25 มิ.ย.- 14 ก.ค.52 14 ก.ค.52  
ซ่อมแซมถนนถูกน้ำกัดเซาะ 300,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 034-552106 25 มิ.ย.- 13 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
จ้างเหมาทำลานกางเต้นท์ 299,000 อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ 034-511566 24 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
จัดทำวารสารรายงานกิจการปี 50-51 - เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 23 มิ.ย.- 2 ก.ค.52 2 ก.ค.52  
ซื้อยา 3 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 2 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 1 ก.ค.52  
ปรับปรุงถนนเข้าบ้านพัก 1,456,200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-612875 26 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 9 ก.ค.52  
เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 25 มิ.ย.- 14 ก.ค.52 15 ก.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 26 มิ.ย.- 15 ก.ค.52 16 ก.ค.52  
ซื้อเครื่องแต่งกายเด็กนักเรียน 2,337 ชุด - กก.ตชด.ที่ 13 034-579353 29 มิ.ย.- 10 ก.ค.52 10 ก.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ - รร.บ้านหนองสองห้อง 034-644228 22 มิ.ย.- 2 ก.ค.52 2 ก.ค.52  
ก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ 150,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 6 ก.ค.52  
จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายชุดฝึกฯ - อบต.พังตรุ 034-658445 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 6 ก.ค.52  
ก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง 250,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 22 มิ.ย.- 3 ก.ค.52 6 ก.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำ 874,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 17 มิ.ย.- 30 มิ.ย.52 1 ก.ค.52  
ซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ 7 รายการ 826,300 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 19 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 29 มิ.ย.52  
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 304,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 4 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 17 มิ.ย.52  
ก่อสร้างโรงจอดรถ 310,000 อบต.หนองตากยา 034-644178 16 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 2 ก.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถังพักน้ำดิบ 600,000 อบต.หนองโรง 034-682278 17 มิ.ย.- 9 ก.ค.52 13 ก.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,561,849.75 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 16 มิ.ย.- 26 มิ.ย.52 26 มิ.ย.52  
จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้าย 3,307,500 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 15 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 29 มิ.ย.52  
ซื้อรถยนต์โดยสารดีเซล 12 ที่นั่ง - สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-511587 15 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 25 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพสาขาการโรงแรม - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 15 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 29 มิ.ย.52  
ซื้อวัสดุสำนักงาน 130 รายการ 350,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 17 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 29 มิ.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างส้วม 242,000 โรงเรียนวัดพุน้อย 034-540231 15 มิ.ย.- 29 มิ.ย.52 29 มิ.ย.52  
ซื้อยา 2 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 15 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 24 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643121ต่อ120-122 15 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 24 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 16 มิ.ย.- 1 ก.ค.52 1 ก.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 243,612 อบต.พังตรุ 034-658445ต่อ2 12 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 26 มิ.ย.52  
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 4,379,100 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 16 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 30 มิ.ย.52  
ซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบเคลื่อนย้าย 7 เครื่อง - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 23 มิ.ย.52  
ซื้อโอ่งซีเมนต์ 1,000 ลิตร 88 ลูก 133,000 อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 11 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 25 มิ.ย.52  
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล 1 เครื่อง 180,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 29 พ.ค.- 11 มิ.ย.52 11 มิ.ย.52  
ซื้อเครื่องแบบนักเรียน 1,140 ชุด - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353-5 ต่อ214 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 23 มิ.ย.52  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ 774,000 อบต.ไล่โว่ 034-595496 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 23 มิ.ย.52  
ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ 815,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 934,992 อบต.หนองประดู่ 034-681025 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 24 มิ.ย.52  
จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ - สรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี 034-564417-18ต่อ113 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
จ้างพิมพ์หนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512410 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 19 มิ.ย.52  
จ้างเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ 368,556 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 10 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 22 มิ.ย.52  
ซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน 118,130 อบต.ไล่โว่ 034-595496 9 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 23 มิ.ย.52  
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 719,200 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-511587 9 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 19 มิ.ย.52  
ก่อสร้างส้วม 242,000 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 034-540265 10 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 22 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 8 รายการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 10 มิ.ย.- 25 มิ.ย.52 25 มิ.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างส้วม 242,000 โรงเรียนบ้านพุเลียบ 034-633272 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
จ้างจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ 5,000,000 สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี 034-564277 9 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างส้วม 242,000 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 034-635749 10 มิ.ย.- 23 มิ.ย.52 23 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา 472,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 9 มิ.ย.- 24 มิ.ย.52 24 มิ.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างพนนพร้อมทางระบายน้ำ 815,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลอยคนข้าม 440,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนประสิทธิ์สงคราม 330,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 388,000 อบต.ศรีมงคล 034-531684 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 22 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 159,818.40 อบต.เลาขวัญ 034-576323ต่อ101 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 22 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 53 รายการ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 034-552106 8 มิ.ย.- 19 มิ.ย.52 19 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย 034-577272 4 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
จ้างเหมาปรับพื้นที่และโรงเรือนเพาะปลูก 160,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 5 มิ.ย.- 22 มิ.ย.52 22 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 288,561 อบต.หนองโสน 034-576260 5 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 19 มิ.ย.52  
จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันน้ำ - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-11502ต่อ123 20 พ.ค.- 29 พ.ค.52 29 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 545,608.20 อบต.หนองนกแก้ว 034-687648 1 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 16 มิ.ย.52  
ก่อสร้างบ้านพักพนักงานชั้นเดียว 500,000 เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643496ต่อ120 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 15 มิ.ย.52  
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน - อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 16 มิ.ย.52  
ซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-1502ต่อ131 3 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 12 มิ.ย.52  
ซื้อรถยนต์โดยสารแบบที่นั่งสามตอน - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 15 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลตลาดเขต 034-571473-4 3 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 15 มิ.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 242,000 โรงเรียนบ้านวังลาน 081-8566128 8 มิ.ย.- 18 มิ.ย.52 18 มิ.ย.52  
สอบราคาซื้อยา 2 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 1 มิ.ย.- 10 มิ.ย.52 10 มิ.ย.52  
ปรับปรุงห้องเรียน 250,000 เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643496ต่อ123 2 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 15 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,239,989.25 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 20 พ.ค.- 29 พ.ค.52 29 พ.ค.52  
สร้างถนน คสล. 406,600 อบต.ท่าขนุน 034-599306 21 พ.ค.- 10 มิ.ย.52 10 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์วิชาพื้นฐานและวิชาชีพเฉพาะ - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 034-552106 21 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 3 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 332,925 อบต.หนองรี 034-531206 21 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 4 มิ.ย.52  
เช่าครุภัณฑ์การแพทย์ 4 ชุด - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 20 พ.ค.- 2 มิ.ย.52 3 มิ.ย.52  
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก 1,800,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 22 พ.ค.- 4 มิ.ย.52 4 มิ.ย.52  
ซ่อมแซมคันคลองจรเข้สามพันฝั่งซ้าย 200,000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-612875 25 พ.ค.- 3 มิ.ย.52 3 มิ.ย.52  
สร้างอาคารที่ทำการ 1,764,000 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยฯ 034-698188 25 พ.ค.- 4 มิ.ย.52 4 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 573,112.40 เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 034-677285-6 1 มิ.ย.- 9 มิ.ย.52 9 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 195,124.20 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 8 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 17 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 32,113.80 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 8 มิ.ย.- 17 มิ.ย.52 4 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,293,392.10 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 8 มิ.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 26 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 9 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 301,307.70 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 8 มิ.ย.52  
จ้างเหมาทำป้ายและติดตั้งป้าย 3,851,290 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 27 พ.ค.- 2 มิ.ย.52 10 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,293,392.10 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 27 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 8 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 301,307.70 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 28 พ.ค.- 8 มิ.ย.52 8 มิ.ย.52  
ปรับปรุงถนนลูกรัง 411,000 อบต.หนองปลาไหล 034-676027 1 มิ.ย.- 15 มิ.ย.52 16 มิ.ย.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 32,113.80 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 1 มิ.ย.- 12 มิ.ย.52 15 มิ.ย.52  
จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย 34,375 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ 105 12 พ.ค.- 21 พ.ค.52 21 พ.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างพื้นทาง 7,761,600 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 13 พ.ค.- 19 พ.ค.52 27 พ.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 735,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 28 พ.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. 287,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 28 พ.ค.52  
จ้างเหมาวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร 498,300 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 28 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ดอนตาเพชร 034-656260 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 28 พ.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 490,000 อบต.ดอนตาเพชร 034-680448-9 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 27 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ดอนตาเพชร 034-680448-9 14 พ.ค.- 27 พ.ค.52 28 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 034-583275ต่อ113 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 26 พ.ค.52  
ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ 166,000 อบต.ห้วยเขย่ง 034-685228-9 13 พ.ค.- 26 พ.ค.52 27 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 391,910.08 อบต.ด่านมะขามเตี้ย 034-642263 15 พ.ค.- 28 พ.ค.52 29 พ.ค.52  
ซื้อโอ่งน้ำขนาด 1800 ลิตร 127 ใบ 182,000 อบต.ท่าเสา 034-634184-5 15 พ.ค.- 28 พ.ค.52 29 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 473,980 อบต.ดอนแสลบ 034-568215-6 7 พ.ค.- 22 พ.ค.52 25 พ.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 14 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 7 พ.ค.- 21 พ.ค.52 21 พ.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 7 พ.ค.- 21 พ.ค.52 21 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 478,300 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 25 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ 1,020,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 25 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ 558,300 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 7 พ.ค.- 25 พ.ค.52 25 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลพนมทวน 034-579034ต่อ24 6 พ.ค.- 21 พ.ค.52 21 พ.ค.52  
จ้างเหมาขุดสระน้ำ 587,000 อำเภอเลาขวัญ 034-576114 12 พ.ค.- 25 พ.ค.52 25 พ.ค.52  
จ้างพิมพ์สื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 034-512600 1 พ.ค.- 13 พ.ค.52 13 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองโรง 034-682278 6 พ.ค.- 21 พ.ค.52 22 พ.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 124,320 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 1 พ.ค.- 18 พ.ค.52 18 พ.ค.52  
จ้างเหมาโม่และขนส่งหินคลุกพื้นทาง 459,264 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 1 พ.ค.- 18 พ.ค.52 18 พ.ค. 52  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 1,272,381 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 1 พ.ค.- 18 พ.ค.52 18 พ.ค.52  
ซื้อยา 4 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 4 พ.ค.- 13 พ.ค.52 4 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลสระลงเรือ 034-568234 22 เม.ย.- 6 พ.ค.52 6 พ.ค.52  
จ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวัน 128,000 เทศบาลตำบลสระลงเรือ 034-568234 22 เม.ย.- 6 พ.ค.52 6 พ.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาโครงเหล็ก 1,055,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 20 เม.ย.- 23 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 2 โครงการ - เทศบาลตำบลหนองรี 034-646165ต่อ102 22 เม.ย.- 6 พ.ค.52 6 พ.ค.52  
ก่อสร้างรางระบายน้ำ 412,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 21 เม.ย.- 33 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
ซื้อยางแอสฟัลต์ 60 ถัง 282,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 22 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลรางหวาย 034-656026ต่อ108 27 เม.ย.- 13 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองปลิง 034-516647ต่อ13 27 เม.ย.- 13 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 140,000 เทศบาลตำบลท่าม่วง 034-613053 27 เม.ย.- 14 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
จัดทำวารสารที่ระลึก - เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 22 เม.ย.- 1 พ.ค.52 1 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 475,352.10 เทศบาลตำบลท่าล้อ 034-600746-7ต่อ105 28 เม.ย.- 13 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาชีพพื้นฐาน - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 23 เม.ย.- 14 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.วังไผ่ 034-650120 28 เม.ย.- 13 พ.ค.52 14 พ.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก ก. 270,720 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 เม.ย.- 13 พ.ค.52 13 พ.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งดินถมทาง 916,980 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 เม.ย.- 13 พ.ค.52 13 พ.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งลูกรังรองพื้นทาง 201,280 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 เม.ย.- 13 พ.ค.52 13 พ.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงถมที่รอบอาคาร 392,000 อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 28 เม.ย.- 15 พ.ค.52 18 พ.ค.52  
ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ (น้ำยาพยาธิ) - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 27 เม.ย.- 6 พ.ค.52 6 พ.ค.52  
ซื้อหนังสือเรียน 131 รายการ - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 034-540265 28 เม.ย.- 8 พ.ค.52 8 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 306,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
ซื้อรถบรรทุกกระบะเหล็ก 2 ตัน - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-612875 28 เม.ย.- 12 พ.ค.52 12 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 817,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 520,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 163,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 334,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 306,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 เม.ย.- 7 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี - โรงเรียนบ้านนาสวน 034-531656 1 พ.ค.- 1 พ.ค.52 1 พ.ค.52  
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน 120,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 30 เม.ย.- 12 พ.ค.52 12 พ.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 ชุด - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 29 เม.ย.- 18 พ.ค.52 19 พ.ค.52  
ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 1 พ.ค.- 15 พ.ค.52 15 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองกร่าง 034-676241 1 พ.ค.- 19 พ.ค.52 20 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 946,137 อบต.ห้วยเขย่ง 034-685228-9 1 พ.ค.- 19 พ.ค.52 20 พ.ค.52  
ซื้อยา 3 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233 20 เม.ย.- 29 เม.ย.52 29 เม.ย.52  
ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วย - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 20 เม.ย.- 1 พ.ค.52 1 พ.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองตากยา 034-644178 20 เม.ย.- 6 พ.ค.52 7 พ.ค.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.วัดหนองพังตรุ 034-658367 8 เม.ย.- 21 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.อนุบาลศรีสวัสดิ์ 034-516686 8 เม.ย.- 30 เม.ย.52 30 เม.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ 8 รายการ - วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 034-611792 10 เม.ย.- 22 เม.ย.52 23 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.วัดหนองตะโก 034-699737 8 เม.ย.- 30 เม.ย.52 1 พ.ค.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.บ้านหนองสองห้อง 087-0080766 8 เม.ย.- 29 เม.ย.52 29 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.บ้านน้ำพุ 034-540195 8 เม.ย.- 28 เม.ย.52 28 เม.ย.52  
จ้างเหมารถโดยสาร 3 คัน 144,000 เทศบาลตำบลท่าม่วง 034-613053 16 เม.ย.- 29 เม.ย.52 29 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนระดับก่อนประถมและประถม - รร.วัดอินทาราม 034-586109 8 เม.ย.- 1 พ.ค.52 30 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 034-642023 8 เม.ย.- 23 เม.ย.52 23 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.บ้านไทรทอง 087-0022697 8 เม.ย.- 27 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 089-8373040 8 เม.ย.- 21 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.วัดศรีอุปลาราม 089-2590392 8 เม.ย.- 21 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.บ้านหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 034-644075 8 เม.ย.- 1 พ.ค.52 1 พ.ค.52  
ซื้อหนังสือเรียน 82 รายการ - รร.บ้านหนองเป็ด 034-644065 8 เม.ย.- 19 เม.ย.52 19 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียน 85 รายการ - รร.บ้านพุเลียบ 034-633272 8 เม.ย.- 20 เม.ย.52 20 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.ประชามงคล 083-9210273 9 เม.ย.- 23 เม.ย.52 23 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียน 56 รายการ - รร.ชุมชนบ้านท่ากระดาน 034-516683 8 เม.ย.- 30 เม.ย.52 30 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนชั้นอนุบาล - รร.วัดท่าน้ำตื้น 034-653101 8 เม.ย.- 27 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี - รร.บ้านหนองสองตอน 081-2930411 8 เม.ย.- 21 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 4,029,170 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 8 เม.ย.- 17 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลไทรโยค 034-591300ต่อ118 10 เม.ย.- 24 เม.ย.52 24 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือแบบเรียน - โรงเรียนบ้านช่องสะเดา 08-7155-8331 7 เม.ย.- 20 เม.ย.52 20 เม.ย.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานราวอันตราย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 7 เม.ย.- 22 เม.ย.52 22 เม.ย.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน Bridge approach slab - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 7 เม.ย.- 22 เม.ย.52 22 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโนบายเรียนฟรี - โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 034-645225 7 เม.ย.-24 เม.ย.52 24 เม.ย.52  
จ้างเหมาเช่ารถยนต์ปรับอากาศ 4 คัน 168,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 8 เม.ย.-21 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
ซื้อกล้าไม้ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ 034-511566 7 เม.ย.-20 เม.ย.52 20 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี - โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 034-611034 27 มี.ค.-5 เม.ย.52 5 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียน 75 รายการ - โรงเรียนตลาดสำรอง 034-658433 2 เม.ย.-6 เม.ย.52 6 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียน 79 รายการ - โรงเรียนวัดจรเข้เผือก 081-0118950 2 เม.ย.-16 เม.ย.52 16 เม.ย.52  
ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก 1,055,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 30 มี.ค.- 17 เม.ย.52 20 เม.ย.52  
จ้างก่อสร้างอาคาร 1 หลัง 2,514,291 วิทยาลัยสารพัดช่าง 034-520586 2 เม.ย.- 9 เม.ย.52 27 เม.ย.52  
จ้างเหมาวงดนตรี เวที นักร้อง 450,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 1 เม.ย.- 11 เม.ย.52 11 เม.ย.52  
ซื้อแบบเรียน 6 รายการ - โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 034-591016 2 เม.ย.- 20 เม.ย.52 20 เม.ย.52  
จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมขนย้ายเกลี่ยบดอัด 220,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 2 เม.ย.- 21 เม.ย.52 22 เม.ย.52  
ซื้อโคมไฟฟ้าสาธารณะ 153,950 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 2 เม.ย.- 23 เม.ย.52 23 เม.ย.52  
ก่อสร้างรางระบายน้ำ 412,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 1 เม.ย.- 20 เม.ย.52 21 เม.ย.52  
ปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 290,000 โรงเรียน ตชด.มิตรมวลชน 2 034-546164 3 เม.ย.- 17 เม.ย.52 17 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือแบบเรียน - โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต 034-686026 2 เม.ย.- 15 เม.ย.52 15 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือแบบเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี - โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 034-611034 27มี.ค.- 5 เม.ย.52 5 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียน 2 รายการ - โรงเรียนตลาดสำรอง 034-658433 24 มี.ค.- 6 เม.ย.52 5 เม.ย.52  
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง - วิทยาลัยเกษตรและเทคโนลยีกาญจนบุรี 034-552106 24 มี.ค.- 7 เม.ย.52 7 เม.ย.52  
จ้างทาสีอาคารเรียน - โรงเรียนประชามงคล 034-675057 26 มี.ค.- 6 เม.ย.52 6 เม.ย.52  
สร้างห้องน้ำบริเวณสระน้ำสาธารณะ 328,000 เทศบาลตำบลตลาดเขต 034-571473 24 มี.ค.- 7เม.ย.52 7 เม.ย.52  
ซื้อยา 2 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 23 มี.ค.- 30 เม.ย .52 1 เม.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 140,000 เทศบาลตำบลท่าม่วง 034-613053 23 มี.ค.- 7 เม.ย.52 7 เม.ย.52  
.จ้างเหมากอสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 500,000 อบต.หนองตากยา 034-644178 24 มี.ค.- 9 เม.ย.52 10 เม.ยไ.52  
.จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 550,000 วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 1 เม.ย.52  
.จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานดอนเจดีย์ 6,850,000 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 034-622873 23 มี.ค.- 27 มี.ค.52 8 เม.ย.52  
.จ้างเหมาจัดงานมหาสงกรานต์ประจำปี 52 1,800,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 20 มี.ค.- 30 มี.ค.52 30 มี.ค.52  
ซื้อเวชภัณฑ์ยา1 รายการ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 034-622982-3ต่อ113 20 มี.ค.- 7 เม.ย.52 7 เม.ย.52  
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 25 รายการ - กองกำกับการตำวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353 20 มี.ค.- 2 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - อบต.หนองรี 034-531206 18 มี.ค.- 31 มี.ค.52 1 เม.ย.52  
จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน - อบต.หนองรี 034-531206 18 มี.ค.- 31 มี.ค.52 1 เม.ย.52  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 480,000 อบต.ดอนตาเพชร 034-680448-9 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน 14 รายการ - กองกำกับการตำวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353 17 มี.ค.- 31 มี.ค.52 30 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 19 มี.ค.- 31 มี.ค.52 31 มี.ค.52  
ปรับปรุงอาคารคหกรรม 341,820 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 034-520586ต่อ1171 23 มี.ค.- 7 เม.ย.52 7 เม.ย.52  
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - โรงพยาบาลพหลพยพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 17 มี.ค.- 30 มี.ค.52 31 มี.ค.52  
ซื้อยา 1 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 17 มี.ค.- 26 มี.ค.52 26 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 16 มี.ค.- 27 มี.ค.52 30 มี.ค.52  
ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 831,500 อบต.หนองรี 034-531206 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
ก่อสร้างศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ 247,000 อบต.หนองรี 034-531206 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 193,000 อบต.หนองรี 034-531206 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM - เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 18 มี.ค.- 1 เม.ย.52 1 เม.ย.52  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 551,000 อบต.หนองรี 034-531206 19 มี.ค.- 1 เม.ย.52 2 เม.ย.52  
ซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรีฯ - โรงเรียนเทพมงคลรังษี 034-511320ต่อ102 18 มี.ค.- 30 มี.ค.52 30 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ - สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 034-516894-5 18 มี.ค.- 1 เม.ย.52 1 เม.ย.52  
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,632,000 อบต.หนองรี 034-531206 18 มี.ค.- 31 มี.ค.52 1 เม.ย.52  
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 665,000 อบต.หนองรี 034-531206 18 มี.ค.- 31 มี.ค.52 1 เม.ย.52  
ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,538,000 อบต.หนองรี 034-531206 18 มี.ค.- 31 มี.ค.52 1 เม.ย.52  
สร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง 248,462,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-511233ต่อ1233 16 มี.ค.- 20 มี.ค.52 30 มี.ค.52  
ซื้อเครื่องกายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและสูงอายุ - เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 9 มี.ค.- 19 มี.ค.52 19 มี.ค.52  
ซื้อยา - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 9 มี.ค.- 18 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
จ้างเหมาบริการรับส่งผู้ป่วย - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 4 มี.ค.- 23 มี.ค.52 23 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 12 มี.ค.- 23 มี.ค.52 23 มี.ค.52  
สร้างท่าเทียบเรือ 4,505,000 โยธาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 034-622873 16 มี.ค.- 20 มี.ค.52 25 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 100,126.80 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 13 มี.ค.- 23 มี.ค.52 23 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลฯ 034-698188 12 มี.ค.- 23 มี.ค.52 23 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 180,033.30 อบต.พังตรุ 034-658445ต่อ2 4 มี.ค.- 17 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ - โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ 034-630409 9 มี.ค.- 19 มี.ค.52 19 มี.ค.52  
จ้างเหมาสร้างทางเท้าริมถนน 650,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 9 มี.ค.- 20 มี.ค.52 23 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-513006 5 มี.ค.- 16 มี.ค.52 16 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวและการศึกษา - โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 034-686026 11 มี.ค.- 26 มี.ค.52 26 มี.ค.52  
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง 467,000 อบต.หนองรี 034-531206 10 มี.ค.- 23 มี.ค.52 24 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 133,182 อบต.หนองกร่าง 034-676241 11 มี.ค.- 24 มี.ค.52 25 มี.ค.52  
ซื้อกล้าไม้ - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 034-511566 10 มี.ค.- 20 มี.ค.52 20 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 281,688 อบต.สิงห์ 034-670252 5 มี.ค.- 18 มี.ค.52 19 มี.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 2,90,000 รร.ตชด.มิตรมวลชน 2 034-546164 5 มี.ค.- 24 มี.ค.52 24 มี.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 2,798,600 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ23 5 มี.ค.- 16 มี.ค.52 24 มี.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นทาง 8,165,183 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 5 มี.ค.- 11 มี.ค.52 19 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุท่อกลมคอนกรีต 2,582,710 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 5 มี.ค.- 11 มี.ค.52 19 มี.ค.52  
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 7 เครื่อง - วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี 034-552106 9 มี.ค.- 20 มี.ค.52 20 มี.ค.52  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 28,244,040 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 4 มี.ค.- 10 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
จ้างเหมาซักอบรรีดผ้าผู้ป่วย - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 4 มี.ค.- 17 มี.ค.52 17 มี.ค.52  
จ้างเหมาเก็บขยะ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 4 มี.ค.- 18 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างพื้นทาง 13,929,400 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 4 มี.ค.- 10 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
จ้างเหมาขนส่งวัสดุรองพื้นทาง - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 4 มี.ค.- 10 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 167,984 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 4 มี.ค.- 17 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจภูธรท่าเรือ 14,741,000 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 034-625556 27 ก.พ.- 9 มี.ค.52 13 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 204,1555 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 4 มี.ค.- 17 มี.ค.52 18 มี.ค.52  
ซื้อเต็นท์ 8 หลัง 200,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 2 มี.ค.- 13 มี.ค.52 13 มี.ค.52  
ซื้อรถแทรกเตอร์ตัดหญ้า 441,525 อบต.ดอนเจดีย์ 034-652166ต่อ105 3 มี.ค.- 16 มี.ค.52 17 มี.ค.52  
จ้างเหมาหปรับปรุงพื้นทางเดิม 833,336 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 26 ก.พ.- 12 มี.ค.52 12 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,075,745.52 อบต.ศรีมงคล 034-531384 26 ก.พ.- 12 มี.ค.52 13 มี.ค.52  
จ้างเหมาปูผิวทางเแอสฟัลท์คอนกรีต 733,888 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 26 ก.พ.- 12 มี.ค.52 12 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุดอุปฏโภคบริโภค 2 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 25 ก.พ.- 10 มี.ค.52 10 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 602,300 อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 25 มี.ค.- 16 มี.ค.52 17 มี.ค.52  
จ้างเหมายานพาะหนะเข้ารับอบรมทัศนศึกษาจังหวัดเชียงราย - เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 27 ก.พ.- 17 มี.ค.52 17 มี.ค.52  
ซื้อตู้สาขาดโทรศัพท์ 1 ชุด - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 034-698188 2 มี.ค.- 12 มี.ค.52 12 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทาง 117,936 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 11 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทาง 312,715 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 11 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
ผิวทางกอนกรีต - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 3 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทาง 312,715 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 11 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 117,936 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 11 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทาง 268,345 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 11 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 13,180,730 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 3 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต 10,568,620 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 ก.พ.- 3 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 912,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 24 ก.พ.- 9 มี.ค.52 10 มี.ค.52  
ซื้อหม้อแปลงไฟฟฟ้าแรงสูง - อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 25 ก.พ.- 10 มี.ค.52 11 มี.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน 282,000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 034-602551 20 ก.พ.- 5 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง Concrete Paving block - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 24 ก.พ.- 2 มี.ค.52 10 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุสำนักงาน 46 รายการ - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353ต่อ214 24 ก.พ.- 9 มี.ค.52 9 มี.ค.52  
ซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา - โรงพยาบาลไทรโยค 034-591300ต่อ118 19 ก.พ.- 5 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.วังกระแจะ 034-565013-14 23 ก.พ.- 6 มี.ค.52 9 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 ก.พ.- 9 มี.ค.52 9 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน barrier type 1 - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 ก.พ.- 9 มี.ค.52 9 มี.ค.52  
ซื้อขั้วรับหลอดไฟแสงจันทร์ - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-602075 18 ก.พ.- 2 มี.ค.52 2 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารฯ - เทศบาลตำบลหนองรี 034-646165ต่อ102 20 ก.พ.- 5 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาฯ - โรงพยาบาลไทรโยค 034-591300ต่อ118 19 ก.พ.- 5 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน barier culp - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 18 ก.พ.- 5 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน Concrete Paving block - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 18 ก.พ.- 24 ก.พ.52 10 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 146,200 อบต.หนองรี 034-531206 19 ก.พ.- 4 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 17 ก.พ.- 26 ก.พ.52 26 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 17 ก.พ.- 4 มี.ค.52 4 มี.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินผุ 229,700 อบต.ท่าขนุน 034-599306 17 ก.พ.- 4 มี.ค.52 5 มี.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ท่าขนุน 034-599306 13 ก.พ.- 26 ก.พ.52 27 ก.พ.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองปลิง 034-516647ต่อ13 16 ก.พ.- 27 ก.พ.52 2 มี.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ 224,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 12 ก.พ.- 25 ก.พ.52 26 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 12 ก.พ.- 26 ก.พ.52 26 ก.พ.52  
ซื้อระบบกล้องวงจรปิด 1 ชุด - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999 13 ก.พ.- 26 ก.พ.52 27 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุงานบ้าน 4 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.พ.- 25 ก.พ.52 25 ก.พ.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทาง - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 11 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 11 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 8,500,000 ศาลจังหวัดทองผาภูมิ 034-599378ต่อ102 23 ก.พ.- 6 มี.ค.52 24 มี.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 11 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
จ้างเหมาเอกชนดูแลเกาะกลางถนน - เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-51111 11 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1232 6 ก.พ.- 20 ก.พ.52 23 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน - โรงเรียนวัดวังศาลา 034-553049 12 ก.พ.- 19 ก.พ.52 19 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย - โรงเรียนบ้านน้ำมุด 034-540114 12 ก.พ.- 19 ก.พ.52 19 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย - โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 034-699330 12 ก.พ.- 16 ก.พ.52 16 ก.พ.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.เลาขวัญ 034-576323ต่อ102 6 ก.พ.- 23 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุไฟฟ้างานแสงสว่าง - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 16 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานราวอันตราย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 16 ก.พ.- 24 ก.พ.52 24 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย - โรงเรียนบ้านน้ำพุ 034-540195 28 ม.ค.- 22 ก.พ.52 22 ก.พ.52  
ก่อสร้งถนนลาดยาง 4,400,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600598 - -  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 28 ม.ค.- 18 ก.พ.52 18 ก.พ.52  
จ้างก่อสร้างฝายกั้นน้ำล้น คสล. 341,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 28 ม.ค.- 11 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยุสื่อสาร 288,000 อบต.หนองปลาไหล 034-676027 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 16 ก.พ.52  
จ้างถมดิน 300,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 30 ม.ค.- 16 ก.พ.52 16 ก.พ.52  
จ้างเหมาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค - วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 034-611792ต่อ127 12 ก.พ.- 16 ก.พ.52 16 ก.พ.52  
ก่อสร้างวางท่อประธานจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน 384,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 2 ก.พ.- 16 ก.พ.52 17 ก.พ.52  
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 651,000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 034-600631 30 ม.ค.- 10 ก.พ.52 10 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างระบบป้องกันการติดเชื้อ 1,457,900 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 2 ก.พ.- 16 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ1 รายการ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 034-511566 30 ม.ค.- 10 ก.พ.52 10 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ - โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว 086-1640544 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 29 ม.ค.- 12 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ - โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าว 089-8369166 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ - ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง15 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 3 ก.พ.- 18 ก.พ.52 18 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12 รายการ - โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง 034-644075 29 ม.ค.- 17 ก.พ.52 17 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถวตำรวจ 3,431,032 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 034-625556 2 ก.พ.- 11 ก.พ.52 16 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ - ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ - ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 29 ม.ค.- 13 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 รายการ 459,880.65 อบต.พังตรุ 034-656260 29 ม.ค.- 12 ก.พ.52 13 ก.พ.52  
ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.604/45 242,000 สนง.เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 034-540148 28 ม.ค.- 9 ก.พ.52 9 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 350,000 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯกาญจนบุรี 034-531271 2 ก.พ.- 16 ก.พ.52 17 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน RC.Ditch lining Type 1 - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 ม.ค.- 12 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานฐานเสาไฟฟ้า 20 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 ม.ค.- 12 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 ม.ค.- 12 ก.พ.52 12 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุไฟฟ้างานไฟฟ้าแสงสว่าง - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 22 ม.ค.- 5 ก.พ.52 5 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุเพื่อใช้งานราวกันอันตราย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 22 ม.ค.- 5 ก.พ.52 5 ก.พ.52  
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร 340,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 034-515261 21 ม.ค.- 5 ก.พ.52 5 ก.พ.52  
จ้างต่อเติมลิฟท์ 3 ชั้น 1,955,600 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 21 ม.ค.- 3 ก.พ.52 6 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างลานเอนกประสงค์ - โรงเรียนประชามงคล 034-675057 20 ม.ค.- 29 ม.ค.52 29 ม.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2,453,300 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353ต่อ214 22 ม.ค.- 28 ม.ค.52 10 ก.พ.52  
ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ - สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 034-511566 20 ม.ค.- 2 ก.พ.52 2 ก.พ.52  
จ้างเหมาซ่อมแซมรั้วลวดหนาม 222,403 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) 032-211025ต่อ371 22 ม.ค.- 2 ก.พ.52 2 ก.พ.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 ม.ค.- 4 ก.พ.52 4 ก.พ.52  
จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 034-698189 22 ม.ค.- 2 ก.พ.52 2 ก.พ.52  
ซื้อน้ำมันผสมสีเคลือบอีพ๊อกซี่เพนท์การ์ดอีนาเมล - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-602075 19 ม.ค.- 26 ม.ค.52 26 ม.ค.52  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 19 ม.ค.- 3 ก.พ.52 3 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 372,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 19 ม.ค.- 30 ม.ค.52 2 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 465,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 19 ม.ค.- 30 ม.ค.52 2 ก.พ.52  
จ้างเหมาติดตั้งราวเหล็กกันตก 235,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 19 ม.ค.- 30 ม.ค.52 2 ก.พ.52  
จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ 575,000 เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 19 ม.ค.- 30 ม.ค.52 2 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 7 ม.ค.- 5 ก.พ.52 5 ก.พ.52  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 ชุด - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 16 ม.ค.- 29 ม.ค.52 30 ม.ค.52  
จ้างเหมาปรับปรุงถนน - อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 19 ม.ค.- 2 ก.พ.52 3 ก.พ.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งลูกรังพื้นทาง 1,003,200 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 14 ม.ค.- 27 ม.ค.52 27 ม.ค.52  
จ้างเหมาขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า 183,000 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 14 ม.ค.- 27 ม.ค.52 27 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนน คสล. 236,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 14 ม.ค.- 28 ม.ค.52 28 ม.ค.52  
จ้างเหมาดูแลเกาะกลางถนน 177,600 เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 14 ม.ค.- 28 ม.ค.52 28 ม.ค.52  
ซื้อกล้องตรวจโพรงจมูก 1 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 7 ม.ค.- 29 ม.ค.52 29 ม.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 18 รายการ 260,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-512452 13 ม.ค.- 22 ม.ค.52 22ม.ค.52  
จ้างพนักงานทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999 6 ม.ค.- 21 ม.ค.52 22ม.ค.52  
ก่อสร้างอาคารห้องพักพนักงาน 8,808,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-511233 6 ม.ค.- 14 ม.ค.52 21ม.ค.52  
จ้างตัดเสื้อสะท้อนแสง 1,150 ตัว - ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 034-625556 9 ม.ค.- 21 ม.ค.52 21 ม.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 7 ม.ค.- 21 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ - โรงเรียนประชามงคล 034-675057 5 ม.ค.- 20 ม.ค.52 19 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนลาดยางสายวังดุม-หนองประดู่ 2,142,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600597 7 ม.ค.- 14 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ซ่อมผิวคอนกรีตทางสายบ้านท่าเรือ-ห้วยตะเคียน 4,813,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600597 7 ม.ค.- 14 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ซ่อมผิวคอนกรีตทางสายบ้านท่าเรือ-ห้วยตะเคียน 3,300,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600597 7 ม.ค.- 14 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านเจริญสุข 2,300,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600597 7 ม.ค.- 14 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนลาดยางบ้านหนองกวาง 2,340,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-600597 7 ม.ค.- 14 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 714,497 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจีดกาญจนบุรี 034-611144 24 ธ.ค.- 12 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 100,800 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 24 ธ.ค.- 6 ม.ค.52 6 ม.ค.52  
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดอาคาร - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 26 ธ.ค.- 9 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,503,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 034-602629-30ต่อ105 6 ม.ค.- 15 ม.ค.52 26 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนลาดยาง 2,300,000 สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 034-6000597 - -  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ - ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1 034-698188 26 ธ.ค.- 9 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
จ้างทำนิทรรศการเรื่อง"ธรรมชาติวิทยา" 2,000,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 034-602629-30ต่อ105 8 ม.ค.- 16 ม.ค.52 27 ม.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 26 ธ.ค.- 13 ม.ค.52 13 ม.ค.52  
จ้างเหมาซักอบรีดผ้าผู้ป่วย - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 24 ธ.ค.- 6 ม.ค.52 7 ม.ค.52  
ซื้อดินลูกรังงานซ่อมแซมบ้านพัก - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-602075 24 ธ.ค.- 12 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ซื้อวัสดุงานซ่อมแซมบ้านพัก 3 รายการ - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง 034-602075 24 ธ.ค.- 12 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 714,497 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี 034-611144 24 ธ.ค.- 12 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 108,800 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 24 ธ.ค.- 6 ม.ค.52 6 ม.ค.52  
จ้างพนักงานทำความสะอาด - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 15 ธ.ค.- 9 ม.ค.52 12 ม.ค.52  
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 10 รายการ 500,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 19 ธ.ค.- 6 ม.ค.52 6 ม.ค.52  
ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 3,419,336 รร.ตชด.บ้านพุประดู่ 081-9424062 23 ธ.ค.- 26 ธ.ค.52 5 ม.ค.52  
ซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-513006 19 ธ.ค.- 7 ม.ค.52 8 ม.ค.52  
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ฯ 144,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย 5 รายการ - รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 034-511264 19 ธ.ค.- 26 ธ.ค.52 26 ธ.ค.52  
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 1,381,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 22 ธ.ค.- 7 ม.ค.52 8 ม.ค.52  
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด - ธนารักษ์พิ้นที่กาญจนบุรี 034-564428 19 ธ.ค.- 22 ม.ค.52 22 ม.ค.52  
ขยายเขตประปาภูเขา 351,900 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก 385,300 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 451,800 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินผุ 560,800 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน 427,900 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินผุ 560,800 อบต.ท่าขนุน 034-599306 19 ธ.ค.- 8 ม.ค.52 9 ม.ค.52  
ก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง 1,425,200 โรงเรียนบ้านหนองหิน 081-0088489 22 ธ.ค.- 7 ม.ค.52 8 ม.ค.52  
ซื้อเต้นท์ชนิดโค้ง 4 หลัง 120,000 เทศบาลตำบลวังศาลา 034-593241-2 19 ธ.ค.- 6 มค. .52 7 ม.ค.52  
ก่อสร้างอาคารบ้านพัก 1 หลัง - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-579353-5ต่อ214 17 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 30 ธ.ค.51  
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 302,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 16 ธ.ค.- 29 ธ.ค.51 30 ธ.ค.51  
จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1,600,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 15 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 29 ธ.ค.51  
ก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า 988,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 16 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 26 ธ.ค.51  
จ้างเหมาทาสีอาคาร 766,602.90 โรงพยาบาลสังขละบุรี 034-595030ต่อ201 9 ธ.ค.- 18 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - เทศบาลตำบลหนองรี 034-646165ต่อ102 17 ธ.ค.- 29 ธ.ค.51 29 ธ.ค.51  
จ้างพิมพ์สื่อการศึกษา 2 รายการ - กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 034-512600ต่อ25 16 ธ.ค.- 29 ธ.ค.51 29 ธ.ค.51  
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผุ้โดยสาร 131,800 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101 15 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 26 ธ.ค.51  
ซื้อเครื่องเล่นภาคสนาม 460,400 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 15 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 26 ธ.ค.51  
ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 6 ชุด - ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 034-515261 11 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ซื้อบัตรประจำตัวนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 11 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ซื้อเป้สะพายหลังนักกีฬา - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 11 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
จ้างเหมาทำความสะอาด - เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 12 ธ.ค.- 25 ธ.ค.51 25 ธ.ค.51  
ซื้อถ้วยรางวัลแข่งกีฬานักเรียน - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-511502ต่อ123 11 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ซื้อรถยนต์บรรทุก 1 ตัน 1 คัน - เทศบาลตำบลท่าไม้ 034-541775 15 ธ.ค.- 25 ธ.ค.51 25 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 2,329,008 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 15 ธ.ค.- 19 ธ.ค.51 7 ม.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณา 3 รายการ 245,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 11 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 26 ธ.ค.51  
ซ่อมแซมอาคารแสดงนิทรรศการ 239,000 อบต.ดอนเจดีย์ 034-652166ต่อ105 15 ธ.ค.- 26 ธ.ค.51 29 ธ.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 1 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 1 ธ.ค.- 19 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ก่อสร้างโรงผสมปุ๋ย 497,500 อบต.ไทรโยค 034-543006 1 ธ.ค.- 24 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุส่งเสริมท่องเที่ยว 11 รายการ - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ 034-511566 9 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 22 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 8 ธ.ค.- 23 ธ.ค.51 23 ธ.ค.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดหอผู้ป่วย - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 1 ธ.ค.- 15 ธ.ค.51 15 ธ.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 158,381 อบต.หนองรี 034-531206 11 ธ.ค.- 24 ธ.ค.51 25 ธ.ค.51  
จ้างเหมาประกอบอาหาร 149,850 อบต.ไทรโยค 034-684431 9 ธ.ค.- 23 ธ.ค.51 24 ธ.ค.51  
ซื้อเครื่องแต่งกาย 5 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 1 ธ.ค.- 17 ธ.ค.51 17 ธ.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17 ชุด - โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 034-611034 1 ธ.ค.- 13 ธ.ค.51 13 ธ.ค.51  
จ้างเหมาต่อเติมฝายกักเก็บน้ำ 959,000 โรงพยาบาลสังขละบุรี 034-595030ต่อ201 3 ธ.ค.- 11 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารผู้ป่วย - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 1 ธ.ค.- 22 ธ.ค.51 23 ธ.ค.51  
ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 5 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 1 ธ.ค.- 17 ธ.ค.51 17 ธ.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลตลาดเขต 034-571473-4 1 ธ.ค.- 15 ธ.ค.51 15 ธ.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 28 พ.ย.- 12 ธ.ค.51 15 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 17 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 พ.ย.- 15 ธ.ค.51 15 ธ.ค.51  
ซื้อโคเพศเมีย 70 ตัว - ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 2 ธ.ค.- 12 ธ.ค.51 12 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 10,444,843 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 2 ธ.ค.- 9 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 19,747,166 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 2 ธ.ค.- 9 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 1,921,747 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 2 ธ.ค.- 9 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 15,639,914 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 2 ธ.ค.- 9 ธ.ค.51 18 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อฯ 1,500,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 พ.ย.- 8 ธ.ค.51 8 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อฯ 1,310,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 พ.ย.- 8 ธ.ค.51 8 ธ.ค.51  
ซื้อเครื่องกายอุปกรณ์ 5 รายการ - เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 28 พ.ย.- 16 ธ.ค.51 16 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อฯ 1,299,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 28 พ.ย.- 8 ธ.ค.51 8 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 3,923,055 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 พ.ย.- 27 พ.ย.51 8 ธ.ค.51  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 2,104,960 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 พ.ย.- 27 พ.ย.51 8 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุทางวิทยาศาสตร์ 32 รายการ - โรงพยาบาละการักษ์ 034-543006 21 พ.ย.- 4 ธ.ค.51 4 ธ.ค.51  
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างอาคาร - จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี 034-589233-5ต่อ51021 25 พ.ย.- 27 พ.ย.51 4 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 307,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 26 พ.ย.- 15 ธ.ค.51 15 ธ.ค.51  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 3,235,968 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้างงานราวอันตราย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 24 พ.ย.- 9 ธ.ค.51 9 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 24 พ.ย.- 9 ธ.ค.51 9 ธ.ค.51  
จ้างเหมาก่อสร้างผิวทางคอนกรีต 2,472,017 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51  
จ้างเหมาโม่และขนส่งหินคลุก 4,920,480 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 25 พ.ย.- 1 ธ.ค.51 11 ธ.ค.51  
จ้างเหมาดูแลรักษาสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 285,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 034-574202 20 พ.ย.- 3 ธ.ค.51 3 ธ.ค.51  
จ้างเหมาขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 2,104,960 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 พ.ย.- 27 พ.ย.51 8 ธ.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 264,186.27 อบต.พังตรุ 034-658445ต่อ2 18 พ.ย.- 2 ธ.ค.51 3 ธ.ค.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้างสะพาน - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 พ.ย.- 8 ธ.ค.51 8 ธ.ค.51  
จ้างเหมาขุดและขนส่งดินถมคันทาง 2,928,139.50 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 พ.ย.- 26 พ.ย.51 4 ธ.ค.51  
จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งทรายถมทาง 7,661,220 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 พ.ย.- 26 พ.ย.51 4 ธ.ค.51  
จ้างเหมาก่อสร้างพื้นทาง 15,351,600 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 พ.ย.- 26 พ.ย.51 4 ธ.ค.51  
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นทางเดิม - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 17 พ.ย.- 21 พ.ย.51 1 ธ.ค.51  
ซื้อรถเก๋ง 4 ประตู 3 คัน - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ 034-623255 18 พ.ย.- 26 พ.ย.51 2 ธ.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ดอนตาเพชร 034-680448-9 17 พ.ย.- 28 พ.ย.51 1 ธ.ค.51  
จ้างจัดงานแสดงวันพ่อแห่งชาติปี 51 260,000 เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643121ต่อ120 17 พ.ย.- 27 พ.ย.51 27 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลท่าไม้ 034-541775 17 พ.ย.- 28 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 182,674.80 เทศบาลตำบลเอราวัณ 034-574202 10 พ.ย.- 25 พ.ย.51 25 พ.ย.51  
จ้างปรับปรุงสวนสมเด็จพระญาณสังวร 1,039,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 13 พ.ย.- 24 พ.ย.51 24 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 13 พ.ย.- 1 ธ.ค.51 1 ธ.ค.51  
จัดสวนหย่อมรอบอาคาร 143,429 สนง.ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 034-564307-8 14 พ.ย.- 24 พ.ย.51 24 พ.ย.51  
ซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง 1 คัน - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 12 พ.ย.- 25 พ.ย.51 26 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งลูกรังรองพื้นทาง 2,052,960 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 14 พ.ย.- 20 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ก่อสร้างโรงเรือนผักกางมุ้ง 107,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 13 พ.ย.- 26 พ.ย.51 27 พ.ย.51  
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 116,500 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675055 14 พ.ย.- 27 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 034-564210 17 พ.ย.- 28 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ซื้อท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 14 พ.ย.- 2 ธ.ค.51 2 ธ.ค.51  
จ้างขุดและขนส่งทรายถมคันทาง 5,271,910 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 14 พ.ย.- 20 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลพนมทวน 034-5579034ต่อ24 17 พ.ย.- 28 พ.ย.51 28 พ.ย.51  
ซื้อยาอุปกรณ์สิ้นเปลือง 3 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-58-9233-4ต่อ51245 14 พ.ย.- 24 พ.ย.51 24 พ.ย.51  
จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาขุนแผน 351,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 12 พ.ย.- 24 พ.ย.51 24 พ.ย.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 3 พ.ย.- 21 พ.ย.51 21 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ - วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 034-511124ต่อ151 7 พ.ย.- 21 พ.ย.51 21 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 26 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 - -  
จ้างเหมาทำความสะอาด - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 3 พ.ย.- 21 พ.ย.51 21 พ.ย.51  
ซื้อรถดีเซล 12 ที่นั่ง 1 คัน - บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 034-517693 6 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองโรง 034-682278ต่อ106 12 พ.ย.- 25 พ.ย.51 26 พ.ย.51  
ซื้อโคเพศเมีย 90 ตัว - สนง.ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 3 พ.ย.- 13 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 769,000 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 034-564210 11 พ.ย.- 24 พ.ย.51 24 พ.ย.51  
จ้างนักการ คนครัว 4 อัตรา - โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 034-600051 10 พ.ย.- 21 พ.ย.51 21 พ.ย.51  
ก่อสร้างสำนักงาน 1,002,359.42 สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาฯ 034-520335 3 พ.ย.- 17 พ.ย.51 17 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้างสะพานลอย - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 4 พ.ย.- 19 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,021,531.25 อบต.ท่ามะขาม 034-551037ต่อ11 5 พ.ย.- 18 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 284,016 อบต.สิงห์ 034-531438 4 พ.ย.- 17 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ 143,900 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 3 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ 974,300 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 3 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อยา 2 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 3 พ.ย.- 12 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 426,334.40 อบต.หนองนกแก้ว 034-687648 5 พ.ย.- 15 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองสาหร่าย 034-577272 5 พ.ย.- 18 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.พังตรุ 034-656260 7 พ.ย.- 20 พ.ย.51 21 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,135,365 อบต.ห้วยเขย่ง 034-685228-9 7 พ.ย.- 19 พ.ย.51 20 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุงานบ้าน 7 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 3 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ก่อสร้างสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ 1,002,359.42 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 034-520335 3 พ.ย.- 17 พ.ย.51 17 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ - ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 4 พ.ย.- 19 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ท่ามะขาม 034-551037ต่อ11 5 พ.ย.- 18 พ.ย.51 19 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.สิงห์ 034-531438 4 พ.ย.- 17 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ 143,900 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 3 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 3 พ.ย.- 18 พ.ย.51 18 พ.ย.51  
ซื้อยา 2 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 3 พ.ย.- 12 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,205,599 อบต.บ่อพลอย 034-628536 30 ต.ค.- 12 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว - องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 28 ต.ค.- 13 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 30 ต.ค.- 13 พ.ย.51 14 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลหนองรี 034-646165ต่อ102 30 ต.ค.- 12 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 236,808 อบต.หนองรี 034-531206ต่อ107 27 ต.ค.- 11 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ - สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 034-564428 30 ต.ค.- 13 พ.ย.51 1 ธ.ค.51  
จ้างดำเนินการบันทึกข้อมูล 316,800 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 034-515261 30 ต.ค.- 10 พ.ย.51 10 พ.ย.51  
ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน 1,526,000 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี 034-564307-8 31 ต.ค.- 10 พ.ย.51 10 พ.ย.51  
ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ 27 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 31 ต.ค.- 10 พ.ย.51 10 พ.ย.51  
ซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 26 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 30 ต.ค.- 11 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ - โรงเรียนเทพมงคลรังษี 034-511320ต่อ102 30 ต.ค.- 9 พ.ย.51 9 พ.ย.51  
ซื้อรถยนต์บรรทุก ดีเซล 4 ประตู - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 30 ต.ค.- 10 พ.ย.51 10 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.บ่อพลอย 034-628536 30 ต.ค.- 12 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว 200,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 28 ต.ค.- 13 พ.ย.51 13 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 418,264 อบต.หินดาด 034-531048ต่อ104 30 ต.ค.- 13 พ.ย.51 14 พ.ย.51  
ซื้อยาอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233 27 ต.ค.- 5 พ.ย.51 5 พ.ย.51  
ซื้ออาหารดิบสำหรับเลี้ยงผุ้ต้องขัง 25,481,088 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 034-511163ต่อ14 28 ต.ค.- 30 ต.ค.51 13 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า 187,500 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 27 ต.ค.- 11 พ.ย.51 11 พ.ย.51  
จ้างเหมาทำการขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก 227,360 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 27 ต.ค.- 11 พ.ย.51 11 พ.ย.51  
ซื้อวัสดุซ่อมแซมอาคารสิ่งปลุกสร้าง - กองพลทหารราบที่ 9 034-589304 22 ต.ค.- 27 ต.ค.51 12 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองปลิง 034-516647ต่อ13 29 ต.ค.- 11 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า 150,100 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 ต.ค.- 12 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ซื้อเครื่องกายอุปกรณ์ 115,000 อบต.หนองประดู่ 034-681025 28 ต.ค.- 10 พ.ย.51 11 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า 324,187.50 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 28 ต.ค.- 12 พ.ย.51 12 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.โคกตะบอง 034-692072 22 ต.ค.- 6 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 22 ต.ค.- 5 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
ซื้ออาหารสำหรับเลี้ยงผู้ต้องขัง 5,972,057 เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ 034-599317ต่อ300 27 ต.ค.- 30 ต.ค.51 4 พ.ย.51  
ซื้อเครื่องวิเคราะห์ก๊าซและติดตามสัญญาณชีพ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 21 ต.ค.- 3 พ.ย.51 4 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองกร่าง 034-676241 24 ต.ค.- 6 พ.ย.51 7 พ.ย.51  
จ้างถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 21 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
จ้างทำระบบเซิร์ฟเวอร์บันทึก Log - เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663ต่อ23 22 ต.ค.- 6 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 613,692 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 21 ต.ค.- 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งดินถมเกาะ 991,760 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 ต.ค.- 6 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 834,240 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 ต.ค.- 6 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก 592,384 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 ต.ค.- 5 พ.ย.51 5 พ.ย.51  
จ้างเหมาก่อสร้างศาลาพักผู้โดยสาร 138,800 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 17 ต.ค.- 31 ต.ค.51 31 ต.ค.51  
ซื้อยา 22 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4 20 ต.ค.- 29 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,416,360 อบต.หนองกุ่ม 034-678244 22 ต.ค.- 5 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
จ้างขุดและขนส่งวัสดุรองพื้นทาง 641,920 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 21 ต.ค.- 5 พ.ย.51 5 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 585,516.60 เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 034-677285 21 ต.ค.- 4 พ.ย.51 5 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลพระแท่น 034-643121ต่อ120 17 ต.ค.- 28 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ม่วงชุม 034-655374 21 ต.ค.- 4 พ.ย.51 5 พ.ย.51  
ซื้อชุดกีฬาและหมวดปีกหน้า 412,200 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 18 ต.ค.- 28 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
จ้างเหมาโม่และขนส่งหินคลุก 1,491,750 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 ต.ค.- 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51  
จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถม 1,477,107.75 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-600560 20 ต.ค.- 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 034-591006ต่อ16 20 ต.ค.- 5 พ.ย.51 6 พ.ย.51  
ซื้อมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 117,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 20 ต.ค.- 4 พ.ย.51 4 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 20 ต.ค.- 3 พ.ย.51 3 พ.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 15 ต.ค.- 24 ต.ค.51 24 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา 034-634184-5 15 ต.ค.- 29 ต.ค.51 30 ต.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - โรงพยาบาลสังขละบุรี 034-595030 14 ต.ค.- 28 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 493,350 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 15 ต.ค.- 26 ต.ค.51 26 ต.ค.51  
จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย 130,460 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 15 ต.ค.- 26 ต.ค.51 26 ต.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 13 ต.ค.- 22 ต.ค.51 22 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 1,482,672 อบต.ไทรโยค 034-684431 14 ต.ค.- 28 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 876,632 อบต.หนองบัว 034-633249 15 ต.ค.- 29 ต.ค.51 30 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.วังเย็น 034-531372 15 ต.ค.- 29 ต.ค.51 30 ต.ค.51  
ปรับปรุงสนามกีฬา 36 พรรษา 647,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435 ต่อ 123 14 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.วังไผ่ 034-650120 14 ต.ค.- 28ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 736,424 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 034-581020 17 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 3 คัน 135,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 034-513753 18 ต.ค.- 28 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้อยา 6 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4 ต่อ 51245 17 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ไล่โว่ 034-595496 15 ต.ค.- 29 ต.ค.51 30 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 034-634055 ต่อ 20 14 ต.ค.- 24 ต.ค.51 24 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ดอนแสลบ 034-568215-6 16 ต.ค.- 30 ต.ค.51 31 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - vอบต.ช่องด่าน 034-603815 17 ต.ค.- 31 ต.ค.51 3 พ.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 458,052 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 034-588137-8 ต่อ 18 13 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หลุมรัง 034-580132 14 ต.ค.- 28 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 493,800 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101 ต่อ 109 10 ต.ค.- 24 ต.ค.51 24 ต.ค.51  
ซื้อเวชภัณฑ์ยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 034-622982-3 ต่อ 113 13 ต.ค.- 29 ต.ค.51 29 ต.ค.51  
จ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ - เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101 ต่อ 109 10 ต.ค.- 27 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
ซื้อยา 3 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4 ต่อ 51245 10 ต.ค.- 20 ต.ค.51 20 ต.ค.51  
ซื้อน้ำยาและพยาธิภัณฑ์ 5 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4 ต่อ 51245 10 ต.ค.- 20 ต.ค.51 20 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน 917,136 อบต.ท่าขนุน 034-599306 10 ต.ค.- 27 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 13 ต.ค.- 27 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
ปรับปรุงบริเวณอาคารเอนกประสงค์ รร.เทศบาล 2 235,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 9 ต.ค.- 20 ต.ค.51 20 ต.ค.51  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ - โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-622999ต่อ1001 7 ต.ค.- 21 ต.ค.51 22 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลรางหวาย 034-656026ต่อ108 10 ต.ค.- 27 ต.ค.51 28 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.ด่านมะขามเตี้ย 034-642263ต่อ13 9 ต.ค.- 22 ต.ค.51 24 ต.ค.51  
ซื้อยา 6 รายการ - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4 7 ต.ค.- 16 ต.ค.51 16 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลวังศาลา 034-593240-2 9 ต.ค.- 22 ต.ค.51 24 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 8 ต.ค.- 27 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลท่าล้อ 034-600746-7ต่อ105 9 ต.ค.- 24 ต.ค.51 27 ต.ค.51  
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 138,720 เทศบาลตำบลสระลงเรือ 034-568234 9 ต.ค.- 22 ต.ค.51 22 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลสระลงเรือ 034-568234 9 ต.ค.- 22 ต.ค.51 22 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลสำรอง 034-658239 6 ต.ค.- 17 ต.ค.51 20 ต.ค.51  
จ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ - เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-599101ต่อ109 6 ต.ค.- 16 ต.ค.51 17 ต.ค.51  
ซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งนายกฯ - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 6 ต.ค.- 16 ต.ค.51 16 ต.ค.51  
ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลในร่ม 820,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 6 ต.ค.- 16 ต.ค.51 16 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - อบต.หนองตากยา 034-644178 1 ต.ค.- 16 ต.ค.51 17 ต.ค.51  
ซื้ออาหารสดสำหรับผู้ป่วย - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 3 ต.ค.- 10 ต.ค.51 13 ต.ค.51  
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน - อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 3 ต.ค.- 16 ต.ค.51 17 ต.ค.51  
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 161,000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 3 ต.ค.- 13 ต.ค.51 13 ต.ค.51  
ซื้ออาหารเสริมนามโรงเรียน - อบต.หนองตากยา 034-644178 1 ต.ค.- 16 ต.ค.51 17 ต.ค.51  
ซ่อมแซมโรงยิมเนเซี่ยม(แบดมินตัน) 244,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 30 ก.ย.- 10 ต.ค.51 10 ต.ค.51  
ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน - โรงเรียนบ้านเขาแดง 034-540178 11 ก.ย.- 28 ก.ย.51 28 ก.ย.51  
ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย 67 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.ย.-3 ต.ค.51 3 ต.ค.51  
ซื้อรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง 1,100,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 23 ก.ย.- 6 ต.ค.51 7 ต.ค.51  
ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝารางฯ 165,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 23 ก.ย.- 7 ต.ค.51 7 ต.ค.51  
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.ย.- 14 ต.ค.51 14 ต.ค.51  
จ้างเหมาแรงงานขนส่งของและทำความสะอาด - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.ย.- 6 ต.ค.51 6 ต.ค.51  
ซื้อออกซิเจนเหลวใช้ทางการแพทย์ - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.ย.- 6 ต.ค.51 2 ต.ค.51  
ซื้อโคเพศเมีย 90 ตัว - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926 11 ก.ย.- 2 ต.ค.51 2 ต.ค.51  
ซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน - โรงเรียนบ้านเขาแดง 034-540178 11 ก.ย.- 28 ก.ย.51 28 ก.ย.51  
ซื้อวัสดุดบริโภคสำหรับผู้ป่วย - โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 11 ก.ย.- 3 ต.ค.51 3 ต.ค.51  
ซื้อรถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน 1,100,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 034-576102 23 ก.ย.- 6 ต.ค.51 7 ต.ค.51  
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา 165,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 23 ก.ย.- 7 ก.ย.51 7 ก.ย.51  
ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพฯ 2,500,000 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 034-520586ต่อ120 11 ก.ย.- 16 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
ซื้ออาหารสำหรับผู้รับบริการ - หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 034-517693 11 ก.ย.- 23 ก.ย.51 23 ก.ย.51  
ซื้อเครื่องอาหารเลี้ยงเด็กเยาวชนผู้ถูกควบคุม 2,463,750 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี 034-5531271 10 ก.ย.- 23 ก.ย.51 25 ก.ย.51  
จ้างเหมาปรับปรุงยินเนเซี่ยม อาคารศาลา 60 820,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 11 ก.ย.- 22 ก.ย.51 22 ก.ย.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งจังหวัดฯ 454,200 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 10 ก.ย.- 19 ก.ย.51 19 ก.ย.51  
จ้างเหมาทำความสะอาดรักษาความปลอดภัย 1,544,280 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 10 ก.ย.- 19 ก.ย.51 19 ก.ย.51  
จ้างเหมาขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน 145,900 อบต.หนองกร่าง 034-516369 12 ก.ย.- 25 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลบำบัดน้ำเสีย 2,000,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 12 ก.ย.- 23 ก.ย.51 23 ก.ย.51  
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักนักกีฬา 1,625,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 12 ก.ย.- 22 ก.ย.51 22 ก.ย.51  
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ รร.เทศบาล 2 235,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 12 ก.ย.- 23 ก.ย.51 23 ก.ย.51  
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรกลบำบัดน้ำเสีย 2,000,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 12 ก.ย.- 23 ก.ย.51 23 ก.ย.51  
ก่อสร้างโรงเรือนผักการมุ้ง 107,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 12 ก.ย.- 25 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 116,500 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 12 ก.ย.- 25 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
ซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ 600,000 อบต.สมเด็จเจริญ 034-675050 13 ก.ย.- 26 ก.ย.51 29 ก.ย.51  
ซื้อหนังสือประถมวัย 10 รายการ - เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 034-564330ต่อ252 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 7 รายการ - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน - เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 034-583275 15 ก.ย.- 26 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
สอบราคาซื้อยา - โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-589233-4ต่อ51245 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 7 รายการ - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
ซื้อวัสดุในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมวัย - เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ 1,140,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 034-561036ต่อ105 12 ก.ย.- 22 ก.ย.51 22 ก.ย.51  
ซื้อเครื่องกระสุนและเป้า - ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 034-625556 15 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  
จ้างเหมาบริการดูแลความปลอดภัย - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะการักษ์ 034-543006 15 ก.ย.- 26 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย - ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 034-564428 15 ก.ย.- 25 ก.ย.51 25 ก.ย.51  
จ้างเหมาทำความสะอาด - สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี 034-520515 19 ก.ย.- 23 ก.ย.51 23 ก.ย.51  
จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย 168,000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 16 ก.ย.- 25 ก.ย.51 25 ก.ย.51  
ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 3 ตัว 165,600 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 17 ก.ย.- 26 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารนักเรียน 110,000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 15 ก.ย.- 26 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
จ้างเหมาบริการซักรีดเสื้อผ้านักเรียน 213,840 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี 034-600631 15 ก.ย.- 26 ก.ย.51 26 ก.ย.51  
ก่อสร้างสวนสมเด็จพระญาณสังวร(ปรับปรุงทางเดินออกกำลังกาย) 1,615,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 18 ก.ย.- 29 ก.ย.51 29 ก.ย.51  
?????????? - ??????? - 10 ก.ย.- 19 ก.ย.51 19 ก.ย.51  

ขยายท่อเมนจ่ายน้ำประปาและขยายเขตไฟฟ้า

- เทศบาลตำบลสระลงเรือ 0-3456-8234 11 ก.ย.- 24 ก.ย.51 24 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 46 รายการ

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353-5ต่อ214 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

จ้างบำรุงรักษาไหล่ทางไฟฟ้าสาธารณะระบบบำบัดน้ำเสีย

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 8 ก.ย.- 16 ก.ย.51 24 ก.ย.51  

จ้างรักษาความสะอาดทางเท้าและถนนเกาะกลาง

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 8 ก.ย.- 16 ก.ย.51 24 ก.ย.51  

ขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

1,998,000 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3468-5228-9 8 ก.ย.- 19 ก.ย.51 22 ก.ย.51  

ซื้อนมสำหรับเด็กเยาวชนในสถานพินิจ

- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนเขต 2 จ.ราชุบรี 0-3453-1271 8 ก.ย.- 19 ก.ย.51 23 ก.ย.51  

จ้างซ่อมแซมบ้านพักรองผวจ.ฯ

1,493,000 สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 8 ก.ย.- 17 ก.ย.51 17 ก.ย.51  

จ้างแรงงานขนส่งสิ่งของทำความสะอาด

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 8 ก.ย.- 17 ก.ย.51 17 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนม

- อบต.หนองปลิง 0-3451-6647 6 ก.ย.- 19 ก.ย.51 22 ก.ย.51  

ซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ 96 เบอร์

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0554 8 ก.ย.- 22 ก.ย.51 22 ก.ย.51  

วางท่อประปา อบต.ท่าล้อ

180,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 17 ก.ย.51  

ขยายท่อเมนต์ส่งน้ำประปา PVC

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3496ต่อ120 8 ก.ย.- 17 ก.ย.51 25 ก.ย.51  

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทำความสะอาดฯ

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3453-1045 5 ก.ย.- 19 ก.ย.51 19 ก.ย.51  

ปรับปรุงสวนสมเด็จพระญาณสังวร

188,500 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาเครือข่าย รร.เทศบาล 1

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุการศึกษารร.เทศบาล 3

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุการศึกษารร.เทศบาล 1

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซ่อมแซมอาคาร รร.เทศบาล 4

110,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 4 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

1,205,394.03 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 4 ก.ย.- 16 ก.ย.51 16 ก.ย.51  

จ้างทำความสะอาดสำนักงานอัยการ

- สำนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4334-40 5 ก.ย.- 15 ก.ย.51 16 ก.ย.51  

จ้างทำอาหารกลางวันรร.เทศบาล 1

556,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 3 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

จ้างทำอาหารกลางวันรร.เทศบาล 5

488,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 3 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

จ้างทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

105,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 3 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

จ้างทำอาหารกลางวันรร.เทศบาล 4

297,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 3 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

จ้างทำอาหารกลางวันรร.เทศบาล 3

816,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 3 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

ก่อสร้างอาคารศูนย์ อปพร.

150,000 อบต.ดอนตาเพชร 0-3468-0448-9 5 ก.ย.- 18 ก.ย.51 19 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับผู้ป่วย 67 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 25 ส.ค.- 12 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

สร้างต่อเติมอาคารเอ็กซเรย์

795,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1001 25 ส.ค.- 5 ก.ย.51 10 ก.ย.51  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ่อพัก

1,169,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 26 ส.ค.- 9 ก.ย.51 9 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

1,465,560 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502 26 ส.ค.- 4 ก.ย.51 4 ก.ย.51  

ซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

2,000,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3457-6102 27 ส.ค.- 9 ก.ย.51 10 ก.ย.51  

จ้างเหมาผู้ดูแลสวน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 1 ก.ย.- 9 ก.ย.51 10 ก.ย.51  

จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 6 คัน

234,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-3753 1 ก.ย.- 12 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

610,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 28 ส.ค.- 11 ก.ย.51 12 ก.ย.51  

ก่อสร้างสวนสมเด็จพระญาณสังวร

1,700,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 29 ส.ค.- 8 ก.ย.51 8 ก.ย.51  

ซื้ออาหารดิบใช้ประกอบอาหารเลี้ยงเด็กที่ถูกควบคุม

2,463,750 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี 0-3453-1271 25 ส.ค.- 5 ก.ย.51 9 ก.ย.51  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน

358,300 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 0-3463-5749 3 ก.ย.- 15 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

330,428.56 อบต.หินดาด 0-3453-1048ต่อ104 3 ก.ย.- 17 ก.ย.51 18 ก.ย.51  

ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย

17,796,000 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี 0-3456-4279 2 ก.ย.- 5 ก.ย.51 10 ก.ย.51  

ก่อสร้างสวนสมเด็จพระญาณสังวร(ลานจอดรถ)

2,400,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 1 ก.ย.- 10 ก.ย.51 19 ก.ย.51  

สร้างโรงจอดรถ

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0-3457-9242ต่อ200 3 ก.ย.- 13 ก.ย.51 13 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

117,600 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 29 ส.ค.- 11 ก.ย.51 11 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

502,998.57 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 29 ส.ค.- 8 ก.ย.51 8 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

680,399.40 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 29 ส.ค.- 9 ก.ย.51 9 ก.ย.51  

ซื้อมาตรวัดน้ำและอุปกรณ์

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3121ต่อ120 2 ก.ย.- 12 ก.ย.51 15 ก.ย.51  

จ้างหมาทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดฯ

- สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 1 ก.ย.- 10 ก.ย.51 10 ก.ย.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

532,000 อบต.หนองปลาไหล 0-3453-1419 8 ส.ค.- 25 ส.ค.51 26 ส.ค.51  

จ้างเหมา ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 18 ส.ค.- 20 ส.ค.51 21 ส.ค.51  

ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเดี่ยว 200 ชุด

200,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3465-4171 6 ส.ค.- 25 ส.ค.51 25 ส.ค.51  

ซื้อมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ 4 เครื่อง

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 6 ส.ค.- 20 ส.ค.51 20 ส.ค.51  

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 14 เครื่อง

512,000 ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี 0-3453-1271 11 ส.ค.- 26 ส.ค.51 28 ส.ค.51  

ก่อสร้างอาคารที่พักญาติผู้ป่วย

1,195,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 6 ส.ค.- 21 ส.ค.51 26 ส.ค.51  

ติดตั้งวางท่อประปา

437,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 6 ส.ค.- 19 ส.ค.51 21 ส.ค.51  

ก่อสร้างท่อประปา

184,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ212 4 ส.ค.- 19 ส.ค.51 19 ส.ค.51  

จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียน

7,970,500 โรงเรียนประชามงคล 0-8101-79724 11 ส.ค.- 22 ส.ค.51 2 ก.ย.51  

ก่อสร้างงานประปา 3 โครงการ

151,000 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137-8ต่อ18 13 ส.ค.- 26 ส.ค.51 26 ส.ค.51  

ซื้อเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 13 ส.ค.- 28 ส.ค.51 28 ส.ค.51  

ซ่อมวัสดุเครื่องจักร 12 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0560 15 ส.ค.- 1 ก.ย.51 1 ก.ย.51  

ซื้อรถยนต์ 6 ล้อ 1 คัน

- เทศบาลเมืองกาญจนจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 ส.ค.- 25 ส.ค.51 25 ส.ค.51  

จัดทำนั่งร้านโครงเหล็ก

167,900 เทศบาลตำบลหนองรี 0-3464-6165ต่อ102 22 ส.ค.- 4 ก.ย.51 4 ก.ย.51  

ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1001 21 ส.ค.- 4 ก.ย.51 4 ก.ย.51  

จ้างขนขยะติดเชื้อ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1001 21 ส.ค.- 9 ก.ย.51 9 ก.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์งานบ้าน 1 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1001 21 ส.ค.- 1 ก.ย.51 2 ก.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 21 ส.ค.- 4 ก.ย.51 4 ก.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสต 9 ตัว

- โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง 0-3461-1035 18 ส.ค.- 1 ก.ย.51 1 ก.ย.51  

วางท่อส่งน้ำประปา

184,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ212 22 ส.ค.- 2 ก.ย.51 2 ก.ย.51  

ก่อสร้างสวนสมเด็จพระญาณสังวร

4,900,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 ส.ค.- 258 ส.ค.51 3 ก.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

165,000 อบต.สมเด็จเจริญ 0-3467-5055 15 ส.ค.- 28 ส.ค.51 29 ส.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502 20 ส.ค.- 1 ก.ย.51 1 ก.ย.51  

ก่อสร้างทางเท้าพร้อมราวกันตก

300,000 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473 19 ส.ค.- 28 ส.ค.51 28 ส.ค.51  

ก่อสร้างถนนพร้อมทางระบายน้ำ

850,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 18 ส.ค.- 28 ส.ค.51 28 ส.ค.51  

ก่อสร้างแฟลต

17,796,000 ด่านตรวจคนเข้าเมืองกาญจนบุรี 0-3456-4279 20 ส.ค.- 25 สค51 29 ส.ค.51  

ซื้ออาหารสำหรับบริการ

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-7693 22 ส.ค.- 4 ก.ย.51 4 ก.ย.51  

ก่อสร้างสวนสาธารณะฯ 80 พรรษา

2,000,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4202 18 ส.ค.- 1 ก.ย.51 1 ก.ย.51  

ซ่อมพื้นทางเท้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระนเรศวร

194,300 อบต.ดอนเจดีย์ 0-3465-2166ต่อ105 18 ส.ค.- 29 ส.ค.51 1 ก.ย.51  

ซื้อวัสดุบริโภค 2 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 29 ก.ค.- 4 ก.ย.51 5 ก.ย.51  

ก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจฯ

7,945,000 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953ต่อ604 29 ก.ค.- 5 ส.ค.51 11 ส.ค.51  

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 5 คัน

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ105 31 ก.ค.- 11 ส.ค.51 11 ส.ค.51  

จ้างเทลาน คสล.

141,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 31 ก.ค.- 15 ส.ค.51 18 ส.ค.51  

ก่อสร้างถนนเดินเชื่อมอาคาร

1,996,700 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 6 ส.ค.- 20 ส.ค.51 25 ส.ค.51  

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 7 ส.ค.- 21 ส.ค.51 22 ส.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ชุด

- ผอ.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0-3455-2106 4 ส.ค.- 18 ส.ค.51 18 ส.ค.51  

ก่อสร้างสะพานไม้ 4 โครงการ

222,300 อบต.ไล่โว่ 0-3459-5496 4 ส.ค.- 18 ส.ค.51 19 ส.ค.51  

ต่อเติมโรงจอดรถเป็นห้องเก็บของฯ

434,100 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 4 ส.ค.- 18 ส.ค.51 19 ส.ค.51  

ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน 3 ชั้น

237,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 6 ส.ค.- 18 ส.ค.51 18 ส.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1001 4 ส.ค.- 18 ส.ค.51 19 ส.ค.51  

ก่อสร้างอาคารที่ทำการกองร้อย ตชด.13

2,453,000 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 31 ก.ค.- 8 ส.ค.51 20 ส.ค.51  

ก่อสร้างปรับปรุงสายไฟฟ้าระบบปั้มน้ำดิบ

174,000 เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 0-3463-4055 4 ส.ค.- 13 ส.ค.51 13 ส.ค.51  

ซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล2

198,851 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 5 ส.ค.- 14 ส.ค.51 14 ส.ค.51  

ซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคาร

- เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 30 ก.ค.- 14 ส.ค.51 14 ส.ค.51  

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก

2,795,000 เทศบาลตำบลวังขนาย 0-3461-1353 31 ก.ค.- 8 ส.ค.51 19 ส.ค.51  

เช่าระบบจัดเก็บรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 28 ก.ค.- 14 ส.ค.51 14 ส.ค.51  

ซ่อมแซมรางระบายน้ำรางยู

216,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 28 ก.ค.- 6 ส.ค.51 6 ส.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 25 ก.ค.- 7 ส.ค.51 8 ส.ค.51  

ซื้อยางรถยนต์ 106 เส้น

- ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-5556 25 ก.ค.- 5 ส.ค.51 5 ส.ค.51  

ก่อสร้างเตาเผาขยะติดเชื้อ

150,000 อบต.หนองโรง 0-3468-2278-9 29 ก.ค.- 13 ส.ค.51 14 ส.ค.51  

ซ่อมแซมอาคารเรียน 1 และ 3

237,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 28 ก.ค.- 6 ส.ค.51 6 ส.ค.51  

ซื้อรถยนต์สายตรวจเทศกิจ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 29 ก.ค.- 11 ส.ค.51 11 ส.ค.51  

ซ่อมแซมรางระบายน้ำรางยู

216,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 28 ก.ค.- 6 ส.ค.51 6 ส.ค.51  

ต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัด

1,160,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 25 ก.ค.- 8 ส.ค.51 8 ส.ค.51  

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

169,000 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 29 ก.ค.- 11 ส.ค.51 13 ส.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุงโรงฝึกงาน

302,000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0-3460-0051 25 ก.ค.-6 ส.ค.51 6 ส.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หินดาด 0-3453-1048 25 ก.ค.- 7 ส.ค.51 8 ส.ค.51  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง

276,000 รร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 0-3460-0631 23 ก.ค.- 1 ส.ค.51 1 ส.ค.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน

229,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 24 ก.ค.- 5 ส.ค.51 5 ส.ค.51  

จ้างเหมาจัดเวทีการแสดง

900,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 10 ก.ค.- 20 ก.ค.51 20 ก.ค.51  

ซื้อยางแอสฟัลต์ 60 ถัง

234,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 9 ก.ค.- 25 ก.ค.51 25 ก.ค.51  

ก่อสร้างอาคารที่ทำการขนาด 272 ตร.ม

1,845,000 สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 0-3455-2237-8 9 ก.ค.- 24 ก.ค.51 24 ก.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

116,006.40 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 8 ก.ค.- 23 ก.ค.51 24 ก.ค.51  

ก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก

5,266,800 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 15 ก.ค.- 28 ก.ค.51 5 ส.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 11 ก.ค.- 23 ก.ค.51 30 ก.ค.51  

ซื้อเต้นท์ 10 หลัง

190,000 อบต.ท่าเสา 0-3463-4184-5 14 ก.ค.- 29 ก.ค.51 30 ก.ค.51  

ซื้อลิฟต์โดยสาร 1 เครื่อง

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 15 ก.ค.- 31 ก.ค.51 31 ก.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

184,000 อบต.ช่องด่าน 0-3458-1316 21 ก.ค.- 1 ส.ค.51 4 ส.ค.51  

ปรับปรุงต่อเติมอาคาร

1,670,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 10 ก.ค.- 28 ก.ค.51 28 ก.ค.51  

ซ่อมรถตักล้อยาง

173,521.90 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 22 ก.ค.- 3 ส.ค.51 4 ส.ค.51  

ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ

433,000 อบต.หนองกร่าง 0-3467-6241 22 ก.ค.- 4 ส.ค.51 5 ส.ค.51  

ก่อสร้างถนน คสล.

566,560 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473 22 ก.ค.- 4 ส.ค.51 4 ส.ค.51  

ซื้อข้าวสารขาว 5%

- เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1163ต่อ14 22 ก.ค.- 25 ก.ค.51 30 ก.ค.51  

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.

122,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 10 ก.ค.- 29 ก.ค.51 30 ก.ค.51  

ซ่อมแซมอาคารห้องประชุม

155,000 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-3924 11 ก.ค.- 24 ก.ค.51 25 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ก.ค.- 28 ก.ค.51 28 ก.ค.51  

สร้างอาคาร 5 ชั้น พร้อมลิฟท์

41,583,000 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0-3460-0051 14 ก.ค.- 24 ก.ค.51 28 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ก.ค.- 28 ก.ค.51 28 ก.ค.51  

ปรับปรุงถนนลาดยาง

1,550,000 อบต.หนองนกแก้ว 0-3453-1247 15 ก.ค.- 1 ส.ค.51 4 ส.ค.51  

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

1,995,029 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 23 ก.ค.- 5 ส.ค.51 8 ส.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ท่าเสา 0-3463-4184-5 7 ก.ค.- 22 ก.ค.51 23 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ค.- 14 ก.ค.51 14 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 7 ก.ค.- 21 ก.ค.51 21 ก.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

196,759 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 3 ก.ค.- 16 ก.ค.51 17 ก.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างเรือนแถว

3,254,000 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953ต่อ604 1 ก.ค.- 7 ก.ค.51 11 ก.ค.51  

ซื้อชุดอภิบาลเด็กแรกเกิด 1 เครื่อง

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 16 ก.ค.51  

ซื้อครุํภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 1 ก.ค.- 8 ก.ค.51 8 ก.ค.51  

ซื้อครุํภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 1 ก.ค.- 9 ก.ค.51 10 ก.ค.51  

ซื้อยา 5 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 1 ก.ค.- 7 ก.ค.51 7 ก.ค.51  

ซื้อวัึสดุก่อสร้าง 2 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0560 1 ก.ค.- 14 ก.ค.51 14 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

- โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0-3464-4228 1 ก.ค.- 11 ก.ค.51 11 ก.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

316,980 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 1 ก.ค.- 11 ก.ค.51 11 ก.ค.51  

ซื้อยา 2 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 1 ก.ค.- 9 ก.ค.51 9 ก.ค.51  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานเฉลิมพระเกียรติฯ

1,440,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4202 1 ก.ค.- 14 ก.ค.51 14 ก.ค.51  

ซื้อวัึสดุโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 1 ก.ค.- 10 ก.ค.51 10 ก.ค.51  

ซื้อวัึสดุการศึกษา 13 รายการ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 1 ก.ค.- 10 ก.ค.51 10 ก.ค.51  

จ้างเหมาขุดและขนส่งดินคันทาง

140,250 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0560 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 15 ก.ค.51  

จ้างเหมาขุดและขนส่่งวัสดุ

308,880 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0560 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 15 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 30 มิ.ย.- 14 ก.ค.51 14 ก.ค.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

532,000 อบต.หนองปลาไหล 0-3453-1419 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 16 ก.ค.51  

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.

209,000 อบต.หนองปลาไหล 0-3453-1419 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 16 ก.ค.51  

ปรับปรุงถนนลูกรัง

561,000 อบต.หนองปลาไหล 0-3453-1419 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 16 ก.ค.51  

ก่อสร้างเขื่อนกันดินโรงสูบน้ำ

500,000 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0-3459-1006ต่อ16 1 ก.ค.- 15 ก.ค.51 16 ก.ค.51  

ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล

12,240,600 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473-4 3 ก.ค.- 16 ก.ค.51 21 ก.ค.51  

ก่อสร้างอาคารที่ทำการ 2 ชั้น

6,663,000 อบต.พังตรุ 0-3465-6260 25 มิ.ย- 3 ก.ค.51 11 ก.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์กีฬา 24 รายการ

234,000 เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0-3459-1006ต่อ16 26 มิ.ย- 10 ก.ค.51 11 ก.ค.51  

ซื้อวัสดุเครื่องสนามประจำกาย 6 รายการ

- กองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353-5ต่อ214 25 มิ.ย- 4 ก.ค.51 4 ก.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

640,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 24 มิ.ย- 4 ก.ค.51 4 ก.ค.51  

ซื้อวัสดุก่อสร้างฝายแม้ว

166,400 อบต.หนองปลาไหล 0-3453-1419 24 มิ.ย- 8 ก.ค.51 9 ก.ค.51  

ซื้อถังกลองน้ำสแตนเสส

150,000 อบต.หนองโรง 0-3468-2278-9 24 มิ.ย- 7 ก.ค.51 8 ก.ค.51  

ซื้อสารเคมีการผลิตน้ำประปา

498,000 อบต.ห้วยกระเจา 0-3467-7285 24 มิ.ย- 7 ก.ค.51 8 ก.ค.51  

ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำชนิด 10 ล้อ

3,750,000 เทศบาลตำบลท่าม่วง 0-3461-3053 20 มิ.ย- 3 ก.ค.51 10 ก.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 0-3463-4055 19 มิ.ย- 30 มิ.ย.51 30 มิ.ย.51  

สอบราคาซื้อน้ำยาทางพยาธิ 11 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 17 มิ.ย- 26 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 22 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 17 มิ.ย- 26 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51  

ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0-3455-2106 17 มิ.ย- 30 มิ.ย.51 30 มิ.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์ 3 รายการ

- เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 2 0-3457-9234ต่อ201 16 มิ.ย- 26 มิ.ย.51 26 มิ.ย.51  

ก่่อสร้างรั้วศาลเจ้า

346,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 16 มิ.ย- 30 มิ.ย.51 1 ก.ค.51  

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 17 มิ.ย- 2 ก.ค.51 2 ก.ค.51  

ซื้อเครื่องแบบนักเรียนและลูกเสือเนตรนารี

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353-5ต่อ214 12 มิ.ย- 23 มิ.ย.51 23 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0-3459-1006ต่อ16 13 มิ.ย- 26 มิ.ย.51 27 มิ.ย.51  

ซื้อรถตู้ขนาด 12 ที่นั้ง 1 คัน

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0586ต่อ120 13 มิ.ย- 30 มิ.ย.51 30 มิ.ย.51  

ซื้อถังขยะขนาด 120 ลิตร

201,000 เทศบาลตำบลท่าล้อ 0-3460-0746-7ต่อ105 12 มิ.ย- 25 มิ.ย.51 26 มิ.ย.51  

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 3 คัน

204,000 เทศบาลตำบลหนองรี 0-3464-6165ต่อ102 10 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 19 มิ.ย.51  

จ้างเหมาทำแผนที่เปรียบเทียบการครอบครองที่ดิน

- ธนาีรักษ์พื้นที่กาญจนบุรี 0-3456-4428 3 มิ.ย- 23 มิ.ย.51 23 มิ.ย.51  

จ้างเหมาบริการรับส่งผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 3 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 20 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

246,144.32 อบต.ด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2263ต่อ13 9 มิ.ย- 23 มิ.ย.51 24 มิ.ย.51  

ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนน

1,360,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 9 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 19 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.พังตรุ 0-3465-8445 4 มิ.ย- 17 มิ.ย.51 18 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3121ต่อ120 3 มิ.ย- 11 มิ.ย.51 12มิ.ย.51  

ซื้อวัสดุพวงสาวไหมแบบปรับปรุง

- ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 0-3455-2158-9 3 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 19มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

229,500 เทศบาลตำบลพนมทวน 0-3457-9034ต่อ24 3 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 19มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

211,250 เทศบาลตำบลพนมทวน 0-3457-9034ต่อ24 3 มิ.ย- 19 มิ.ย.51 19มิ.ย.51  

ก่อสร้างเรือนแถวบ้านพักตำรวจชั้นประทวน

3,254,000 ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953ต่อ604 2 มิ.ย- 11 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51  

จ้างเหมาบริการรับส่งอาหารผู้ป่วย

657,600 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 3 มิ.ย- 14 มิ.ย.51 14มิ.ย.51  

ก่อสร้างอาคารตรวจและเก็บศพ

1,885,150 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 30 พ.ค- 16 มิ.ย.51 19 มิ.ย.51  

จ้างซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 2 มิ.ย- 13 มิ.ย.51 13 มิ.ย.51  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1,824.000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 4 มิ.ย- 13 มิ.ย.51 16 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ดอนแสลบ 0-3456-8215-6 3 มิ.ย- 16 มิ.ย.51 17 มิ.ย.51  

ซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์ 1 รายการ

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 29 พ.ค.-12 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51  

จ้างพิมพ์สื่อประกอบการเรียน 4 รายการ

- สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-4429ต่อ25 30 พ.ค.-12 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51  

จ้างเหมาบริการแรงงานพนักงานขัึบรถยนต์

280,800 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 27 พ.ค.-11 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51  

จ้างเหมาบริการแรงงานรับส่งอาหารผู้ป่วย

657,600 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 27 พ.ค.-11 มิ.ย.51 12 มิ.ย.51  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด

- สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 27 พ.ค.-11 มิ.ย.51 11 มิ.ย.51  

ซื้อเครื่อง Biohazand Carbenet พร้อมห้องเตรียมยาปราศจากเชื้อ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 27 พ.ค.-10 มิ.ย.51 11 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.พังตรุ 0-3465-6260 23 พ.ค.-5 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51  

ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอาชีพ

433,000 อบต.หนองกร่าง 0-3467-6241 28 พ.ค.-10 มิ.ย.51 11 มิ.ย.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์หลังคา Metal sheet

747,000 โรงพยาบาลเลาขวัญ 0-3457-6157ต่อ102 23 พ.ค.-5 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51  

ซื้อยูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 27 พ.ค.-7 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51  

ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น

140,500 อบต.เขาโจด 0-3467-5524 28 พ.ค.-11 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51  

ก่อสร้างฝายต้นน้ำ คสล.

100,000 อบต.วั่งไผ่ 0-3465-0120 26 พ.ค.-6 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51  

ก่อสร้างถนนน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก

310,600 อบต.เขาโจด 0-3467-5524 13 พ.ค.-28 พ.ค.51 29 พค.51  

ซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานหัวใจ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 14 พ.ค.-23พ.ค.51 28 พค.51  

ก่อสร้างห้องน้ำ

850,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 12 พ.ค.-22 พ.ค.51 22 พค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

1,007,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 14 พ.ค.-29 พ.ค.51 29 พค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

640,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง

285,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 13 พ.ค.-28 พ.ค.51 29 พค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

1,176,000 เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 14 พ.ค.-3 มิ.ย.51 3 มิ.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารซักฟอก

- โรงพยาบาลบ่อพลอย 0-3458-1139ต่อ123 15 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ซื้อยา 19 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 16 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ปรับปรุงไฟส่องสว่างเกาะกลางถ.แสงชูโต

1,360,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 16 พ.ค.-27 พ.ค.51 27 พค.51  

ซื้อยา 13 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 16 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจ้าขุนเณร

2,510,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 16 พ.ค.-27 พ.ค.51 5 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

391,620 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 13 พ.ค.- 27 พ.ค.51 28 พ.ค.51  

ซื้อยา 3 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 16 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พค.51  

ซื้อรถยนต์ตู้ และรถบรรทุก 1 ตัน

- เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0-3457-9242 20 พ.ค.-30 พ.ค.51 30 พ.ค.51  

ซื้อถังขยะมูลฝอย

- เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 20 พ.ค.-9 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำทิ้ง

508,000 อบต.ดอนตาเพชร 0-3453-1175-6 22 พ.ค.-4 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

336,333 อบต.ลาดหญ้า 0-3458-8137-8 26 พ.ค.-27 พ.ค.51 27 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

336,333 อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7272-3 27 พ.ค.-4 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ปรับปรุงถนนสายตลาดสำรอง

786,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 21 พ.ค.-30 พ.ค.51 2 มิ.ย.51  

ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง

10,471,700 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3451-1233ต่อ1009 20 พ.ค.-28 พ.ค.51 2 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7272-3 22 พ.ค.-4 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ

196,904 อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7272-3 27 พ.ค.-4 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ดอนตาเพชร 0-3468-0448-9 21 พ.ค.-3 มิ.ย.51 4 มิ.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

547,549.60 อบต.หนองประดู่ 0-3468-1025 22 พ.ค.-4 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ปรับปรุงสวนสุขภาพ

400,000 เทศบาลตำบลเอราวัุณ 0-3457-4202 21 พ.ค.-2 มิ.ย.51 3 มิ.ย.51  

ขยายเขตระบบท่อเมนต์ส่งน้ำประปา

- เทศบาลตำบลท่่าเรือพระแท่น 0-3464-3496ต่อ120 20 พ.ค.-2 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51  

ปรับปรุงภูมิทัศน์

350,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4202 21 พ.ค.-3 มิ.ย.51 3 มิ.ย.51  

จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล

206,100 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 15 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ก่อสร้างอาคารแพทย์ทางเลือก

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 13 พ.ค.-22 พ.ค.51 29 พ.ค.51  

ก่อสร้างฝายน้ำล้น

497,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 15 พ.ค.-29 พ.ค.51 29 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

1,480,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 15 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

1,135,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 15 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ซื้อเก้าอี้นักเรียน 190 ชุด

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง

262,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1373ต่อ14 26 พ.ค.-6 มิ.ย.51 9 มิ.ย.51  

ซ่อมแซมอาคาร สพท.กาญจนบุรี เขต 4

- เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 0-3457-9242ต่อ200 26 พ.ค.-5 มิ.ย.51 5 มิ.ย.51  

ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น

- อบต.พังตรุ 0-3465-6260 27 พ.ค.-9 มิ.ย.51 10 มิ.ย.51  

ซื้อรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตร

- เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2289ต่อ107 26 พ.ค.-3 มิ.ย.51 11 มิ.ย.51  

จ้างจัดทำแผนแม่บทโครงการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

500,000 อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ 0-3452-8456-7 21 พ.ค.-3 มิ.ย.51 6 มิ.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเเตอร์และสำนักงาน

136,000 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3469-5056 8 พ.ค.-20 พ.ค.51 28 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0-3462-4581 8 พ.ค.-20 พ.ค.51 20 พ.ค.51  

ติดตั้งวางท่อประปา

- ตำบลท่ามะขาม 0-3451-1520 2 พ.ค.-15 พ.ค.51 20 พ.ค.51  

ซื้อเวชภัณฑ์ยา

- จังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982ต่อ 113 7 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินถนนสองแคว

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 7 พ.ค.-16 พ.ค.51 16 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 7 พ.ค.-16 พ.ค.51 20 พ.ค.51  

ปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมทางเดินถนนสองแคว

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 7 พ.ค.-16 พ.ค.51 16 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435 ต่อ123 8 พ.ค.-20 พ.ค.51 28 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435 ต่อ 123 8 พ.ค.-20 พ.ค.51 28 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนวัดอินทาราม

- เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 8 พ.ค.-26 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองปลิง 0-3451-6647 12 พ.ค.-26 พ.ค.51 27 พ.ค.51  

ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันสายสะพายไหล่

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 6 พ.ค.-16 พ.ค.51 16 พ.ค.51  

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างพื้นสนามกีฬา

469,000 โรงพยาบาลสังขละบุรี 0-3459-5030 7 พ.ค.-21 พ.ค.51 21 พ.ค.51  

ปรับปรุงเครื่องหมายจราจรบริเวณศาลากลาง

122,000 สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 12 พ.ค.-21 พ.ค.51 21 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

523,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 30 เม.ย.-13 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

284,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 30 เม.ย.-13 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

580,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 30 เม.ย.-13 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ซื้อโอ่งน้ำดื่ม 290 ลูก

226,000 อบต.,ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 6 พ.ค.-23 พ.ค.51 26 พ.ค.51  

ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางภายในอาคาร

1,200,000 โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 2 พ.ค.-12 พ.ค.51 20 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 2 พ.ค.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองโรง 0-3468-2278 6 พ.ค.-21 พ.ค.51 22 พ.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ 2 รายการ

196,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 2 พ.ค.-20 พ.ค.51 20 พ.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 2 พ.ค.-12 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

238,201.68 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 6 พ.ค.-21 พ.ค.51 27 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 2 พ.ค.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 400 ชุด

320,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ 0-3451-3753 2 พ.ค.-22 พ.ค.51 22 พ.ค.51  

ปรับปรุงทางเท้าในตลาดสำรอง

1,360,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 30 เม.ย.-12 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.สิงห์ 0-3453-1438 30 เม.ย.-14 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลเืมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 28 เม.ย.-8 พ.ค.51 8 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.วังไผ่ 0-3465-0120 29 เม.ย.-14 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลวังศาลา 0-3459-3240-2 29 เม.ย.-14 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

503,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 29 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้อโอ่งซีเมนต์ 170 ใบ

- อบต.วังไผ่ 0-3465-0120 30 เม.ย.-15 พ.ค.51 16 พ.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

490,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 29 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353-5ต่อ214 28 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

202,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 29 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองหญ้า 0-3458-3275 28 เม.ย.-13 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 8 รายการ

186,000 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137-8 ต่อ 18 28 เม.ย.-14 พ.ค.51 14 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473-4 28 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน

- โรงเรียนเทพมงคลรังษี 0-3451-1320ต่อ102 28 เม.ย.-15 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหวายเหนียว 0-3454-3448 25 เม.ย.-12 พ.ค.51 12 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.รางหวาย 0-3465-6026ต่อ108 28 เม.ย.-13 พ.ค.51 14 พ.ค.51  

ซื้อข้าวสารสำหรับผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 25 เม.ย.-15 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้อเครื่องให้ความอบอุ่นเด็กแรกเกิด

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 25 เม.ย.-16 พ.ค.51 16 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

507,159.30 อบต.ห้วยกระเจา 0-3467-7285 28 เม.ย.-13 พ.ค.51 14 พ.ค.51  

ซื้อยา 6 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 21 เม.ย.-30 เม.ย.51 30 เม.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 25 เม.ย.-12 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

740,000 อบต.หนองโรง 0-3468-2278 25 เม.ย.-12 พ.ค.51 13 พ.ค.51  

ต่อเติมศูนย์คอมพิวเตอร์

169,000 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3468-5228-9 22 เม.ย.-6 พ.ค.51 7 พ.ค.51  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 29 ชุด

417,000 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3468-5228-9 22 เม.ย.-6 พ.ค.51 7 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

634,200 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3468-5228-9 24 เม.ย.-6 พ.ค.51 7 พ.ค.51  

จ้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน

23,608,200 แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 0-2281-0754 18 เม.ย.-21 เม.ย.51 25 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง

415,600 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 24 เม.ย.-14 พ.ค.51 15 พ.ค.51  

ซื้อยา 6 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 21 เม.ย.-30 เม.ย.51 30 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ

850,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 18 เม.ย.-28 เม.ย.51 28 เม.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 22 เม.ย.-8 พ.ค.51 9 พ.ค.51  

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาล

1,498,321 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 21 เม.ย.-2 พ.ค.51 2 พ.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

768,900 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 22 เม.ย.-7 พ.ค.51 8 พ.ค.51  

ซื้อยา 5 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 18 เม.ย.-28 เม.ย.51 28 เม.ย.51  

ก่อสร้างถนน คสล.รางระบายน้ำ

260,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 21 เม.ย.-6 พ.ค.51 6 พ.ค.51  

ซื้อวัสดุการเกษตรและก่อสร้าง 24 รายการ

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 2 เม.ย.-18 เม.ย.51 18 เม.ย.51  

จ้างเหมาบริการทัศนศึักษาดูงาน

- อบต.พนมทวน 0-3457-9456 3 เม.ย.-24 เม.ย.51 25 เม.ย.51  

ซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ

- ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2926 1 เม.ย.-17 เม.ย.51 17 เม.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 ชุด 9 รายการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 10 เม.ย.-14 เม.ย.51 14 เม.ย.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 2 เม.ย.-21 เม.ย.51 21 เม.ย.51  

ซื้อวัสดุสำนักงาน 49 รายการ

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 1 เม.ย.-18 เม.ย.51 18 เม.ย.51  

ปรับปรุงต่อเติมระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์

959,970 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 3 เม.ย.-23 เม.ย.51 28 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อตู้เก็บแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วย

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 1 เม.ย.-18 เม.ย.51 23 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 4 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233ต่อ51245 1 เม.ย.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

ซื้อเวชภัณฑ์ยา 20 รายการ

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 11 เม.ย.-18 เม.ย.51 28 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมเครื่องอัลตร้าซาวด์

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 10 เม.ย.-28 เม.ย.51 28 เม.ย.51  

จ้างเหมาขยายสระน้ำสาธารณะ

200,000 อบต.ด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2263ต่อ12 11 เม.ย.-28 เม.ย.51 30 เม.ย.51  

ปรับปรุงไหล่ถนนสายศรีมงคล-ท่าข้ามสุด

169,000 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 17 เม.ย.-30 เม.ย.51 1 พ.ค.51  

จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน

19,954,000 แผนกพลาธิการ กองทัพภาคที่ 1 0-2281-0754 10 เม.ย.-13 เม.ย.51 18 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 1 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233ต่อ51245 8 เม.ย.-17 เม.ย.51 17 เม.ย.51  

จัดซื้อโอ่งน้ำดื่ม 290 ลูก

266,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1373ต่อ14 21 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 4 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233ต่อ51245 11 เม.ย.-21เม.ย.51 21 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 7 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233ต่อ51245 11 เม.ย.-23 เม.ย.51 23 เม.ย.51  

ซื้อถังขยะ 3 รายการ

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 9 เม.ย.-21 เม.ย.51 21 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้าง 2 โครงการ

- เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 28 มี.ค.-11 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

ซื้อโต๊ะขาพับปูพื้นสเตนเลส 30 ตัว

135,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 28 มี.ค.-11 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

148,300 โรงเรียนบ้านแก่งหลวง 0-3465-1172 1 เม.ย.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

ซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 27 มี.ค.-9 เม.ย.51 9 เม.ย.51  

ซื้อรถ 6 ล้อพร้อมติดตั้งกระเช้า

590,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 28 มี.ค.-17 เม.ย.51 18 เม.ย.51  

จ้างเหมาปรับปรุงถนนในหมู่บ้าน

516,000 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 31 มี.ค.-18 เม.ย.51 21 เม.ย.51  

ซื้อยา 5 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 28 มี.ค.-8 เม.ย.51 8 เม.ย.51  

จ้างเหมาทาสีเส้นจราจร

241,000 เทศบาลตำบลพนมทวน 0-3457-9034 25 มี.ค.-8 เม.ย.51 8 เม.ย.51  

ปรับปรุงไหล่ทางถนนศรีมงคล-ท่าข้ามสุด ม.4

169,000 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 25 มี.ค.-8 เม.ย.51 9 เม.ย.51  

สอบราคาซื้อยา 2 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 24 มี.ค.-2 เม.ย.51 2 เม.ย.51  

ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนปากแพรก

2,796,085 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 24 มี.ค.-3 เม.ย.51 18 เม.ย.51  

ต่อเติมชั้นล่างสถานีอนามัยบ้านลำทหาร

450,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 26 มี.ค.-10 เม.ย.51 21 เม.ย.51  

จัดซื้อโอ่งน้ำดื่ม 290 ลูก

266,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 27 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

ติดตั้งวางท่อประปา

161,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 27 มี.ค.-9 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.5

942,600 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 27 มี.ค.-11 เม.ย.51 17 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง ม.4

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 27 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอร์ส ม.3

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 27 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,5,6,7,8,9

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 27 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 27 มี.ค.-10 เม.ย.51 11 เม.ย.51  

ซื้อยาน้ำวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3 ต่อ113 20 มี.ค.-3 เม.ย.51 3 เม.ย.51  

ซื้อยา Rosuvastatin

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 21 มี.ค.-31 มี.ค.51 31 มี.ค.51  

สอบราคาซื้อเีครื่องทำน้ำแข็ง

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 18 มี.ค.-31 มี.ค.51 3 เม.ย.51  

ซื้ออุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนเทพมงคลรังษี

- โรงเรียนเทพมงคลรังษี 0-3451-1320ต่อ102 24 มี.ค.-3 เม.ย.51 3 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียนรร.บ้านเก่า

237,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 24 มี.ค.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักอบจ.

300,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 24 มี.ค.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมสนามกีฬากลีบบัว

1,345,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 24 มี.ค.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักครูโรงเรียนบ้านเก่า

167,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 24 มี.ค.-10 เม.ย.51 10 เม.ย.51  

สอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ

- เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 20 มี.ค.-2 เม.ย.51 3 เม.ย.51  

ซื้ออาหารสด 4 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 17 มี.ค.-31 มี.ค.51 31 มี.ค.51  

ซื้อยา 5 รายการ

- โรงพยาบาลค่ีายสุรสีห์ 0-3458-9233ต่อ51245 17 มี.ค.-26 มี.ค.51 26 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนวัดอินทราทร 0-3458-6109 12 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน

- โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 0-3459-1016 10 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้อข้าวสารใช้ในการหุงต้มสำหรับผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999 12 มี.ค.-26 มี.ค.51 26 มี.ค.51  

ซื้อยา 2 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 14 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเสน่ห์พ่อง

1,300,000 อบต.ไล่โว่ 0-3459-5496 14 มี.ค.-31 มี.ค.51 1 เม.ย.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนวัดอินทราทร 0-3458-6109 12 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323ต่อ105 10 มี.ค.-24 มี.ค.51 25 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนสมาคมนักเรียนเก่าราชินี 081-9423-069 12 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ศูนย์การเรียนรร.ขนาดเล็ก

- โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 0-3454-0256 12 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ก่อสร้างถนน คสม.

110,400 อบต.ไล่โว่ 0-3459-5496 11 มี.ค.-24 มี.ค.51 25 มี.ค.51  

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

326,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 11 มี.ค.-26 มี.ค.51 27 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนบ้านท่าหวี 081-007-1933 12 มี.ค.-25 มี.ค.51 25 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม 1 ชุด

- โรงพยาบาลไทรโยค 0-3459-1300ต่อ118 7 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนวัดลาดหญ้า 0-3458-9252 12 มี.ค.-25 มี.ค.51 25 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

- โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 085-266-7001 12 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

จ้างเหมาตัดชุดฝึกอปพร.

142,500 อบต.ท่าเสา 0-3463-4184-5 13 มี.ค.-26 มี.ค.51 26 มี.ค.51  

ซื้อคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

324,370 รร.ตชด.บ้านพุประดู่ 0-3454-0237 12 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

จ้างเหมารถโดยสารโครงการฝึกอบรมน

300,000 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137ต่อ17 11 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

ก่อสร้างโรงจอดรถบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด

443,000 สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 12 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 3 มี.ค.-13 มี.ค.51 13 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

164,673 อบต.พังตรุ 0-3465-8445 10 มี.ค.-21 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

ซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง

1,070,000 เทศบาลตำบลวังศาลา 0-3459-3241-2 7 มี.ค.-20 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 6

250,000 อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7273-3 6 มี.ค.-19 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ

904,000 เทศบาลตำบลพนมทวน 0-3457-9034 7 มี.ค.-20 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

ซื้ออาหารสดและอาหารแห้ง

- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-7693 7 มี.ค.-18 มี.ค.51 18 มี.ค.51  

ติดตั้งกริ่งเรียกพยาบาล

- โรงพยาบาลบ่อพลอย 0-3458-1139ต่อ123 10 มี.ค.-18 มี.ค.51 18 มี.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

- โรงพยาบาลสังขละบุรี 0-3459-5030ต่อ205 10 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ

336,000 เทศบาลตำบลท่าม่วง 0-3461-1123 10 มี.ค.-20 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8

4,578,000 สำนักงานตรวจบัญขีสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4210 11 มี.ค.-16 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

300,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 11 มี.ค.-24 มี.ค.51 25 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.

169,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 10 มี.ค.-19 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล.

224,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 10 มี.ค.-19 มี.ค.51 20 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775 11 มี.ค.-24 มี.ค.51 24 มี.ค.51  

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล

- เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775ต่อ110 10 มี.ค.-21 มี.ค.51 21 มี.ค.51  

ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- รร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม 0-3451-1264 26 ก.พ.-13 มี.ค.51 13 มี.ค.51  

จ้างเหมาสร้างบ้านพักข้าราชการ(ร่างขอบเขตของงาน)

3,431,700 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ 0-3456-4210      

จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน

226,880 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 26 ก.พ.-7 มี.ค.51 7 มี.ค.51  

ซื้อเีครื่องฉายภาพพร้อมอุปกรณ์

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 26 ก.พ.-7 มี.ค.51 7 มี.ค.51  

ซื้อยางรถยนต์ 92 เส้น

- ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-5556 22 ก.พ.-10 มี.ค.51 10 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างห้องสุขา

746,149 ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 2 0-3451-2452 3 มี.ค.-17 มี.ค.51 17 มี.ค.51  

ซื้อครุำภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 28 ก.พ.-10 มี.ค.51 10 มี.ค.51  

จ้างเหมาทำวารสารเผยแพร่

282,000 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 29 ก.พ.-12 มี.ค.51 12 มี.ค.51  

ซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 26 ก.พ.-10 มี.ค.51 10 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

151,768 อบต.ห้วยกระเจา 0-3451-7755 28 ก.พ.-12 มี.ค.51 13 มี.ค.51  

ซื้อวัสดุก่อสร้างราวกันคอสะพาน

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0738 27 ก.พ.-11 มี.ค.51 11 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น

300,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 26 ก.พ.-10 มี.ค.51 11 มี.ค.51  

ซื้อชุดอุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ

- โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 0-3464-2023 26 ก.พ.-10 มี.ค.51 10 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

174,418 อบต.ดอนแสลบ 0-3456-8215 26 ก.พ.-10 มี.ค.51 11 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

517,300 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 26 ก.พ.-10 มี.ค.51 29 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนรกรีต

587,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 19 ก.พ.-29 ก.พ.51 29 ก.พ.51  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.

365,500 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 20 ก.พ.-16 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลวังศาลา 0-3459-3240-2 20 ก.พ.-5 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

จ้างเหมาทาสีอาคาร

- โรงพยาบาลบ่อพลอย 0-3458-1139ต่อ123 18 ก.พ.-27 ก.พ.51 27 ก.พ.51  

จ้างเหมาติดตั้งม่านกั้นเตียงผู้ป่วย

- โรงพยาบาลบ่อพลอย 0-3458-1139ต่อ123 18 ก.พ.-27 ก.พ.51 27 ก.พ.51  

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก

728,400 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 20 ก.พ.-6 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

ซื้อวัสดุการเกษตรสารเคมีเดลต้ามิทริน 5%

- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 4.1 0-3462-2786 19 ก.พ.-3 มี.ค.51 3 มี.ค.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

6,750,000 เทศบาลตำบลหนองตากยา 0-3464-4160 29 ก.พ.-14 มี.ค.51 26 มี.ค.51  

ซื้ออุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์

- โรงเรียนตลาดสำรอง 0-3465-8433 18 ก.พ.-29 ก.พ.51 29 ก.พ.51  

ซื้ออาหารสำหรับผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-29999ต่อ3013 19 ก.พ.-5 มี.ค.51 5 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

550,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 18 ก.พ.-5 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

368,000 อบต.ห€นองตากยา 0-3464-4178 18 ก.พ.-5 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต

186,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 18 ก.พ.-5 มี.ค.51 6 มี.ค.51  

จ้างเหมายาแนวสโลปหิน

229,000 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473 13 ก.พ.-25 ก.พ.51 25 ก.พ.51  

ซื้อเครื่องแบบนักเรียนลูกเสือเนตรนารี

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 14 ก.พ.-25 ก.พ.51 25 ก.พ.51  

จ้างเหมาซ่อมเครื่องตรวจปอดฯ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 13 ก.พ.-27 ก.พ.51 27 ก.พ.51  

ซื้อวัสดุเครื่องสนามประจำกาย 6 รายการ

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 14 ก.พ.-25 ก.พ.51 25 ก.พ.51  

ซื้อข้าวสารเหลืองอ่อน

-407,925 อบต.พังตรุ 0-3465-8445 15 ก.พ.-29 ก.พ.51 3 มี.ค.51  

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 8 ก.พ.-22 ก.พ.51 25 ก.พ.51  

จ้างเหมาแรงงานรับส่งผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 8 ก.พ.-20 ก.พ.51 22 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์

2,800,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 8 ก.พ.-19 ก.พ.51 3 มี.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 7 ก.พ.-22 ก.พ.51 22 ก.พ.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองปลิง 0-3451-6647ต่อ13 11 ก.พ.-25 ก.พ.51 26 ก.พ.51  

งานต่อเติมอาคารสถานีอนามัย

275,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 7 ก.พ.-20 ก.พ.51 26 ก.พ.51  

ซื้อวัสดุงานบ้าน 3 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 4 ก.พ.-12 ก.พ.51 13 ก.พ.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 4 ก.พ.-15 ก.พ.51 15 ก.พ.51  

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

-300,000 อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7272-3 6 ก.พ.-19 ก.พ.51 20 ก.พ.51  

ซื้อครุภัณฑ์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124 ต่อ151 4 ก.พ.-18 ก.พ.51 18 ก.พ.51  

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีใช้ร่วมกัน

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982ต่อ113 1 ก.พ.-8 ก.พ.51 18 ก.พ.51  

จ้างเหมาปรับปรุงถนนลูกรัง

315,500 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 4 ก.พ.-19 ก.พ.51 20 ก.พ.51  

ซื้อแบบเรียนประถมศึกษา 1-6

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 1 ก.พ.-12 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาที่มีใช้ร่วมกัน

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982ต่อ113 1 ก.พ.-8 ก.พ.51 18 ก.พ.51  

จ้างเหมาจัดทำสมุดข้อมูลสำคัญจังหวัดกาญจนบุรี

- สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5208 5 ก.พ.-15 ก.พ.51 15 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติก

875,500 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 1 ก.พ.-14 ก.พ.51 14 ก.พ.51  

จ้างเหมาปรับปรุงภูมิืทัศน์

- พัฒนาสังคมและีความมั่นคงมนุษย์ 0-3451-1775 5 ก.พ.-18 ก.พ.51 19 ก.พ.51  

ซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-1859ต่อ601 1 ก.พ.-11 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

1,547,087.04 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502 30 ม.ค.-11 ก.พ.51 11 ก.พ.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999 30 ม.ค.-12 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติด

300,000 อบต.หนองโรง 0-3468-2278 4 ก.พ.-15 ก.พ.51 18 ก.พ.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323ต่อ105 1 ก.พ.-15 ก.พ.51 18 ก.พ.51  

จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ

432,000 เทศบาลตำบลบ่่่อพลอย 0-3458-1020 1 ก.พ.-12 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

642,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 30 ม.ค.-14 ก.พ.51 15 ก.พ.51  

ซื้อวัสดุไฟฟ้า 17 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0738 29 ม.ค.-12 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

205,500 อบต.ท่ามะขาม 0-3465-3372ต่อ11 29 ม.ค.-11 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพ

2,500,000 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0586ต่อ120 29 ม.ค.-5 ก.พ.51 20 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วหน้าห้องสมุดฯ

350,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 28 ม.ค.-6 ก.พ.51 7 ก.พ.51  

ซ่อมแซมอาคารเรียน

198,500 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 28 ม.ค.-7 ก.พ.51 7 ก.พ.51  

ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างไฟกระพริบ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3460-0738 25 ม.ค.-12 ก.พ.51 12 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.

712,800 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 25 ม.ค.-4 ก.พ.51 4 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 2

300,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-512435ต่อ123 25 ม.ค.-4 ก.พ.51 4 ก.พ.51  

จ้างเหมาขนส่งผุ้อบรมศึกษาดูงาน

- อบต.หนองบัว 034-659663 23 ม.ค.-6 ก.พ.51 6 ก.พ.51  

ซ๋อมแซมอาคารเรียน

151,500 โรงเรียนบ้านไทรทอง 087-0022697 23 ม.ค.-6 ก.พ.51 6 ก.พ.51  

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ

1,845,000 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกี่ยรติ 0-3455-2237-8 24 ม.ค.-8 ก.พ.51 8 ก.พ.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

311,753 อบต.หนองบัว 0-3463-3249 22 ม.ค.-4 ก.พ.51 5 ก.พ.51  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

357,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 23 ม.ค.-5 ก.พ.51 6 ก.พ.51  

ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

377,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 22 ม.ค.-4 ก.พ.51 5 ก.พ.51  

จ้างเหมาปรับปรุงแพสูบน้ำประปา

294,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 22 ม.ค.-6 ก.พ.51 6 ก.พ.51  

ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมมัลติมิเดียร์โปรเจคเตอร์

514,490 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 0-3460-0631 18 ม.ค.-28 ม.ค.51 2 ม.ค.51  

ซื้อรถบรรทุกดิเซล 1 คัน

610,000 อบต.ท่ามะขาม 0-3465-3372ต่อ11 18 ม.ค.-31 ม.ค.51 1 ก.พ.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย 0-3463-4055 1ึ ม.ค.-25 ม.ค.51 25 ม.ค.51  

ซื้อเครื่องแบบนักเรียน 3,776 ชุด

- กก.ตชด.ที่ 13 0-3457-9353-5ต่อ214 15 ม.ค.-25 ม.ค.51 25 ม.ค.51  

ต่อเติมห้องสารบบ

140,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 15 ม.ค.-24 ม.ค.51 24 ม.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

158,162 อบต.ด่านมะขามเตี้ย 0-3464-2263 14 ม.ค.-25 ม.ค.51 28 ม.ค.51  

ซื้อวัสดุเพื่อการสอนเด็กก่อนวัยเรียน

- กก.ตชด.ที่ 13 0-3457-9353-4ต่อ214 13 ม.ค.-28 ม.ค.51 28 ม.ค.51  

จ้างสร้างนิทรรศการ

3,000,000 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี 0-3451-7549ต่อ105 21 ม.ค.-25 ม.ค.51 4 ก.พ.51  

ซื้อยา hylan G-F200

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 15 ม.ค.-24 ม.ค.51 24 ม.ค.51  

ซื้อยา 3 รายการ

- โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 15 ม.ค.-24 ม.ค.51 24 ม.ค.51  

ซื้อคอมพิวเตอร์และอุัปกรณ์ 5 ชุด

- สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 8 ม.ค.-28 ม.ค.51 28 ม.ค.51  

ซื้อเครื่องสนามประจำกาย

- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 8 ม.ค.-21 ม.ค.51 21 ม.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

117,600 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 8 ม.ค.-21 ม.ค.51 21 ม.ค.51  

ติดตั้งวางท่อประปา

265,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 10 ม.ค.-21 ม.ค.51 23 ม.ค.51  

ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 1 คัน

790,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 9 ม.ค.-24 ม.ค.51 25 ม.ค.51  

ซื้อเครื่องปริ้นเอกสารงานทะเบียน

370,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4201ต่อ131 7 ม.ค.-18 ม.ค.51 18 ม.ค.51  

ซ่อมแซมระบบสูบน้ำและท่อประปา

300,000 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3453-1045 2 ม.ค.-16 ม.ค.51 17 ม.ค.51  

ปรับปรุงไฟฟ้าและโทรศัพท์

802,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 8 ม.ค.-21 ม.ค.51 23 ม.ค.51  

ก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล 2

300,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 7 ม.ค.-17 ม.ค.51 17 ม.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์งานยานยนต์ 1 รายการ

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0554 8 ม.ค.-23 ม.ค.51 23 ม.ค.51  

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 100 ชุด

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 2 ม.ค.-16 ม.ค.51 16 ม.ค.51  

จ้างเหมาพัฒนาผู้นำชุมชน

250,000 อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 7 ม.ค.-18 ม.ค.51 21 ม.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างส้วมขนาด 10 ที่นั่ง

557,564.11 โรงเรียนตลาดสำรอง 0-3465-8433 8 ม.ค.-21 ม.ค.51 21 ม.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคาร

544,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 2 ม.ค.-15 ม.ค.51 15 ม.ค.51  

จ้างก่่อสร้างบ้านพักข้าราขการ

3,741,000 สำนักงานตรวจบัญขีสหกรณ์กาญจนบุรี 0-345ุ6-4210 8 ม.ค.-11 ม.ค.51 16 ม.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุงรถขนขยะ

245,000 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 28 ธ.ค.-14 ม.ค.51 15 ม.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

403,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 28 ธ.ค.-8 ม.ค.51 8 ม.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

210,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 28 ธ.ค.-6 ม.ค.51 8 ม.ค.51  

จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง

219,700 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 21 ธ.ค.-10 ม.ค.51 11 ม.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

328,130 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 19 ธ.ค.-3 ม.ค.51 4 ม.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 0-3453-2105 21 ธ.ค.-8 ม.ค.51 9 ม.ค.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมรถแทรกเตอร์

237,465.10 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 20 ธ.ค.-3 ม.ค.51 3 ม.ค.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน

198,500 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 20 ธ.ค.-2 ม.ค.51 2 ม.ค.51  

ก่อสร้างรั้วรอบอาคาร

3,638,800 เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775ต่อ111 9 ธ.ค.-22 ม.ค.51 1 ก.พ.51  

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสงเคราะห์คนชรา

590,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 27 ธ.ค.-15 ม.ค.51 15 ม.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการทางวิชาการ

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี 0-3455-2106 26 ธ.ค.-10 ม.ค.51 10 ม.ค.51  

ซื้อรถบรรทุกดีเซล

520,000 อบต.หนองโรง 0-3453-2105 27 ธ.ค.-11 ม.ค.51 14 ม.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์วิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวฯ 9 รายการ

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 25 ธ.ค.-15 ม.ค.51 17 ม.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุงลิฟท์

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 25 ธ.ค.-15 ม.ค.51 17 ม.ค.51  

ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ

3,431,700 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 0-3456-4210 - -  

ซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมติดตั้ง

200,000 อบต.พนมทวน 0-3457-9456 26 ธ.ค.-11 ม.ค.51 14 ม.ค.51  

ก่อสร้างลานกีฬาอเนอกประสงค์

121,000 โรงเรียนบ้านดงยาง 081-7756351 21 ธ.ค.-7 ม.ค.51 7 ม.ค.51  

ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.604/45

241,000 โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 0-3452-6527 24 ธ.ค.-4 ม.ค.51 4 ม.ค.51  

ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

1,908,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 27 ธ.ค.-8 ม.ค.51 8 ม.ค.51  

ก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

1,476,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 27 ธ.ค.-8 ม.ค.51 8 ม.ค.51  

ซื้อวัดสดุก่อสร้าง 14 รายการ

2,465,528 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 18 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 7 ม.ค.51  

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพัก

1,000,000 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ 0-3455-2106 12 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 26 ธ.ค.50  

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง

225,650 เรือนจำอ.ทองผาภูมิ 0-3459-9317ต่อ300 14 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 25 ธ.ค.50  

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

121,000 โรงเรียน ตชด.บ้านประตูด่าน 0-3454-0237 18 ธ.ค.-8 ม.ค.51 18 ม.ค.51  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ดอนตาเพชร 0-3453-1175-6 18 ธ.ค.-3 ม.ค.51 7 ม.ค.51  

ซื้อวัดสดุก่อสร้าง 22 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 17 ธ.ค.-3 ม.ค.51 3 ม.ค.51  

ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์

121,000 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม 0-3464-5225 14 ธ.ค.-27 ธ.ค.50 27 ธ.ค.50  

ก่อสร้างทางเท้าริมถนน

762,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 17 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 27 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

110,700 อบต.บ้องตี้ 0-3464-686433 17 ธ.ค.-2 ม.ค.51 4 ม.ค.51  

จ้างเหมาสร้างที่เก็บหลักเขตที่ดิน

- เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 17 ธ.ค.-27 ธ.ค.50 27 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

416,786 อบต.หินดาด 0-3453-1048 17 ธ.ค.-2 ม.ค.51 3 ม.ค.51  

จ้างเหมาซัก อบ รีด

3,573,900 โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 15 ธ.ค.-17 ธ.ค.50 21 ธ.ค.50  

ประมูลขายสิ่งปลูกสร้าง

- เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 0-3451-0260 ต่อ 252 14 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 -  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ท่าเสา 0-3463-4184-5 17 ธ.ค.-2 ม.ค.51 3 ม.ค.51  

จ้างเหมารับส่งผู้ป่วย

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0--3454-3006 12 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 26 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

416,786 อบต.หินดาด 0--3453-1048 17 ธ.ค.-2 ม.ค.51 3 ม.ค.51  

จ้างเหมาสร้างลานมัน

257,600 อบต.สิงห์ 0--3453-1438 12 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 27 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 0--3459-1006ต่อ16 11 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 27 ธ.ค.50  

ซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ

613,349 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดกาญจนบุรี 0--3461-1144 12 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 26 ธ.ค.50  

จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมสถานีอนามัย

450,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0--3462-2999ต่อ3013 12 ธ.ค.-7 ม.ค.51 9 ม.ค.51  

จ้างเหมาซ่อมแซมศาลเจ้าแข่งซิ่วตั้ว

4,000,000 ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 0--3451-4243 13 ธ.ค.-17 ธ.ค.50 21 ธ.ค.50  

จ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

237,000 โรงพยาบาลมะการักษ์ 0--3454-3006 11 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 25 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองสาหร่าย 0--3457-7272 13 ธ.ค.-27 ธ.ค.50 28 ธ.ค.50  

ซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0--3454-3006 11 ธ.ค.-26 ธ.ค.50 26 ธ.ค.50  

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร

6,565,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0--3451-2435ต่อ123 13 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 8 ม.ค.51  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0--3462-2999ต่อ3013 11 ธ.ค.-25 ธ.ค.50 25 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์บริการทางวิชาการ

- วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ 0--3455-2106 6 ธ.ค.-20 ธ.ค.50 20 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

- โรงพยาบาลสังขละบุรี 0--3459-5030 11 ธ.ค.-18 ธ.ค.50 18 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนม

316,980 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0--3459-9101ต่อ109 6 ธ.ค.-20 ธ.ค.50 20 ธ.ค.50  

ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ

179,000 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 0--3451-7195 29 พ.ย.-11 ธ.ค.50 11 ธ.ค.50  

จ้างเหมาย้ายแนวท่อประปา

425,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0--3451-1520 6 ธ.ค.-17 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

ซื้อวัสดุงานบ้าน 7 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0--3454-3006 3 ธ.ค.-18 ธ.ค.50 18 ธ.ค.50  

จ้างเหมาทำความสะอาดหอผู้ป่วย

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0--3454-3006 3 ธ.ค.-14 ธ.ค.50 14 ธ.ค.50  

จ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกฯ

120,000 อบต.เกาะสำโรง 0--3465-1089 3 ธ.ค.-18 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

จ้างเหมาสร้างรางรับน้ำ คสล.

446,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0--3451-2435ต่อ123 4 ธ.ค.-14 ธ.ค.50 14 ธ.ค.50  

จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอจกรีตฯ

12,673,538 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0--3451-7391 3 ธ.ค.-11 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

ซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 5 รายการ

- โรงเรียนประชามงคล 08-10179724 30 พ.ย.-13 ธ.ค.50 13 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

378,780 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 22 พ.ย.-6 ธ.ค.50 7 ธ.ค.50  

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นทางเดิม

29,173,859 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 28 พ.ย.-4 ธ.ค.50 14 ธ.ค.50  

จ้างตัวแทนเก็บน้ำประปา

- สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 28 พ.ย.-12 ธ.ค.50 13 ธ.ค.50  

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดิน

3,100,000 อบต.รางสาลี่ 0-3453-1155 29 พ.ย.-11 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

ก่อสร้างประปาหมู่บ้านผิวดิน

2,100,000 อบต.รางสาลี่ 0-3453-1155 29 พ.ย.-11 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

จ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักอัยการ

1,744,000 อัยการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4336ต่อ207 26 พ.ย.-6 ธ.ค.50 6 ธ.ค.50  

จ้างเหมาทำพร้อมติดตั้งม่านปรับแสง

190,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 3 ธ.ค.-19 ธ.ค.50 19 ธ.ค.50  

จ้างเหมาโม่ย่อยและขนส่งหินคลุกพื้นทาง

5,078,016 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 30 พ.ย.-7 ธ.ค.50 18 ธ.ค.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งลูกรังรองพื้นทาง

2,031,360 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 29 พ.ย.-6 ธ.ค.50 17 ธ.ค.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมค้นทาง

7,580,455 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 29 พ.ย.-6 ธ.ค.50 17 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 29 พ.ย.-14 ธ.ค.50 14 ธ.ค.50  

จ้างก่อสร้างซุ้มประตูฯเฉลิมฉลอง 80 พรรษา

409,083 อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323 23 พ.ย.-11 ธ.ค.50 12 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ 3 รายการ

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0554 27 พ.ย.-14 ธ.ค.50 14 ธ.ค.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้างงานท่อเหลี่ยม

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 26 พ.ย.-11 ธ.ค.50 11 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์แผนกไฟฟ้ากำลัง

- วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0-3461-1792 19 พ.ย.-30 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

378,780 อบต.ศรีมงคล 0-3453-1684 23 พ.ย.-6 ธ.ค.50 7 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์สาขางานยานยนต์ 5 รายการ

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3452-0586ต่อ120 23 พ.ย.-12 ธ.ค.50 12 ธ.ค.50  

ขุดลอกคลองคันดินและดาดหิน

1,700,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 21 พ.ย.-6 ธ.ค.50 6 ธ.ค.50  

ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้าง

7,520,000 กองพลทหารราบที่ 9 0-3458-9233ต่อ51583 19 พ.ย.-22 พ.ย.50 29 พย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

434,859.42 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 20 พ.ย.-29 พ.ย.50 29 พ.ย.50  

จ้างเหมาวหรสพวงดนตรี

170,000 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137-8 19 พ.ย.-30 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

ซ่อมท่อประปาหมู่ 7

251,500 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 21 พ.ย.-4 ธ.ค.50 6 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

280,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 22 พ.ย.-6 ธ.ค.50 7 ธ.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

705,024 อบต.ท่ามะขาม 0-3465-3372ต่อ11 21 พ.ย.-4 ธ.ค.50 6 ธ.ค.50  

ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

144,500 อบต.ดอนตาเพชร 0-3453-1175-6 16 พ.ย.-29 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งลูกรังรองพื้นทาง

190,514 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 20 พ.ย.-26 พ.ย.50 4 ธ.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 13 พ.ย.-26 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

- อบต.ตะตร้ำเอน 0-3463-6828ต่อ14 14 พ.ย.-22 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 13 พ.ย.-22 พ.ย.50 23 พ.ย.50  

ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 15 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 13 พ.ย.-26 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

349,108.80 อบต.ดอนแสลบ 0-3456-8215 16 พ.ย.-29 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

ซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 ตัน

- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ 0-3451-1775 9 พ.ย.-22 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

จ้างขุดและขนส่งกรวดผสมทราย

1,003,182.50 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 15 พ.ย.-29 พ.ย.50 29 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ105 13 พ.ย.-23 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างศูนย์อุตสาหกรรมอ้อยฯ

186,000 ศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลฯ 0-3461-1111 12 พ.ย.-26 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้อเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 14 รายการ

- เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 13 พ.ย.-27 พ.ย.50 27 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 13 พ.ย.-26 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่

2,300,000 อบต.ยางม่วง 0-3464-9796 13 พ.ย.-22 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

ซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น 9 ชุด

997,860 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 12 พ.ย.-23 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน 400 ชุด

320,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 13 พ.ย.-28 พ.ย.50 28 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

811,008 อบต.บ่อพลอย 0-3462-8536 12 พ.ย.-19 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

228,524.40 อบต.พังตรุ 0-3465-8445 14 พ.ย.-27 พ.ย.50 28 พ.ย.50  

ซื้อรถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน

610,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 12 พ.ย.-23 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้อเครื่องผสมปุ๋ยชนิดปั่นเม็ด

360,000 เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275ต่อ113 12 พ.ย.-23 พ.ย.50 23 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0-3462-4581 13 พ.ย.-22 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งดินปลูกหญ้า

441,750 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 13 พ.ย.-27 พ.ย.50 27 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

565,440 อบต.ไล่โว่ 0-3459-5496 6 พ.ย.-20 พ.ย.50 21 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775 7 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ปรับปรุงป้ายจราจรและป้ายบอกทาง

404,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 7 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

774,354.32 อบต.หนองประดู่ 0-3451-7849 7 พ.ย.-20 พ.ย.50 21 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

729,800 เทศบาลตำบลหนองรี 0-3464-6165ต่อ102 7 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้อครุภัณฑธ์รถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง

1,070,000 เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275ต่อ113 6 พ.ย.-19 พ.ย.50 19 พ.ย.50  

จ้างขุดและขนส่งวัสดุคัดเลือก"ก"

577,344 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 9 พ.ย.-22 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

จ้างเหมาทำความสะอาด

- โรงพยาบาลพลหพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 8 พ.ย.-21 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

388,360 อบต.หนองรี 0-3453-1206 12 พ.ย.-23 พ.ย.50 26 พ.ย.50  

ซื้อโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

- หองสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกกาญจนุบรี 0-3451-3924-26 6 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

586,500 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 13 พ.ย.-26 พ.ย.50 27 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3465-6026ต่อ108ใ 12 พ.ย.-21 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 13 พ.ย.-26 พ.ย.50 27 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลท่าม่วง 0-3461-1123ต่อ102 8 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

1,289,161 อบต.ไทรโยค 0-3453-1145 7 พ.ย.-21 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.รางหวาย 0-3465-6026ต่อ108 12 พ.ย.-28 พ.ย.50 30 พ.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 9 พ.ย.-19 พ.ย.50 19 พ.ย.50  

ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ

146,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 6 พ.ย.-20 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 6 พ.ย.-21 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

357,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 8 พ.ย.-21 พ.ย.50 22 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

544,165.62 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 5 พ.ย.-15 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.เกาะสำโรง 0-3465-1089 6 พ.ย.-19 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 6 พ.ย.-19 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

369,620 เทศบาลตำบลหนองปรือ 0-3464-5200 1 พ.ย.-15 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ก่อสร้างรั้วคอนกรีต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

377,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-4580722 6 พ.ย.-19 พ.ย.50 20 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 5 พ.ย.-16 พ.ย.50 19 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งดินถมคันทาง

1,708,854 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งดินถมคันทาง

1,569,695 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 1 พ.ย.-14 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

111,200 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1438 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้อธงชาติและธงสัญญลักษณ์ 80 พรรษา

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 2 พ.ย.-12 พ.ย.50 12 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

388,998 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137-8 1 พ.ย.-13 พ.ย.50 13 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

761,040 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.วังไผ่ 0-3465-0120 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

298,840.68 อบต.ห้วยกระเจา 0-3451-7755ต่อ12 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

384,001.92 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 1 พ.ย.-14 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ซื้อรถพยาบาล ดีเซล 1 คัน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 1 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

จ้างเหมาขยายประปาหมู่ 2

250,000 อบต.หินดาด 0-3453-1048 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323 1 พ.ย.-14 พ.ย.50 15 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

229,500 เทศบาลตำบลพนมทวน 0-3457-9034ต่อ24 1 พ.ย.-14 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

ก่อสร้างถนนลาดยาง

8,769,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

200,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-4580722 2 พ.ย.-15 พ.ย.50 16 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองกุ่ม 0-3450-0017 26 ต.ค.-7 พ.ย.50 8 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองกร่าง 0-3451-6369 29 ต.ค.-9 พ.ย.50 12 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 25 ต.ค.-7 พ.ย.50 7 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473-4 26 ต.ค.-5 พ.ย.50 5 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีต

1,834,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 26 ต.ค.-9 พ.ย.50 12 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างฐาน คสล.ถังรับน้ำ

119,800 อบต.เกาะสำโรง 0-3465-1089 30 ต.ค.-12 พ.ย.50 13 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

625,440 เทศบาลตำบลหวายเหนียว 0-3454-3448 30 ต.ค.-12 พ.ย.50 12 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

8,769,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-3 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

5,103,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

5,029,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

3,380,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

4,736,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนลาดยาง

4,928,000 ทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2657 30 ต.ค.-5 พ.ย.50 14 พ.ย.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้างงานติดตั้งราวกันอันตราย

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 22 ต.ค.-5 พ.ย.50 5 พ.ย.50  

จ้างเหมาขุดขนส่งกรวดผสมทราย

918,720 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 25 ต.ค.-8 พ.ย.50 8 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หลุมรัง 0-3458-0132 26 ต.ค.-8 พ.ย.50 9 พ.ย.50  

เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 40 ชุด

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 24 ต.ค.-6 พ.ย.50 6 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.ช่องด่าน 0-3458-1507 19 ต.ค.-2 พ.ย.50 5 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

575,479.44 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 18 ต.ค.-29 ต.ค.50 29 ต.ค.50  

จ้างเหมาภารโรง คนครัว คนงาน

- โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-7220 18 ต.ค.-31 ต.ค.50 31 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

347,055 เทศบาลตำบลลาดหญ้า 0-3458-8137-8ต่อ18 9 ต.ค.-22 ต.ค.50 22 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

267,330 อบต.พังตรุ 0-3465-8445 22 ต.ค.-5 พ.ย.50 6 พ.ย.50  

ซื้อวัสุดก่อสร้างท่อคอนกรีตฯ 2 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 18 ต.ค.-30 ต.ค.50 30 ต.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 1 0-3461-1111 19 ต.ค.-30 ต.ค.50 30 ต.ค.50  

จ้างทำหนังสือรายงานกิจกรรม

500,000 เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0-3462-4581 12 ต.ค.-24 ต.ค.50 24 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 16 ต.ค.-29 ต.ค.50 30 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 17 ต.ค.-31 ต.ค.50 1 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

820,314 อบต.หนองประดู่ 0-3451-7748 16 ต.ค.-30 ต.ค.50 31 ต.ค.50  

จ้างติดตั้งเสารับส่งวิทยุและซื้อวิทยุฯ

400,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 17 ต.ค.-31 ต.ค.50 1 พ.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323 15 ต.ค.-30 ต.ค.50 31 ต.ค.50  

จ้างดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินฯ

152,625 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 16 ต.ค.50 25 ต.ค.50  

จ้างทำความสะอาดสถานสงเคราะห์คนชรา

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 16 ต.ค.50 25 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลวังศาลา 0-3459-3240-2 16 ต.ค.-30 ต.ค.50 31 ต.ค.50  

เช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เขต 1 0-3461-1111 4 ต.ค.-29 ต.ค.50 30 ต.ค.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 12 ต.ค.-24 ต.ค.50 24 ต.ค.50  

วางท่อประปา อบต.ปากแพรก

190,000 ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 10 ต.ค.-24 ต.ค.50 25 ต.ค.50  

ปรับปรุงอาคารเรียน

- วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 0-3461-1792ต่อ127 26 ต.ค.-31 ต.ค.50 1 พ.ย.50  

วางท่อประปาโรงพยาบาบพหลฯ

110,000 ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 4 ต.ค.-18 ต.ค.50 22 ต.ค.50  

จ้างเหมาทำความสะอาดฯ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 2 ต.ค.-18 ต.ค.50 19 ต.ค.50  

จ้างเหมาโครงการฝายป้าแจ่ม

- เทศบาลตำบลหนองปรือ 0-3464-5200 10 ต.ค.-25 ต.ค.50 25 ต.ค.50  

ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 2 ต.ค.-18 ต.ค.50 19 ต.ค.50  

จ้างเหมาอ่านมาตรผู้ใช้น้ำฯ

- ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 8 ต.ค.-19 ต.ค.50 22 ต.ค.50  

เช่ารถโดยสาร 15 ที่นั่ง

25,000 อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1305 2 ต.ค.-17 ต.ค.50 17 ต.ค.50  

จ้างขนขยะติดเชื้อไปทำลาย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 10 ต.ค.-24 ต.ค.50 24 ต.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 2 ต.ค.-15 ต.ค.50 17 ต.ค.50  

ก่อสร้างท่อส่งผ้าตึกกาญจนาภิเษก

250,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 3 ต.ค.-16 ต.ค.50 19 ต.ค.50  

ติดตั้งท่อประปาเทศบาลฯท่าล้อ

495,000 ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 2 ต.ค.-15 ต.ค.50 17 ต.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 3 ต.ค.-18 ต.ค.50 19 ต.ค.50  

ซ่อมแซมถนนสายหนองสำโรง-หินดาดทอง

- อบต.หนองรี 0-3453-1206 3 ต.ค.-16 ต.ค.50 17 ต.ค.50  

ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์

- อบต.ท่าม่วง 0-3461-2818 1 ต.ค.-15 ต.ค.50 15 ต.ค.50  

ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานที่ดิน

332,000 สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5261 18 ก.ย.-10 ต.ค.50 10 ต.ค.50  

ประมูลขายพัสดุ ครุภัณฑ์

- องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 18 ก.ย.-11 ต.ค.50 11 ต.ค.50  

จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 18 ก.ย.-8 ต.ค.50 9 ต.ค.50  

ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา 2 รายการ

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 18 ก.ย.-2 ต.ค.50 2 ต.ค.50  

ก่อสร้างถนน คสล.

331,500 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 20 ก.ย.-4 ต.ค.50 4 ต.ค.50  

ซื้อวัสดุไฟฟ้า 8 รายการ

- ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 20 ก.ย.-2 ต.ค.50 2 ต.ค.50  

จ้างตัวแทนเก็บเงินค่าน้ำประปา

- สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 21 ก.ย.-8 ต.ค.50 9 ต.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 20 ก.ย.-3 ต.ค.50 3 ต.ค.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 21 ก.ย.-3 ต.ค.50 3 ต.ค.50  

ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่

4,200,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 24 ก.ย.-3 ต.ค.50 11 ต.ค.50  

สอบราคาซื้อวัสดุดก่อสร้าง 26 รายการ

- เทศบาลเมืองพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 17 ก.ย.-27 ก.ย.50 27 ก.ย.50  

ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร

180,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 17 ก.ย.-26 ก.ย.50 26 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุขยายประปาหมู่บ้าน

186,959 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 19 ก.ย.-3 ต.ค.50 4 ต.ค.50  

จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารฯ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 7 ก.ย.-28 ก.ย.50 1 ต.ค.50  

ก่อสร้างรั้วข้างอาคาร

494,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 7 ก.ย.-26 ก.ย.50 26 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุบริโภคบริการผู้ป่วย

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 7 ก.ย.-1 ต.ค.50 1 ต.ค.50  

ซื้อเวชภัณฑ์ยา

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 7 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมาซ่อมอาคารเรียน

210,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 12 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

ซื้อรถยนต์ดิเซล 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

- ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2926 7 ก.ย.-21 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

190,000 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 7 ก.ย.-26 ก.ย.50 26 ก.ย.50  

ซื้ออาหารดิบเลี้ยงผู้ต้องขัง

- เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1163ต่อ14 10 ก.ย.-18 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค

180,000 รร.เฉลิมพระเกีวรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 0-3451-7195 7 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ฝาเหล็ก

127,000 รร.เฉลิมพระเกีวรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 0-3451-7195 7 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต 9 รายการ

160,611 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 14 ก.ย.-25 ก.ย.50 26 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 13 ก.ย.-21 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลซ่อมเครื่องจักรกลบำบัดน้ำเสีย

2,000,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

จ้างเหมาทำความสะอาด

420,000 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 14 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

ก่อสร้างซุ้มประตูวัดท่ามะกาเฉลิมพระเกียรติฯ

1,500,000 เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 13 ก.ย.-26 ก.ย.50 26 ก.ย.50  

ซื้อรถบรรทุกดีเซล 1 คัน

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 13 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

จ้างเหมาก่อสร้างเตาเผาศพไร้มลพิษกลิ่นควัน

1,600,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 13 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์กีฬา 11 รายการ

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 13 ก.ย.-24 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลสวนภายในบริเวณที่ทำการโรงพยาบาลมะการักษ์

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 10 ก.ย.-24 ก.ย.50 25 ก.ย.50  

จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

160,000 อบต.หนองประดู่ 0-3451-7849 10 ก.ย.-21 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีต 9 รายการ

129,050 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 11 ก.ย.-24 ก.ย.50 25 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 11 ก.ย.-28 ก.ย.50 28 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง

- เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3458-6208 10 ก.ย.-25 ก.ย.50 25 ก.ย.50  

จ้างเหมาถมดินศาลาอเนกประสงค์

100,000 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 10 ก.ย.-21 ก.ย.50 24 ก.ย.50  

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร

532,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 11 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 58 รายการ

942,500 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 11 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

จ้างซ่อมแซมปรับปรุงถนนฯ

950,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 11 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

จ้างซ่อมแซมบำรุงสายทางบ้านห้วยใหญ่

2,000,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 11 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

จ้างเหมาจัดทำผ้าม่านปรับแสง

190,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 11 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ก่อสร้างถนนคอมกรีตเสริมเหล็ก

299,300 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 7 ก.ย.-20 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุบริโภค 21 รายการ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 6 ก.ย.-18 ก.ย.50 19 ก.ย.50  

จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต

1,999,010 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 6 ก.ย.-19 ก.ย.50 19 ก.ย.50  

จ้างเหมาขุดและขนส่งทรายถมคันทางฯ

820,384 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 6 ก.ย.-19 ก.ย.50 19 ก.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

251,953 อบต.หนองบัว 0-3463-3249 7 ก.ย.-20 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

จ้างเหมาปรับปรุงทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

1,350,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 7 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

จ้างเหมารักษาความสะอาดถนนทางเท้า

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 6 ก.ย.-14 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสวนสาธารณะ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 6 ก.ย.-14 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

จัดซื้อวัสดุการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 7 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยพิเศษ

76,790,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3454-3006 17 ก.ย.-21 ก.ย.50 28 ก.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

300,000 อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 7 ก.ย.-20 ก.ย.50 21 ก.ย.50  

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

900,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 7 ก.ย.-16 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมาเปลี่ยนกรวดและทรายกรองน้ำ

490,000 สำนักงานประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 31 ส.ค.-10 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้งท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 5 ก.ย.-18 ก.ย.50 18 ก.ย.50  

ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

2,000,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 6 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

194,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 6 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

302,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 6 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 14 เครื่อง

- พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1782 6 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา

472,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 6 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ 7 รายการ

400,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 6 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ปรับปรุงห้องและระบบไฟฟ้าสถานสงเคราะห์คนชรา

233,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 6 ก.ย.-20 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

182,500 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1373ต่อ14 6 ก.ย.-19 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์วิเคราะห์ตรวจสอบ 7 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 4 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทำความสะอาด

1,342,547 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3453-1045ต่อ1045 3 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคาร

1,428,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 4 ก.ย.-14 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ค่าใช้จ่ายตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ย.-13 ก.ย.50 13 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ย.-12 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนม

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ย.-12 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุจัดการศึกษาพื้นฐานฯ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ย.-13 ก.ย.50 13 ก.ย.50  

ปรับปรุงโรงอาหารสถานสงเคราะห์คนชราฯ

300,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 3 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ชั้นเดียว

549,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 3 ก.ย.-17 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างทำอาหารเลี้ยงนักเรียน

7,970,500 โรงเรียนประชามงคล 0-81-0179724 28 ส.ค.-10 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 3 ก.ย.-12 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ

519,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 30 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 30 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 30 ส.ค.-13 ก.ย.50 20 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 30 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 10 ตัว

- โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 0-3461-1034 30 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลสวน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 30 ส.ค.-7 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง

529,000 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 3 ก.ย.-17 ก.ย.50 18 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์วงโยธวาธิต 17 รายการ

- เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 31 ส.ค.-14 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุขยายเขตประปาหมู่บ้าน

486,959 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 30 ส.ค.-13 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ทางเท้า

373,500 เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 29 ส.ค.-12 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

จ้างเหมาทำความสะอาดหอผู้ป่วย

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 31 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

จ้างเหมาทำความสะอาดศาลากลางและสนามหญ้า

- สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 31 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อแผงกั้นช่องจราจร 50 แผง

- เทศบาลตำบท่ามะกา 0-3454-1111 28 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์กีฬา 9 รายการ

- เทศบาลตำบท่ามะกา 0-3454-1111 28 ส.ค.-10 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้ออุปกรณ์วิชาวิทยาศาสตร์ 65 รายการ

122,400 องค์การบริหารส่วนจัหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 28 ส.ค.-11 ก.ย.50 11 ก.ย.50  

ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน

2,239,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4201ต่อ131 27 ส.ค.-4 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ก่อสร้างบ้านเทิดไท้องค์ราชันฯ

200,000 อบต.รางหวาย 0-3465-6026 28 ส.ค.-12 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ก่อสร้างหอกระจายข่าว

120,000 อบต.รางหวาย 0-3465-6026 28 ส.ค.-12 ก.ย.50 14 ก.ย.50  

ซื้ออะไหล่รถบดสั่นสะเทือน 29 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 24 ส.ค.-6 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ซื้ออะไหล่รถขุดตีนตะขาบ 35 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 24 ส.ค.-6 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงาน

450,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201ต่อ14 27 ส.ค.-7 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

255,000 องค์การบริหารส่วนจัหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 28 ส.ค.-12 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 25,000 BTU

231,000 อบต.เกาะสำโรง 0-3465-1089 28 ส.ค.-10 ก.ย.50 11 ก.ย.50  

ปรับปรุงถนนพลอยไพลิน

3,990,000 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 30 ส.ค.-7 ก.ย.50 17 ก.ย.50  

จ้างเหมาสร้างถนนคอนกรีตฯ

355,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 27 ส.ค.-5 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 27 ส.ค.-6 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

จ้างเหมาจัดตั้งห้องปฏิบัติการภาษา

400,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 27 ส.ค.-5 ก.ย.50 5 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษา

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 27 ส.ค.-6 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ซื้ออาหารนมโรงเรียน

337,135 อบต.บ้องตี้ 0-3453-1087 24 ส.ค.-7 ก.ย.50 10 ก.ย.50  

ปรับปรุงอาคารสำนักงาน

2,239,000 เทศบาลตำบลเอรววัณ 0-3457-4201ต่อ131 27 ส.ค.-4 ก.ย.50 12 ก.ย.50  

ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์

482,400 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 23 ส.ค.-6 ก.ย.50 7 ก.ย.50  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

391,200 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 23 ส.ค.-6 ก.ย.50 7 ก.ย.50  

ซ่อมแซมถนนลาดยาง

569,600 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 23 ส.ค.-6 ก.ย.50 7 ก.ย.50  

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตฯ

882,300 อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 23 ส.ค.-6 ก.ย.50 7 ก.ย.50  

ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน

124,000 อบต.สิงห์ 0-3453-1438 23 ส.ค.-5 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ซื้อมอเตอร์ไซด์แบบมีพ่วงข้าง 2 คัน

- เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 23 ส.ค.-5 ก.ย.50 5 ก.ย.50  

ก่อสร้างท่อเมนประปาหมู่บ้าน

1,506,500 เทศบาลตำบลท่ามะกา 0-3454-1111 23 ส.ค.-5 ก.ย.50 5 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี 0-3451-1124ต่อ151 17 ส.ค.-5 ก.ย.50 5 ก.ย.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 16 ส.ค.-27 ส.ค.50 27 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนม

984,400 อบต.สมเด็จเจริญ 0-81-9845512 21 ส.ค.-3 ก.ย.50 4 ก.ย.50  

ซื้ออุปกรณ์กีฬา

105,000 อบต.ช่องด่าน 0-3458-1507 21 ส.ค.-3 ก.ย.50 4 ก.ย.50  

ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชันฯ

398,000 อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 22 ส.ค.-4 ก.ย.50 5 ก.ย.50  

จ้างเหมาขนส่งสิ่ของและทำความสะอาด

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 21 ส.ค.-30 ส.ค.50 31 ส.ค.50  

เจาะบ่อบาดาลพร้อมซัมเมอสและถังกรองน้ำ

316,000 อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 23 ส.ค.-5 ก.ย.50 6 ก.ย.50  

ซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ 2 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 22 ส.ค.-4 ก.ย.50 4 ก.ย.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

398,400 อบต.สมเด็จเจริญ 0-81-9815512 21 ส.ค.-3 ก.ย.50 4 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรกลบำบัดน้ำเสีย

2,000,000 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 21 ส.ค.-3 ก.ย.50 3 ก.ย.50  

จ้างเหมาดูแลสวน

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 15 ส.ค.-27 ส.ค.50 28 ส.ค.50  

ก่อสร้างปรับปรุงสายไฟระบบไฟฟ้าอาคาร

1,607,068 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 16 ส.ค.-29 ส.ค.50 29 ส.ค.50  

ก่อสร้างโครงหลังคาสระว่ายน้ำ

1,812,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 16 ส.ค.-27 ส.ค.50 4 ก.ย.50  

ก่อสร้างอาคารศูนย์รถพยาบาล

1,545,000 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 15 ส.ค.-28 ส.ค.50 31 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ส.ค.-24 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ส.ค.-27 ส.ค.50 27 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ส.ค.-24 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ส.ค.-27 ส.ค.50 27 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 ส.ค.-27 ส.ค.50 27 ส.ค.50  

ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

2,821,390 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473-4 15 ส.ค.-27 ส.ค.50 4 ก.ย.50  

ปรับปรุงรางระบายน้ำวัดท่าขนุน

806,900 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ109 15 ส.ค.-28 ส.ค.50 28 ส.ค.50  

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน

189,984 อบต.เลาขวัญ 0-3457-6323 15 ส.ค.-30 ส.ค.50 31 ส.ค.50  

ก่อสร้างวางท่อส่งน้ำประปา

200,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ212 6 ส.ค.-20 ส.ค.50 20 ส.ค.50  

ซื้อวัสดุไฟฟ้าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 10 ส.ค.-23 ส.ค.50 23 ส.ค.50  

สร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน

875,600 อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 14 ส.ค.-28 ส.ค.50 29 ส.ค.50  

ปรับปรุงศาลาประชาคม

168,000 อบต.ลุ่มสุ่ม 0-3459-1201 14 ส.ค.-28 ส.ค.50 29 ส.ค.50  

ก่อสร้างรั้ว คสล.

1,954,000 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 14 ส.ค.-29 ส.ค.50 30 ส.ค.50  

ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก

268,000 เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 0-3456-4330ต่อ251 14 ส.ค.-23 ส.ค.50 23 ส.ค.50  

ซ่อมแซมถนนพูนดินผิวจราจร

395,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 7 ส.ค.-21 ส.ค.50 21 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 6 ส.ค.-20 ส.ค.50 20 ส.ค.50  

จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่า

257,176 แขวงการทางกาญจนบุรี 0-3451-4109ต่อ106 8 ส.ค.-24 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อวัสดุประกอบคอมพิวเตอร์ 12 รายการ

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3451-2676ต่อ120 9 ส.ค.-24 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อถังรองรับขยะแบบมีฝาแกว่ง 280 ใบ

280,000 อบต.พังตรุ 0-3465-6260 8 ส.ค.-22 ส.ค.50 23 ส.ค.50  

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง

146,000 อบต.ท่าล้อ 0-3451-5070 9 ส.ค.-23 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

- เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 7 ส.ค.-17 ส.ค.50 17 ส.ค.50  

สร้างรั้วคอนกรีตบล๊อก

337,000 ตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 0-3456-4210 9 ส.ค.-21 ส.ค.50 21 ส.ค.50  

ก่อสร้างห้องประชุมและศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้

6,214,800 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 6 ส.ค.-10 ส.ค.50 21 ส.ค.50  

ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์

200,000 อบต.ไทรโยค 0-3453-1145 6 ส.ค.-21 ส.ค.50 22 ส.ค.50  

ซ่อมแซมถนนพูนดินผิวจราจรลุกรัง

395,000 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-3753 7 ส.ค.-21 ส.ค.50 21 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 6 ส.ค.-20 ส.ค.50 20 ส.ค.50  

จ้างเหมาตัดหญ้าถางป่าจากขอบไหล่ทาง

257,176 แขวงการทางกาญจนบุรี 0-3451-4109ต่อ106 8 ส.ค.-24 ส.ค.50 24 ส.ค.50  

ซื้อวัสดุเครื่องจักร 18 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 3 ส.ค.-16 ส.ค.50 16 ส.ค.50  

ซ่อมแซมบ้านพักสำนักงาน

148,999 เทศบาลตำบลรางหวาย 0-3457-1473 3 ส.ค.-14 ส.ค.50 14 ส.ค.50  

ซื้อเครื่องถ่ายพิมพ์เขียวระบบน้ำยา

- เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1036ต่อ104 1 ส.ค.-14 ส.ค.50 14 ส.ค.50  

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯถนนเลียบคันคลอง

700,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 3 ส.ค.-14 ส.ค.50 15 ส.ค.50  

ปรับปรุงถนนสายหนองกรด-บ้านห้วย

338,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 3 ส.ค.-14 ส.ค.50 15 ส.ค.50  

สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

196,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 3 ส.ค.-14 ส.ค.50 15 ส.ค.50  

ปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเทิดพระเกียรติ

155,000 เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 3 ส.ค.-14 ส.ค.50 15 ส.ค.50  

ซื้อ firewall 300 Licence

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 2 ส.ค.-20 ส.ค.50 20 ส.ค.50  

ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3496ต่อ123 3 ส.ค.-15 ส.ค.50 30 ส.ค.50  

ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3496ต่อ123 26 ก.ค.-23 ส.ค.50 23 ส.ค.50  

ก่อสร้างระบบประปา

- เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3496ต่อ123 26 ก.ค.-23 ส.ค.50 23 ส.ค.50  

ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์

160,000 เทศบาลตำบลเอราวัณ 0-3457-4201ต่อ131 26 ก.ค.-6 ส.ค.50 7 ส.ค.50  

สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 52 เครื่อง

- โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 0-3461-1034 26 ก.ค.-9 ส.ค.50 9 ส.ค.50  

จ้างเหมาก่อสร้าง 4 รายการ

- ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเขต 1 0-3461-1111 19 ก.ค.-6 ส.ค.50 6 ส.ค.50  

ขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

290,000 อบต.สระลงเรือ 0-3456-8234 2 ส.ค.-16 ส.ค.50 17 ส.ค.50  

ซื้อโคมไฟแสงสว่างสาธารณะ

188,650 เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 19 ก.ค.-6 ส.ค.50 7 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน

- อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 25 ก.ค.-9 ส.ค.50 10 ส.ค.50  

ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ 1 เครื่อง

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 23 ก.ค.-10 ส.ค.50 10 ส.ค.50  

ซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ 1 เครื่อง

- โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 23 ก.ค.-14 ส.ค.50 14 ส.ค.50  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.

200,000 อบต.หินดาด 0-3453-1048 23 ก.ค.-8 ส.ค.50 9 ส.ค.50  

ก่อสร้างหอประชุมอำเภอศรีสวัสดิ์

5,525,000 ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-4243 23 ก.ค.-25 ก.ค.50 2 ส.ค.50  

ปรับปรุงรางระบายน้ำยาว 807 เมตร

806,900 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ108 26 ก.ค.-10 ส.ค.50 10 ส.ค.50  

ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 1 คัน

- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3453-1045ต่อ113 26 ก.ค.-10 ส.ค.50 10 ส.ค.50  

ซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการ

- สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 20 ก.ค.-7 ส.ค.50 7 ส.ค.50  

จ้างเหมาทำแผนที่ภาษี

1,302,190 เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3496ต่อ121 24 ก.ค.-3 ส.ค.50 6 ส.ค.50  

ซ่อมแซมรั้วบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

138,000 สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-1778 26 ก.ค.-6 ส.ค.50 6 ส.ค.50  

ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 20 เครื่อง

- วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี 0-3451-2676ต่อ120 16 ก.ค.-1 ส.ค.50 1 ส.ค.50  

ก่อสร้างศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพร้อมอุปกรณ์

1,805,000 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 12 ก.ค.-25 ก.ค.50 25 ก.ค.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 13 ก.ค.-25 ก.ค.50 25 ก.ค.50  

ซื้อวัสดุก่อสร้าง 78 รายการ

- ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 13 ก.ค.-25 ก.ค.50 25 ก.ค.50  

ซื้อสารเคมีที่จำเป็นต่อการผลิตน้ำประปา

300,000 อบต.ห้วยกระเจา 0-3451-7755 17 ก.ค.-1 ส.ค.50 2 ส.ค.50  

ซื้อวัสดุผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

- ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2410 13 ก.ค.-23 ก.ค.50 23 ก.ค.50  

จ้างเหมาทำป้ายชุมชน 11 ป้าย

200,000 เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775ต่อ116 17 ก.ค.-31 ก.ค.50 31 ก.ค.50  

ซื้อโปรเจคเตอร์,กล้องดิจิตอล

- เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775ต่อ116 17 ก.ค.-31 ก.ค.50 314 ก.ค.50  

ซ่อมแซมหลังคาศาลากลาง(หลังเก่า)

- สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-8797 13 ก.ค.-25 ก.ค.50 25 ก.ค.50  

ซื้อเครื่องปรับอาการ 4 เครื่อง

- พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี 0-3456-4293 13 ก.ค.-22 ก.ค.50 23 ก.ค.50  

ซื้อเครื่องโทรสาร,มัลติมิเดียโปรเจคเตอร์

- สถิติจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5109 18 ก.ค.-1 ส.ค.50 1 ส.ค.50  

จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ

219,000 อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 19 ก.ค.-7 ส.ค.50 8 ส.ค.50  

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความยาวลูกตาฯ

- โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 23 ก.ค.-2 ส.ค.50 3 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริมนม

- เทศบาลตำบลหนองฝ้าย 0-3458-3275 18 ก.ค.-2 ส.ค.50 2 ส.ค.50  

ก่อสร้างระบบสูบน้ำประปา

570,000 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ212 23 ก.ค.-7 ส.ค.50 7 ส.ค.50  

ซื้ออาหารเสริม(นม)

351,031 อบต.หนองบัว 0-3463-3249 12 ก.ค.-25 ก.ค.50 26 ก.ค.50  
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 60,000 เทศบาลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ 108-9 10 ก.ค.-25 ก.ค.50

26 ก.ค.50

 
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนาม 145,000 อบต.ดอนตาเพชร 0-3453-1175-6 12 ก.ค.-25 ก.ค.50 26 ก.ค. 50  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาล   เทศบาลเมือง 0-3451-2435ต่อ123   25 ก.ค. 50  
ขายทอดตลาดทรัพย์สินเทศบาล - เทศบาลเมือง 0-3451-2435ต่อ123   25 ก.ค. 50  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - รพ.พหลฯ 0-3462-2999 ต่อ 3013 11 ก.ค.-3 ส.ค.50 3 ส.ค.50  
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ - รพ.พหลฯ 0-3462-2999 ต่อ 3013 11 ก.ค.-1 ส.ค.50 7 ส.ค.50  
ก่อสร้างศาลาที่พักผู้ป่วย 142,000 เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ 108 11 ก.ค.-26 ก.ค. 50

27 ก.ค. 50

 
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ 2 ชั้น 4 คัน 208,000 อบจ. 0-3451-3753 11 ก.ค. -20 ก.ค. 50 21 ก.ค. 50  

ซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว

-
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353 ต่อ 214 13 ก.ค.-26 ก.ค. 50

1 ส.ค. 50

 

ซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุการเกษตร

-
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 0-3455-2158-9 บัดนี้- 25 ก.ค. 50

1 ส.ค. 50

 
จ้างเหมาก่อสร้างซุ้ม 1,456,000 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 10 ก.ค. -23 ก.ค. 50 24 ก.ค. 50  
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 99,500 เทศบาลตำบลบ่อพลอย 0-3458-1020 10 ก.ค. -23 ก.ค. 50 24 ก.ค. 50  
ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เครื่องโปรเจคเตอร์
-
เทศบาลแก่งเสี้ยน 0-3462-4581      
ิัซื้อถังดักไขมันพร้อมติดตั้ง 300,000 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0-3451-1566 13 ก.ค. -23 ก.ค.50 24 ก.ค. 50  
จ้างเหมาแรงงานพนักงานขับรถยนต์ 3 คน
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 6 ก.ค. - 20 ก.ค. 50

23 ก.ค. 50

 
ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์
-
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 0-3458-9233-4ต่อ51245 6 ก.ค. - 16 ก.ค. 50

16 ก.ค. 50

 
ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน
196,300
อบต.ท่าขนุน 0-3459-9306 10 ก.ค. - 25 ก.ค. 50

26 ก.ค. 50

 
ซื้อชุดฝึกอาสาสมัครป้องกันภัยฯ
114,000
อบต.วังด้ง 0-3451-6914 6 ก.ค. - 19 ก.ค. 50

20 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างห้องประชุมและศูนย์แลกเปลี่ยนความรู้
6,214,800
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 9 ก.ค. - 12 ก.ค. 50

18 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างอาคารที่ทำการ
5,495,000
อบต.ม่วงชุม 0-3465-5374 9 ก.ค. - 18 ก.ค. 50

27 ก.ค. 50

 
จ้างเหมาสร้างระบบประปา
302,400
อบต.หนองปลิง 0-3451-6647ต่อ13 9 ก.ค. - 20 ก.ค. 50

23 ก.ค. 50

 
จ้างก่อสร้างโรงจอดรถ
199,000
อบต.ห้วยเขย่ง 0-3453-1008-9 9 ก.ค. - 20 ก.ค. 50

23 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุเครื่องจักร
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 50

19 ก.ค. 50

 
จ้างทำซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
1,380,000
เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 6 ก.ค. - 13 ก.ค. 50

16 ก.ค. 50

 
จ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต
360,040
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 6 ก.ค. - 19 ก.ค. 50

19 ก.ค. 50

 
ซื้อเวชภัณฑ์ยา 2 รายการ
-
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 0-3462-2982-3ต่อ113 5 ก.ค. - 19 ก.ค. 50

19 ก.ค. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 10 รายการ
-
เทศบาลตำบลท่าไม้ 0-3454-1775ต่อ116 3 ก.ค. - 18 ก.ค. 50

18 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.หนองสาหร่าย 0-3457-7272 3 ก.ค. - 16 ก.ค. 50

17 ก.ค. 50

 
จ้างเหมาขุดและขนส่งดินถมทางเท้า
110,040
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 4 ก.ค. - 18 ก.ค. 50

18 ก.ค. 50

 
ซื้อมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับภาพ
120,000
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 0-3462-4581 3 ก.ค. - 13 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างระบบประปา
2,300,000
อบต.ตะคร้ำเอน 0-3463-6828 29 มิ.ย. - 9 ก.ค. 50

17 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน
3,600,000
อบต.ลิ่นถิ่น 0-3453-1038 25 มิ.ย. - 5 ก.ค. 50

13 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุบริโภคสำหรับให้บริการผู้ป่วย
-
โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 27 มิ.ย. - 11 ก.ค. 50

11 ก.ค. 50

 
ติดตั้งวางท่อประปา
885,000
ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 2 ก.ค. - 16 ก.ค. 50

18ก.ค. 50

 
จ้างเหมาขุดบ่อน้ำสาธารณะ
480,000
เทศบาลตำบลเลาขวัญ 0-3457-6102 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 50

11 ก.ค. 50

 
จ้างเหมาคนครัว 7 คน
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 20 มิ.ย. - 9 ก.ค. 50

10 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ
17,450,300
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ104 20 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 50

6 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม/font>
-
อบต.หนองปลิง 0-3451-6647ต่อ13 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 50

9 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง
188,000
อบต.หนองปลิง 0-3451-6647 25 มิ.ย. - 6 ก.ค. 50

9 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างถนน คสล.
1,710,000
อบต.ไล่โว่ 0-3459-5496 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 50

6 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.หนองโรง 0-3453-2105 27 มิ.ย. - 9 ก.ค. 50

10 ก.ค. 50

 
ซื้อเครื่องมือแพทย์ 2 รายการ
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-6229-99 ต่อ 3013 25 มิ.ย. - 16 ก.ค. 50

16 ก.ค. 50

 
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 ชุด
114,000
อบต.พังตรุ 0-3465-8445 28 มิ.ย. - 11 ก.ค. 50

12 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
900,000
อบต.พังตรุ 0-3465-8445 28 มิ.ย. - 11 ก.ค. 50

12 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้างงาน Manhole
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 27 มิ.ย. - 10 ก.ค. 50

10 ก.ค. 50

 
ซื้อถังขยะแบบไม่มีฝาปิด ขนาด 150 ลิตร
280,000
อบต.พังตรุ 0-3465-6260 22 มิ.ย. - 11 ก.ค. 50

12 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องประชุม
-
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5208 18 มิ.ย. - 27 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
619,000
อบต.ท่ามะขาม 0-3465-3372 20 มิ.ย. - 4 ก.ค. 50

5 ก.ค. 50

 
ซื้อหนังสือห้องสมุดประปาชาน
200,000
เทศบาลตำบลสำรอง 0-3465-8239 20 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 50

2 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างถนน คสล.ฝังท่อ บ่อพัก
218,000
เทศบาลตำบลหนองขาว 0-3465-9663 19 มิ.ย. - 3 ก.ค. 50

3 ก.ค. 50

 
ซ่อมแซมไฟฟ้าประปาสถานีตำรวจท่ามะกา
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมอาคารสถานีตำรวจทองผาภูมิ
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมอาคารสถานีตำรวจพนมทวน
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมบ้านพักสถานีตำรวจหนองขาว
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมบ้านพักสถานีตำรวนปิล๊อก
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมอาคารสถานีตำรวจสังขละฯ
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างเรือนพักสถานีตำรวนภูธรฯ
3,880,000
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 15 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

 
ทำรั้วลวดหนามสถานีตำรวนภูธรฯ
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-5953 11 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุไฟฟ้าแสงสว่างใต้สะพาน
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 0-3451-7391 21 มิ.ย. - 4 ก.ค. 50

4 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุการเกษตร
-
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ 4.1 0-3462-2786 21 มิ.ย. - 2 ก.ค. 50

2 ก.ค. 50

 
ก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร
900,000
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ1009 20 มิ.ย. - 6 ก.ค. 50

6 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
310,800
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0-3459-9101ต่อ108 21 มิ.ย. - 5 ก.ค. 50

5 ก.ค. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
438,000
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 0-3459-9601-6ต่อ190 2 ก.ค. - 13 ก.ค. 50

19 ก.ค. 50

 
ปรับปรุงห้องประชุมสภาอบต.
144,000
อบต.หนองตากยา 0-3464-4178 15 มิ.ย. - 2 ก.ค. 50

3 ก.ค. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์ศูนย์เรียนรู้ประจำท้องถิ่น
-
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 0-3456-1889ต่อ104-107 14 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

2 ก.ค. 50

 
ซื้ออุปกรณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 66 รายการ
-
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 15 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

 
ซื้อรองเท้าคอมแบต 1,155 คู่
-
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 0-3457-9353ต่อ214 14 มิ.ย. - 2 ก.ค. 50

2 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
316,200
อบต.บ้องตี้ 0-3453-1087 18 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 50

2 ก.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
258,200.80
อบต.ท่าล้อ 0-3451-5070ต่อ105 19 มิ.ย. - 3 ก.ค. 50

4 ก.ค. 50

 
จ้างเหมาก่อสร้างป้อมยามเสาธงสถานีขนส่งฯ
107,056
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-2435ต่อ123 18 มิ.ย. - 28 มิ.ย. 50

28 มิ.ย. 50

 
ซื้อ Firewall 300 license 1 ตัว
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 0-3462-2999ต่อ3013 15 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 50

29 มิ.ย. 50

 
ซื้ออุปกรณ์การเรียน ICT
-
โรงเรียนประชามงคล 08-3921-0273 12 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

22 มิ.ย. 50

 
วางท่อประปา อบต.ท่ามะขาม
280,000
ประปากาญจนบุรี 0-3451-1520 12 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 0-3451-1502ต่อ131 14 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
เทศบาลตำบลพระแท่น 0-3464-3121ต่อ120 14 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
2,000,000
อบต.รางสาลี่ 0-3453-1155 14 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

2 ก.ค. 50

 
ซื้อวัสดุบริโภคให้บริการผู้ป่วย 21 รายการ
-
โรงพยาบาลมะการักษ์ 0-3454-3006 12 มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

22 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.ท่าเสา 034-63-4184-5 11มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

 
ซื้อจักรยานยนต์ 3 คัน
-
เทศบาลตำบลท่าไม้ 034-54-1778ต่อ116 12มิ.ย. - 26 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
169,495.20
อบต.สิงห์ 034-53-1438 12มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคาร อบต.หนองโรง
6,400,000
อบต.หนองโรง 034-53-5105 12มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

28 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้างท่อคอนกรีตเสริมเหล็กงานระบายน้ำ
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-51-7391 13มิ.ย. - 26 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.ด่านมะขามเตี้ย 034-64-2263ต่อ13 13มิ.ย. - 26 มิ.ย. 50

28 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 85 รายการ
218,350
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 11มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.วังไผ่ 034-65-0120 8 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุบริโภคให้บริการผู้ป่วย
-
โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-54-3006 12มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

22 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
5,600,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 8มิ.ย. - 19 มิ.ย. 50

27 มิ.ย. 50

 
จ้างตัวแทนเก็บค่าน้ำประปา
-
สำนักงานประปากาญจนบุรี 034-51-1520 8มิ.ย. - 19 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 4 คัน
256,,000
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-59-9101ต่อ108 8มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

22 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.ท่าเสา 034-63-4184-5 11มิ.ย. - 22 มิ.ย. 50

25 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 85 รายการ
-
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 11มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
116,725
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 11มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
6,512,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 12มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

29 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง
8,307,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 12มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

29 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
116,725
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 11 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
208,000
เทศบาลตำบลพนมทวน 034-57-9034ต่อ24,25 15 มิ.ย. - 28มิ.ย. 50

28 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร็์
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 034-55-2106 8 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

21 มิ.ย. 50

 
ซื้อรถจักรยานยนต์ 3 คัน
-
เทศบาลตำบลท่าไม้ 034-54-1775ต่อ116 12 มิ.ย. - 26 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
169,425.20
อบต.สิงห์ 034-53-1438 12 มิ.ย. - 25 มิ.ย. 50

26 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคารอบต.หนองโรง
6,400,000
อบต.หนองโรง 034-59-9101ต่อ108 12 มิ.ย. - 21 มิ.ย. 50

28 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1,997,000
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-59-9101ต่อ108 29 พ.ค. - 13 มิ.ย. 50

13 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมบ้านพักสำนักงาน
297,998
เทศบาลตำบลรางหวาย 034-57-1473 29 พ.ค. - 8 มิ.ย. 50

8 มิ.ย. 50

 
ซื้อต้นกล้ายางพารา
500,000
อบต.ห้วยเขย่ง 034-53-1008-9 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 50

13 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
2,282,000
อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 1 มิ.ย. - 6 มิ.ย. 50

14มิ.ย. 50

 
ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
780,000
อบต.หนองปลิง 034-51-6647 29 พ.ค. - 12 มิ.ย. 50

13 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-51-7391 29 พ.ค. - 11 มิ.ย. 50

11 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.สระลงเรือ 034-56-8234 30 พ.ค. - 13 มิ.ย. 50

14 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
133,000
เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 034-59-9101ต่อ108 30 พ.ค. - 14 มิ.ย. 50

14 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุเครื่องสนาม 5 รายการ
-
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-57-9353ต่อ214 5 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-51-7391 7 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-51-7391 6 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 50

19 มิ.ย. 50

 
ติดตั้งท่อประปา
358,000
สำนักงานประปากาญจนบุรี 034-51-1520 6 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ซื้อยางรถยนต์ 5 รายการ
-
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี 034-51-5853 4 มิ.ย. - 14 มิ.ย. 50

14 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
-
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 034-57-9353ต่อ214 7 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ปรับปรุงตลาดสดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
2,118,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-2435ต่อ123 1 มิ.ย. - 11 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุการศึกษา
-
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 50

12 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างถนนลูกรัง
1,490,000
อบต.วังไผ่ 034-65-0120 6 มิ.ย. - 19 มิ.ย. 50

20 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างอาคารส้วม
313,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 1 มิ.ย. - 12 มิ.ย. 50

12 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
-
โรงเรียนหนองปรือวิทยาคม 034-64-5225 5 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 50

18 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
1,522,200
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 4 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 50

13 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
เทศบาลตำบลวังโพธิ์ 034-59-1006ต่อ16 5 มิ.ย. - 18 มิ.ย. 50

19 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาเครือข่าย
-
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 28 พ.ค. - 7 มิ.ย. 50

7 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.หนองปลิง 034-51-6647ต่อ13 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 50

12 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
2,282,000
อบต.สมเด็จเจริญ 081-9815512 28 พ.ค. - 11 มิ.ย. 50

12 มิ.ย. 50

 
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 รายการ
-
โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-54-3006 24 พ.ค. - 5 มิ.ย. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์แพทย์
-
โรงพยาบาลมะการักษ์ 034-54-3006 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 50

6 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-62-2999ต่อ3013 25 พ.ค. - 12 มิ.ย. 50

12 มิ.ย. 50

 
ซื้ออุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์
-
โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 034-58-9233-4ต่อ51245 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 50

10 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
433,200
อบต.ศรีมงคล 034-53-1684 24 พ.ค. - 7 มิ.ย. 50

8 มิ.ย. 50

 
ซื้ออะไหล่เครื่องจักร
-
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี 034-51-7395 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 50

6 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานฯ
-
อัยการจังหวัดกาญจนบุรี 034-56-4336-40 23 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ติดตั้งระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ศูนย์OTOP
130,000
พัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี 034-51-1782 21 พ.ค. - 1 มิ.ย. 50

1 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
208,236
อบต.พังตรุ 034-65-8445 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
642,700
อบต.หนองประดู่ 034-51-7748 21 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

5 มิ.ย. 50

 
ติดตั้งไฟกระพิบจราจร
153,000
อบต.ศรีมงคล 034-57-6323 18 พ.ค. - 1 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.เลาขวัญ 034-57-6323 16 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

1 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
116,725
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
วางท่อประปา
181,300
อบต.เขาโจด - 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 50

5 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
526,400
อบต.เขาโจด - 22 พ.ค. - 5 มิ.ย. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
-
โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 034-62-2999ต่อ3013 23 พ.ค. - 5 มิ.ย. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
116,725
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-1502ต่อ131 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด 20 รายการ
-
โรงเรียนบ้านไทรทอง 087-0022697 23 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
325,800
อบต.บ่อพลอย 034-62-8536 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 50

7 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างสะพาน คสล.
4,256,000
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี 034-51-4243 25 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

7 มิ.ย. 50

 
ปรับปรุงซ่อมแซมอาหารเรียน
300,000
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย 034-64-2041 23 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
3,946,000
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 034-58-8138ต่อ18 21 พ.ค. - 24 พ.ค. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน 034-62-4581 22 พ.ค. - 4 มิ.ย. 50

4 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต
420,000
เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-54-1111 23 พ.ค. - 7 มิ.ย. 50

7 มิ.ย. 50

 
ซื้อเครื่องดนตรีไทย
-
โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม 034-58-6114 9 พ.ค. - 21 พ.ค. 50

21 พ.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
425,340
อบต.หนองบัว 034-63-3249 15 พ.ค. - 28 พ.ค. 50

29 พ.ค. 50

 
ซื้อพันธุ์กล้ายางพารา
500,000
อบต.ห้วยเขย่ง 034-53-1008-9 14 พ.ค. - 25 พ.ค. 50

28 พ.ค. 50

 
ซื้อกล้องวัดมุม
-
อบต.ท่าเสา 034-63-4184-5 14 พ.ค. - 28 พ.ค. 50

29 พ.ค. 50

 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
304,100
อบต.ท่าเสา 034-63-4184-5 14 พ.ค. - 28 พ.ค. 50

29 พ.ค. 50

 
ปรับปรุงเกาะกลางถนนแสงชูโต
8,500,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-2435ต่อ123 11 พ.ค. - 21 พ.ค. 50

30 พ.ค. 50

 
ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างเกาะกลางถนนแสงชูโต
9,110,000
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-2435ต่อ123 11 พ.ค. - 21 พ.ค. 50

30 พ.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.ท่าเสา 034-63-4184-5 11 พ.ค. - 25 พ.ค. 50

28 พ.ค. 50

 
ขุดลอกคลองดินระบายน้ำสาธารณะ
200,000
อบต.ท่าล้อ 034-51-5070ต่อ103 15 พ.ค. - 29 พ.ค. 50

30 พ.ค. 50

 
ก่อสร้าง 8 โครงการ
3,946,000
เทศบาลตำบลลาดหญ้า 034-58-8138ต่อ18 11 พ.ค. - 24 พ.ค. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้อเครื่องตัดต่อวิดีโอด้วยคอมพิวเตอร์
-
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฯ 034-55-2106 8 พ.ค. - 21 พ.ค. 50

21 พ.ค. 50

 
ก่อสร้างป้อมยามเจ้าหน้าที่ขนส่งและเสาธง
107,056
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 034-51-2435ต่อ123 15 พ.ค. - 25 พ.ค. 50

25 พ.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
-
อบต.วังศาลา 034-59-32451-2 16 พ.ค. - 29 พ.ค. 50

30 พ.ค. 50

 
ซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
-
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 034-59-1016 15 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

1 มิ.ย. 50

 
วางท่อระบายน้ำ
137,700
อบต.หนองตากยา 034-64-4178 16 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

1 มิ.ย. 50

 
ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
4,200,200
อบต.ห้วยกระเจา 034-51-7755 17 พ.ค. - 25 พ.ค. 50

5 มิ.ย. 50

 
ซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล 1 ตัน
600,000
อบต.บ่อพลอย 034-62-8536 17 พ.ค. - 29 พ.ค. 50

30 พ.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
541,200
อบต.ดอนแสลบ 034-56-8215 17 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

1 มิ.ย. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนม
266,448
อบต.หินดาด 034-53-1048 16 พ.ค. - 30 พ.ค. 50

1 มิ.ย. 50

 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมท่อระบายน้ำ
1,741,000
เทศบาลตำบลท่ามะกา 034-541111 9 พ.ค. - 24 พ.ค. 50

24 พ.ค. 50

 
ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน
-
เทศบาลตำบลหนองขาว 034-659663 -

-