แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
การบันทึกรายการในระบบ GFMIS ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยใช้งบประมาณ ๒๕๕๔ พลางก่อน (กค ๐๔๐๑.๕/๐๐๑๕๙๓)
490 KB
2
การอนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพ
28 KB
3
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๗๐ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔)
471 KB
4
คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๕๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
425 KB
5
การเบิกจ่าย รับและนำส่งเงินในระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว.๘๗ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)
38 KB
6
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๕๘ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔)
480 KB
7
แนวทางการดำเนินงานสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552
982 KB
8
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว.๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
9
คู่มือการบันทึกรายการสำหรับโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ในระบบ GFMIS (กค๐๔๐๙.๓/
504 KB
10
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว.๙๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔)
3 MB
11
ซ้มความเข้าใจหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS (กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๖๕ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)
27 KB
12
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน (กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)
89 KB
13
การใช่บัตรเครดิตราชการ (ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว.๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
14
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
267 KB
15
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว.๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ] จำนวนทั้งหมด( 287 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral