แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าใช้ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
แนวทางการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ
853 KB
2
แนวทางการจัดทำใบสำคัญการปรับปรุงบัญชี
4 MB
3
แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี
101 KB
4
การปรับปรุงบัญชีประเภทเอกสารพัก
1.020 KB
5
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกรายงานรายละเอียดข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมบัญชีกลางและหรือคลังจังหวัด (Bank statement)
13 MB
6
เฉลย แบบทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง" วันที่ 26 เมษายน 2556
189 KB
7
เฉลย แบบทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง" วันที่ 25 เมษายน 2556
288 KB
8
เฉลย แบบทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) วันที่ 23-24 เมษายน 56
221 KB
9
ใบสมัครสมาชิก วารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2556
618 KB
10
เอกสารประกอบการบรรยาย(เพิ่มเติม) “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (วินัยข้าราชการ)
163 KB
11
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการฝึกอบรม จัดงานและประชุมระหว่างประเทศ)
2 MB
12
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553)
468 KB
13
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
649 KB
14
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร)
976 KB
15
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 26 เม.ย. 56 (พัสดุ 35)
6 MB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] จำนวนทั้งหมด( 367 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral