แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
เฉลย แบบทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง" วันที่ 25 เมษายน 2556
288 KB
2
เฉลย แบบทดสอบโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) วันที่ 23-24 เมษายน 56
221 KB
3
ใบสมัครสมาชิก วารสารกรมบัญชีกลาง ประจำปี 2556
618 KB
4
เอกสารประกอบการบรรยาย(เพิ่มเติม) “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (วินัยข้าราชการ)
163 KB
5
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการฝึกอบรม จัดงานและประชุมระหว่างประเทศ)
2 MB
6
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการบริหารงานของส่วนราชการ 2553)
468 KB
7
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว)
649 KB
8
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 25 เม.ย. 56 (คชจ.ในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร)
976 KB
9
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 26 เม.ย. 56 (พัสดุ 35)
6 MB
10
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” วันที่ 26 เม.ย. 56 (e-Auction)
6 MB
11
เอกสารประกอบการบรรยายอบรม(เพิ่มเติม) สำหรับหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้างาน (ช่วงเช้า 9.00-10.30 น. วันที่ 23 เมษายน 56)
2 MB
12
เอกสารประกอบการบรรยาย อบรมหลักสูตร “การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS)” สำหรับวันที่ 23-24 เม.ย. 56
4 MB
13
แนวทางการตรวจสอบเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
10 MB
14
แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
421 KB
15
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในระบบบ e-GP ระยะที่ 2 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 กรณีการจ้างเหมาบริการที่เป็นการจ้างบุคคลธรรมดา และการจัดทำร่างสัญญา)
1 MB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ] จำนวนทั้งหมด( 361 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral