แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๑๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔)
2 MB
2
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน (กค ๐๔๒๐.๑/ว.๒๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)
1 MB
3
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กค ๐๔๐๖.๖/ว.๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)
624 KB
4
กฎกระทรวงการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดของผู้รับบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (กค๐๔๐๖.๕/ว.๒๖๒ ลงงวันที่ ๘
153 KB
5
หลักเกณฑ์วิธีปฏบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่บุลากรภาครัฐที่ยังไม่ได้รับเงิน (กค ๐๔๐๖.๓/ว.๒๖๐ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔)
28 KB
6
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของลูกจ้างประจำ (กค ๐๔๐๖.๕/ว.๗๒ ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔)
384 KB
7
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับรายการขอเบิกที่ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน ช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ (กค ๐๔๒๐.๕/ว.๒๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
68 KB
8
วิธีปฏิบัติในการเรียกรายงานระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๒๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
2 MB
9
แนวปฏิบัติในการบันทึกล้างลูกหนี้เงินยืมและการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนผ่าน GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๒๔๖ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
1 MB
10
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ (กค ๐๔๐๖.๕/ว.๒๒๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔)
77 KB
11
การแก้ไขรายละเอียดในตัวอย่างเอกสารประกวดราคมซื้อและตัวอย่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว.๒๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนาย
1 MB
12
การเบิกค่ายากลูโคซามีนซัลเฟต(กค๐๔๒๒.๒/ว.๖๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔)
165 KB
13
กฎกระทรวงกำหนดบัญชีอัตราเงินเดือนเพื่อใช้ในการคำนวณเงินสะสม เงินสมทบ เงินชดเชย และบำเหน็จบำนาญของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๔ (กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๙๓ ลงวันที่
156 KB
14
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ )
80 KB
15
การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา (กค ๐๔๒๑.๔/ว.๑๘๕ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๔)
141 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ] จำนวนทั้งหมด( 264 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral