แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
ที่ กค 0423.3/ว 324 ลว. 28 สิงหาคม 2555 เรื่อง การปรับปรุงรายการบัญชีระหว่างกันในระบบ GFMIS
1 MB
2
ด่วนที่สุดที่ กค 0420.2/ว 321 ลว. 27 สิงหาคม 2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ในวันสิ้นปีงบประมาณ
499 KB
3
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ว๒๙๖ ลว.๖ ส.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
49 KB
4
ด่วนที่สุดที่ กค 0420.5/ว 304 ลว. 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 2/2555
5 MB
5
ด่วนที่สุดที่ กค 0420.5/ว 306 ลว. 14 สิงหาคม 2555 เรื่อง การเร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
891 KB
6
ด่วนที่สุดที่ กค 0406.6/ว.83 ลว. 10 สิงหาคม 2555 เรื่อง การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
125 KB
7
ที่ กค ๐๔๒๓.๒/ว๒๘๔ ลว.๒๔ .ค.๒๕๕๕ เรื่อง อายุการใช้งานเพื่อการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
41 KB
8
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๖๘ ลว.๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
55 KB
9
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๗๓ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
42 KB
10
กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๑๘ ลว.22 มิย.๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
49 KB
11
กค 0421.4/ว214 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
89 KB
12
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว๑๙๗ ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.
101 KB
13
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๙๖ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS
30 KB
14
ด่วนที่สุด กค 0409.4/ว173 ลว.10 พ.ค 2555 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
209 KB
15
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๘๒ ลว.๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
595 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ] จำนวนทั้งหมด( 335 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral