แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๖๘ ลว.๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕
55 KB
2
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๒๗๓ ลว.๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางในการแก้ไขสัญญาจ้างเหมาบริการกรณีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
42 KB
3
กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๑๘ ลว.22 มิย.๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓
49 KB
4
กค 0421.4/ว214 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2555 การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
89 KB
5
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ)๐๔๒๑.๓/ว๑๙๗ ลว.๒๙ พ.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.
101 KB
6
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๙๖ ลว.๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMIS
30 KB
7
ด่วนที่สุด กค 0409.4/ว173 ลว.10 พ.ค 2555 เรื่อง ตรวจสอบสิทธิการใช้งานของบัตรกำหนดสิทธิการใช้ (GFMIS Smart Card)
209 KB
8
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๘๒ ลว.๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
595 KB
9
กค ๐๔๒๒.๒/ว๑๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
76 KB
10
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)๐๔๒๑.๓/ว ๑๕๗ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือจ้างที่ใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕
74 KB
11
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๒๑.๓/ว๑๔๗ ลว.๒๐ เม.ย.2555 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
76 KB
12
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๕๒ ลว.23 เม.ย. 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
2 MB
13
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว๓๒ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
2 MB
14
กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลว.๓๐ มี.ค ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
585 KB
15
กค ๐๔๒๒.๒/ว๑๒๓ ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
18 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] จำนวนทั้งหมด( 328 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral