แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (ที่ กค ๐๔
733 KB
2
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่ กจ 0003/ว.6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2555)
5 MB
3
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555)
100 KB
4
การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันฯ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว3 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555)
1 MB
5
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า (ที่ กค 0423.2/ว465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554) ***(ต่อ)
20 KB
6
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า (ที่ กค 0423.2/ว465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554)
280 KB
7
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ที่ กค 0420.1/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555)
1 MB
8
การจัดเตรียมข้อมูลประวัติการศึกษาในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพและเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ๑๕,๐๐๐ บาท
593 KB
9
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
1 MB
10
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
176 KB
11
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
193 KB
12
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (กค ๐๔๒๓.๓/ว.๔๓๑ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔)
434 KB
13
การกำหนดวันที่และวิธีการปฏิบัติงานสำหรับงบบุคลากรและเงินอื่นที่กำหนดจ่ายสิ้นเดือน (กค ๐๔๒๐.๕/ว.๔๒๓ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔)
515 KB
14
การเลื่อนกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด และบำนาญในช่วงที่เกิดอุทกภัย ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๐๖.๕/ว.๔๐
32 KB
15
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชนกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัย (กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๙๖ ลง
724 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] จำนวนทั้งหมด( 302 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral