แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดว่าสำนักงานคลังจังหวัด ควรปรับปรุงบริการในด้านใด ?
ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง
ลดขั้นตอนการบริการ
Service Mild ของเจ้าหน้าที่
มีการบริการ Online
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
การใช้หลักฐานในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงที่ถูกเรียกเงินคืน (กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๖๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔)
89 KB
2
การใช่บัตรเครดิตราชการ (ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๗.๒/ว.๘๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
3
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคไตที่มีชีวิต (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)
267 KB
4
หลักเกณฑ์การขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/ว.๓๒๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
5
ซ้อมความเข้าใจกรณีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน และขยายเวลาเก็บรักษาเงิน (ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๖.๖/ว.๓๓๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔)
940 KB
6
การบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๓๒ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔)
52 KB
7
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการที่มิใช่เป็นการจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาสำหรับเดือนกันยายน (ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/ว.๘๔ ลงวันที่
241 KB
8
การตรวจสอบจำนวนเงินคงเหลือสุทธิสำหรับรายการขอเบิกเงินในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๑๙ ลงวันที่ 20 กันยายน ๒๕๕๔)
38 KB
9
การตรวจภาวะโรคกระดูกพรุน (กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔)
37 KB
10
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป (กค ๐๔๐๖๖/ว.๘๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)
1 MB
11
การแจ้งระงับการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) ๐๔๒๑.๓/ว.๓๑๔ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔)
565 KB
12
ซ้อมความเข้าใจการขอใช้สิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลของทางราชการ (กค ๐๔๒๒.๒/ว.๓๐๓ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔)
572 KB
13
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรองเงินแบบมีหนี้ผูกพัน (ประเภท CX) ผ่าน GFMIS Web Online (กค ๐๔๐๙.๓/ว.๓๑๐ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔)
2 MB
14
ลำดับการหักเงินบำนาญชำระหนี้รายเดือน (กค ๐๔๒๐.๑/ว.๒๘๕ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔)
1 MB
15
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (กค ๐๔๐๖.๖/ว.๒๘๘ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔)
624 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ] จำนวนทั้งหมด( 276 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral