แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดว่าสำนักงานคลังจังหวัด ควรปรับปรุงบริการในด้านใด ?
ความรวดเร็ว
ความถูกต้อง
ลดขั้นตอนการบริการ
Service Mild ของเจ้าหน้าที่
มีการบริการ Online
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
136 KB
2
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวี่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
56 KB
3
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี
72 KB
4
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเง
156 KB
5
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน (ที่ กค ๐๔
733 KB
6
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ที่ กจ 0003/ว.6 ลงวันที่ 4 มกราคม 2555)
5 MB
7
แนวทางการจัดทำกระดาษทำการเพื่อปรับปรุงบัญชีนอกระบบ GFMIS ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0423.3/ว14 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555)
100 KB
8
การกันเงินงบประมาณปีพ.ศ.2553 ที่เหลือจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันฯ (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.6/ว3 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555)
1 MB
9
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า (ที่ กค 0423.2/ว465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554) ***(ต่อ)
20 KB
10
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า (ที่ กค 0423.2/ว465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2554)
280 KB
11
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด (ที่ กค 0420.1/ว4 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555)
1 MB
12
การจัดเตรียมข้อมูลประวัติการศึกษาในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ค่าจ้างประจำเพื่อรองรับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพและเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ๑๕,๐๐๐ บาท
593 KB
13
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
1 MB
14
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง
176 KB
15
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (กค ๐๔๒๓.๓/ว.๓๙๘ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔)
193 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ] จำนวนทั้งหมด( 306 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral