แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 :: ค้นหาหนังสือเวียน ::

กรุณาป้อนคำค้น :


:: หนังสือเวียน :::
ลำดับ
รายละเอียด
ขนาดของไฟล์
ดาวน์โหลด
1
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๑๕๒ ลว.23 เม.ย. 2555 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกรายการถอนคืนรายได้แผ่นดินผ่าน GFMIS Web Online
2 MB
2
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๒.๓/ว๓๒ ลว.๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
2 MB
3
กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลว.๓๐ มี.ค ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
585 KB
4
กค ๐๔๒๒.๒/ว๑๒๓ ลว.๒๗ มี.ค.๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
18 KB
5
กค ๐๔๒๒.๒/ว๗๖ ลว. ๒๙ ก.พ.๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าพาหนะส่งต่อผู้ป่วย
99 KB
6
กค ๐๔๐๖.๖/ว ๘๙ ลว. ๘ มี.ค.2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
531 KB
7
กค๐๔๐๙.๓/ว๗๗ ลว.๒๙ ก.พ.๒๕๕๕ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืน การชดใช้คืนเงินยืม การเบิกเงินงบประมาณเพื่อชดใช้เงินเดือนล่วงล้ำหน่วยงา
452 KB
8
กค๐๔๐๙.๓/ว๗๔ ลว. ๒๙ ก.พ.๒๕๕๕ เรื่อง การสร้างและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายให้สอดคล้องกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากรในระบบGFMIS
42 KB
9
กค๐๔๒๒.๒/ว๗๒ ลว.๒๘ ก.พ.2555 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกค่ายาประเภทวิตามิน
29 KB
10
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
93 KB
11
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชัวคราวของข้าราชการและลูกจ้างปร
45 KB
12
การกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติและซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
136 KB
13
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวี่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
56 KB
14
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ สำหรับหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณประจำปี
72 KB
15
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ชดใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน กรณีเบิกเง
156 KB
 

หน้าที่ [ Previous ] [ Next ][ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ] จำนวนทั้งหมด( 317 ไฟล์)

 

 

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral