แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก ...  
     
ท่านคิดอย่างไรกับเว็บไซต์นี้
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
 
   
 
ตอบแบบประเมินเพิ่มเติม

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
:: ค้นหากฏหมาย /ระเบียบการคลัง :: เงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และค่าตอบแทน::

กรุณาป้อนคำค้น :

 


:: กฏหมาย ระเบียบการคลัง เกี่ยวกับเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และค่าตอบแทน :::
ลำดับ
รายละเอียด
วันที่และเวลาบันทึก
ดาวน์โหลด
1
การเตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิเลือกรับบำนาญตามสูตรพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ พ.ศ. 2494
8 พ.ย. 2013 , 15:50:38 น.
2
เอกสารประกอบการบรรยาย "บำเหน็จบำนาญข้าราชการ"
29 ก.ค. 2013 , 15:55:09 น.
3
เอกสารประกอบการบรรยาย "บำเหน็จค้ำประกัน"
29 ก.ค. 2013 , 15:51:56 น.
4
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 5 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556)
15 มี.ค. 2013 , 10:16:21 น.
5
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิใบบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน (ระบบบำเหน็จค้ำประกัน) (ที่ กค 0420.1/ว3
12 ก.ย. 2012 , 13:34:49 น.
6
แนวทางปฏิบัติในการผ่อนชำระหนี้ กรณีผู้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญเกินสิทธิฯ (หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0410.2/ว81 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555
20 ส.ค. 2012 , 11:02:17 น.
7
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (กค ๐๔๐๖.๕/ว.๑๙๒ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ )
5 ก.ค. 2011 , 15:31:03 น.
8
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ.๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓ (กค๐๔๐๖.๕/ว.๒๑๕ ลงวันที่ ๒๔
5 ก.ค. 2011 , 15:15:26 น.
9
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๔
11 เม.ย. 2011 , 10:19:50 น.
10
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 (กค0406.4/ว500 ล
11 ม.ค. 2011 , 11:14:06 น.
11
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550
27 พ.ค. 2010 , 09:01:35 น.
12
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550
26 พ.ค. 2010 , 11:53:02 น.
13
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550
26 พ.ค. 2010 , 11:51:45 น.
 

หน้าที่ [ Next ][ 1 2 ] จำนวนทั้งหมด( 13 เรื่อง)

 

 

:: ค้นหาหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย /ระเบียบการคลัง :: เงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ และค่าตอบแทน ::

กรุณาป้อนคำค้น :

 

 

 

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
โทรศัพท์ 0-3451-1142 , โทรสาร 0 -3451-2991
E-mail : kri@cgd.go.th
---- Best view in resolution 1280x 960 pixels ----
@ Copyright 2010 by Kanchanaburi provincial office of comptroller generral