Header image  
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ประกาศ / ระเบียบ / คำสั่ง
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๒ เรื่อง ห้ามขายสินค้าลวดดัดฟันแฟชั่น
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙ /๒๕๒๗ เรื่อง ห้ามขายสินค้า"ของเล่นชนิดพองตัวเมื่อแช่น้ำ หรือตัวดูดน้ำ"
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙ /๒๕๔๘ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ฯ"
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๐๖/๒๕๒๙ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าที่ทำให้น้ำร้อนโดยผ่านกระแสไฟฟ้า เข้าไปในน้ำโดยตรง หรือเครื่องต้มน้ำไฟฟ้าแบบขั้วเปลือย
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑/๒๕๔๖ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง เป็นการชั่วคราว 
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๓/๒๕๓๕ เรื่อง ห้ามขายสินค้าที่เรียกกันว่า "ลูกโป่งวิทยาศาสตร์" หรือ "ลูกโป่งพลาสติก" หรือ "blowing ballon" เป็นการชั่วคราว   
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๑/๒๔๔๐ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นล่องแก่น ชื่อ "อินเดียน่า ล็อก" (Indiana Log) ในสวนสยามเป็นการชั่วคราว  
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๔/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบ และใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง  
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๙/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสารที่ใช้ในวิธีไบโอเทคนิคเป็นการชั่วคราว  
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๔/๒๕๕๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำ หรือท่อส่งน้ำ  
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๕/๒๕๕๑ เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๓/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสินค้าภาชนะสำหรับปรุงหรือบรรจุอาหารที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อ เป็นการชั่วคราว  
คำสั่ง คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ ๑๐/๒๕๕๐ เรื่อง ห้ามขายสินค้าเครื่องทำน้ำเย็นที่ใช้ตะกั่วเป็นตัวประสานรอยเชื่อมต่อของตะเข็บถังน้ำหรือท่อส่งน้ำเป็นการชั่วคราว  
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดเพิ่มเติม
 
ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ การรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคและ การเจรจาไกล่เกลี่ย
กำหนดแบบคำขอรับการรับรองเป็นสมาคมที่มีสิทธิ และ อำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิของผู้บริโภค และแบบหนังสือรับรองให้สมาคมที่มีสิทธิ และ อำนาจ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา เรื่อง แนวทางการพิสูจน์เพื่อแสดงความจริง
เกี่ยวกับข้อความโฆษณา
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ปี 2541
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545) เรื่อง ให้เครื่องทำ
น้ำอุ่นไฟฟ้า และเครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2545) เรื่อง ให้แปรงสีฟัน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้สุรา
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2546) เรื่อง ให้ปุ๋ยชีวภาพ
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้เครื่องเล่นชนิด
ที่มีล้อเลื่อนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้น้ำมันเอนกประสงค์
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2547) เรื่อง ให้ภาชนะและ
เครื่องใช้เมลามีนสำหรับอาหารเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2548) เรื่อง ให้ที่นอน
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2549) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 22 (พ.ศ.2549) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
พยุงตัวเด็กเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2543) เรื่อง ให้ลูกโป่งที่
บรรจุก๊าซไนโตรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2543) เรื่อง ให้ข้าวสารบรรจุ
ุถุงเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้ทองรูปพรรณ
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ตัวอย่างการขึ้นฉลาก ทองรูปพรรณ
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้อัญมณี เจียระไน
และเครื่องประดับอัญมณีเจียระไน เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้บอแรกซ์ เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2544) เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์พลาสติก
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าที่อยู่อาศัยที่เรียกเงิน
ประกัน เป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2549
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การเสนอชื่อผู้แทนสมาคม
หรือมูลนิธิเป็นกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง พ.ศ. 2548
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายก๊าซหุงต้มที่เรียกเก็บ
เงินประกันถังก๊าซหุงต้ม เป็นธุรกิจที่ได้รับการควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน
พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจขายห้องชุด เป็นธุรกิจ
ที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจบัตรเครดิตเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา
พ.ศ. 2542
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้กู้ยืมเงินเพื่อผู้บริโภค
ของสถาบันการเงิน เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2544
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้ชุดสังฆทาน และ
ชุดไทยธรรม เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้รถยนต์ใช้แล้ว เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้อุปกรณ์เครื่องเล่น
สนามเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2550) เรื่อง ให้เครื่องทำน้ำเย็น
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 2)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง การยกเลิกการประกอบธุรกิจ
ขายตรงของบริษัท เน็กซัส วัน จำกัด (บริษัท โนเิบิล ไลฟ์ จำกัด)
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2549) เรื่อง ให้จักรยานยนต์
เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 
ระเบียบคณะกรรมการ
ระเบียบคณะกรรมการขายตรง และตลาดแบบตรง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการเปรียบเทียบในพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 , 2547

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ว่าด้วยการขอความเห็นและค่าป่วย
ในการให้ความเห็น พ.ศ.2532

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง การขอความเห็น และค่าป่วยในการให้ความ
เห็นเกี่ยวกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2536

ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง การขอความเห็น และค่าป่วยในการให้ความ
เห็นเกี่ยวกับแบบสัญญา พ.ศ.2543